Landsbygdsbarometern

Landsbygdsbarometern utreder hur invånarna i Finland – såväl vanliga människor som expertgrupper – uppfattar landsbygdens karaktär. Frågan är komplex och behandlas ur flera olika synvinklar.

Landsbygdsbarometern belyser finländarnas åsikter om landsbygden

Landsbygdsbarometern belyser finländarnas tankar om landsbygden. Den utgör en fortsättning på barometern Landmärken som åren 2009 och 2011 genomfördes av Sitra inom programmet Landmärken. Mer information finns att få på Sitras webbplats.

Barometern Landsbygd 2014 publicerades i januari 2014. Taloustutkimus Oy genomförde barometerundersökningen på uppdrag av arbets- och näringsministeriet.

Landsbygdsbarometern 2014 finns att få i pdf-format på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Resultaten av barometern Landsbygd 2014 har analyserats också i ett bredare samhälleligt sammanhang. Läs mera i följande artiklar:

Landsbygdsbarometern 2020 gavs ut våren 2020. Undersökningen togs fram av Naturresursinstitutet och Taloustutkimus Oy på uppdrag av Landsbygdspolitiska rådet.