Strategi för utveckling av glesbygden

Glesbygden – full av möjligheter.

Strategi för utveckling av glesbygden 2017–2020

De glest bebyggda områdena utgör en tillväxtmotor för Finlands bioekonomi. Glesbygden ger upphov till exporttillväxt, attraherar mer turism till Finland och producerar välfärd för alla finländare. Samtidigt har företagen och även hushållen svårt att få lån för att finansiera byggprojekt, vilket försämrar företagens möjligheter att investera i glesbygden och utveckla verksamheten. Det är viktigt att glesbygdens särdrag beaktas i alla landsomfattande reformer bättre än hittills.

Målet med strategin är att ge en realistisk bild av glesbygdens nuläge, framtid och särdrag. Målet är också att beskriva de åtgärder som hjälper att ta vara på potentialen i glesbygden fullskaligt.

Politiska åtgärder har den största effekten i glesbygden.

Strategin innehåller de viktigaste åtgärderna som ska vidtas för att potentialen i glesbygden ska kunna realiseras. Alla regioner ska ha jämlika utgångspunkter för utveckling.

Strategin innehåller åtgärder som rör

  • förnybar, innovativ och nätverksbaserad företagsverksamhet
  • naturen och ekologiskt tillvaratagande av råvaror
  • tjänster samt
  • infrastruktur och markanvändning.

Strategin fungerar också som ett informationspaket till beslutsfattarna om glesbygden som hyser största delen av de materiella och immateriella råvarorna i Finlands natur.

Det landsbygdspolitiska glesbygdsnätverket bidrar till att genomföra åtgärderna i utvecklingsstrategin.

Strategin för utveckling av glesbygden (pdf) kan läsas i Statsrådets publikationsarkiv VALTO.

Mer information om utvecklingsstrategin för glesbygden ger