Landsbygdssäkring

Besluten har olika konsekvenser i olika regioner. Landsbygdseffekterna identifieras i tid.

Att göra landsbygden synlig i beslutsfattandet

Det finns olika typer av verksamhetsmiljöer i de olika regionerna. Deras utmaningar, behov, resurser och möjligheter skiljer sig i hög grad från varandra. Av denna orsak påverkas också regionerna på olika sätt av de beslut som fattas inom olika förvaltningsområden. Det är därför viktigt att beslutens konsekvenser identifieras i god tid innan de slutliga besluten fattas.

I det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 föreslås att landsbygdssäkringen systematiskt ska integreras i beredningen och verkställigheten av beslut så att landsbygdens särdrag och beslutens konsekvenser för landsbygden beaktas på ett genuint sätt.

Landsbygdssäkring är ett verktyg som utvecklats för beslutsfattare och -beredare i samarbete med Finlands Kommunförbund. Den hjälper att på ett bättre sätt få in landsbygdsaspekten i beslutsprocessen och bidrar till lyckade beslut.

Arbetet med att utveckla landsbygdssäkringen har finansierats med landsomfattande forsknings- och utvecklingsmedel för landsbygdspolitiken.

Landsbygdssäkringen ger kommunerna, landskapen, ministerierna och andra aktörer som påverkar verksamhetsmiljön på landsbygden och dess förutsättningar verktyg för att

  1. identifiera vilka konsekvenser besluten får i synnerhet för människorna, företagen och sammanslutningarna i glesbygden
  2. förebygga negativa effekter samt
  3. stärka positiva effekter.

Landsbygdssäkring av lagförslag

Landsbygdssäkring ingår hädanefter i justitieministeriets anvisning för konsekvensbedömning av lagförslag som revideras för närvarande. Hösten 2021 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en tvärsektoriell arbetsgrupp för att utarbeta anvisningar för landsbygdssäkring. Den nya anvisningen stöder lagberedarna och beslutsfattarna i identifieringen och bedömningen av samhälleliga konsekvenser och konsekvenser för människorna på landsbygden. 

Anvisningen ger information om själva metoden, om landsbygden som bedömningsområde, den lyfter fram exempel på utvärderingsobjekt samt ger verktyg för genomförande av landsbygdssäkringen. Anvisningen stöder även den landsbygdssäkring som genomförs som en del av en annan utvärderingsprocess och utvärderingsmetod.

Landsbygdssäkring av lagförslag - Anvisning för lagberedare gällande bedömning av konsekvenser för landsbygden (på finska) (Statsrådets publikationsarkiv Valto)

Aktuella informationskällor och verktyg

    Hyvinvointia koko hyvinvointialueelle -webbinariums (17.2.2022) presentationer (på finska):

    Tidigare informationskällor