Nätverket för medborgarverksamhet och välmående (KAHVEE)

År 2020 KAHVEE nätverkets fokus är på hållbar vardag, boende och välmående.

Landsbygdspolitiska nätverket för medborgarverksamhet och välmående genomför åtgärdshelheterna delaktighet och närdemokrati samt boende och service i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020. År 2020 fokuserar verksamheten på landsbygdspolitisk granskning av hållbar utveckling.

De viktigaste tematiska helheterna 2020

  • Välmående i lokalsamhällena på landsbygden när samhället genomgår förändringar.
  • Hållbarhetslösningar på gräsrotsnivå.
  • Att stärka förståelsen för beroendeförhållandena mellan landsbygd och stad och behovet av att hitta gemensamma stegmärken som leder till ett ekologiskt hållbart och socialt rättvist samhälle.
  • Främja dialogen mellan stads- och landsbygdsaktörerna.
  • Landsbygdsbarnens rättigheter till en närskola; att genomföra informationspaketet.
  • Uppföljning av social- och hälsovårdsreformen och bedömning av konsekvenserna för landsbygden i samband med den.

Nätverket producerar information till stöd för utvecklingsarbetet och det politiska beslutsfattandet och medverkar i att utveckla och bereda ärenden. I arbetet ingår snabba reaktioner på aktuella frågor och informationsbehov (utlåtanden, policyrekommendationer, workshoppar, seminarier, utredningar) och aktivt deltagande i samhällsdebatten kring nätverkets tematiska helheter.

Nätverket samarbetar intensivt med riksdagens byaverksamhetsnätverk, där specialsakkunnig Petri Rinne är sakkunnigmedlem. Nätverket samarbetar också intensivt med det av inrikesministeriet tillsatta nätverket för säkerhet i glesbygden. Specialsakkunnig Mari Kattilakoski är nätverkets kontaktperson.

Nätverket ordnar den traditionella partnerskapsdagen (Kommunförbundet). År 2020 är temat för partnerskapsdagen att främja kommunernas sociala hållbarhet med tanke på delaktighet och gemenskap.

Kontaktuppgifter

Nätverksprojektet genomförs i samarbete mellan forskningsinstitutet för Karelen vid Östra Finlands universitet, Finlands byar och Finlands Kommunförbund rf. Östra Finlands universitet svarar för landsbygdsfrågor som gäller social- och hälsovårdsreformen samt likabehandling och ojämlikhet. Finlands byar rf svarar för frågor som gäller att stärka frivilligverksamheten och landsbygdens livskraft och Finlands Kommunförbund för frågor som handlar om att främja representativ och direkt demokrati. Nätverkets arbete stöds av en bred grupp av sakkunniga.

Aktuellt