Landsbygdssäkring

Besluten har olika konsekvenser i olika regioner. Landsbygdseffekterna identifieras i tid.

Att göra landsbygden synlig i beslutsfattandet

Det finns olika typer av verksamhetsmiljöer i de olika regionerna. Deras utmaningar, behov, resurser och möjligheter skiljer sig i hög grad från varandra. Av denna orsak påverkas också regionerna på olika sätt av de beslut som fattas inom olika förvaltningsområden. Det är därför viktigt att beslutens konsekvenser identifieras i god tid innan de slutliga besluten fattas.

I det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 föreslås att landsbygdssäkringen systematiskt ska integreras i beredningen och verkställigheten av beslut så att landsbygdens särdrag och beslutens konsekvenser för landsbygden beaktas på ett genuint sätt.

Landsbygdssäkring är ett verktyg som utvecklats för beslutsfattare och -beredare i samarbete med Finlands Kommunförbund. Den hjälper att på ett bättre sätt få in landsbygdsaspekten i beslutsprocessen och bidrar till lyckade beslut.

Arbetet med att utveckla landsbygdssäkringen har finansierats med landsomfattande forsknings- och utvecklingsmedel för landsbygdspolitiken.

Landsbygdssäkringen ger kommunerna, landskapen, ministerierna och andra aktörer som påverkar verksamhetsmiljön på landsbygden och dess förutsättningar verktyg för att

  1. identifiera vilka konsekvenser besluten får i synnerhet för människorna, företagen och sammanslutningarna i glesbygden
  2. förebygga negativa effekter samt
  3. stärka positiva effekter.

Mer information om det utvecklingsarbete som utförts vid Kommunförbundet och som finansieras av landsbygdspolitiken hittar du på Kommunförbundets webbplats ”Landsbygdssäkring som stöd för beslut”.

Åren 2019 – 2021 ska landsbygdssäkringen undersökas i ett projekt som finansieras av landsbygdspolitiska rådet och jord- och skogsbruksministeriet, Maaseutuvaikutusten arviointimenetelmän käyttö, kokemukset ja vaikutukset Suomessa. Projektet genomförs av Vasa universitet i samarbete med Naturresursinstitutet.