Forskning och utveckling

Landsbygdspolitiken finansierar nationella landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt.

Nationella landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt

Landsbygdspolitiska rådets nationella stöd för samhällelig landsbygdsforskning offentliggörs årligen för ansökan med undantag för nätverksprojekt. Finansieringskällorna är statsbudgetens moment för utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) samt Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera). Jord- och skogsbruksministeriet fungerar som myndighet och gör finansieringsbeslut utifrån förslag från Landsbygdspolitiska rådets projektgrupp.

Med anslagen finansieras endast nationella forsknings- och utvecklingsprojekt som är av särskild landsbygdspolitisk betydelse. Finansierade projekt ska stöda förverkligandet av landsbygdspolitiska helhetsprogrammets 2021-2027 målsättningar samt bidra till Landsbygdspolitiska rådets sex uppgifter. Projekten ska fokusera på växelverkan mellan forskningen och utvecklingen. Finansiering beviljas inte för regionala eller lokala projekt. Finansiering beviljas i regel inte heller för utvecklingsprojekt.

Finansieringen är i regel begränsad till 70 procent av projektets godtagbara totala kostnader.

Jord- och skogsbruksninisteriet kan bevilja anslag enligt landen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011). Därtill regleras finansieringen av följade lagar och förordningar: 

  • lagen om ändring av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1507/2015)
  • Statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (38/2012)
  • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1013/2016)
  • Statsunderstödslagen (688/2001)
  • Förvaltningslagen (434/2003)
  • Europeiska kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT 2014/C 198/01)

Anslagen offentliggörs årligen för ansökan under september-oktober månad på jord- och skogsbruksministeriets sidor samt på landsbygdspolitikens sidor, här nedan. 

Mer information om landsbygdspolitikens forsknings- och utvecklingsmedel