Landsbygdspolitiska rådet

Nationellt centrala frågor som påverkar livet och vardagen, företagsverksamheten och miljön lyfts upp på Landsbygdspolitiska rådets bord.

Landsbygdspolitiska rådet till stöd för regeringen

Landsbygdspolitiska rådet leder och drar upp riktlinjerna för nationella landsbygdspolitiken. Mandatperioden sträcker sig från 1.3.2021-31.12.2025. 

Det landsbygdspolitiska rådet stöder statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor. Rådet leder arbetet med och tar fram riktlinjer för landsbygdspolitiken.

Rådet tar ställning till viktiga landsbygdspolitiska frågor som är under beredning. 

Sammansättning

I Landsbygdspolitiska rådets sammansättning har man tagit i beaktande landsbygdspolitikens tvärsektoriella natur. Rådet består av 34 medlemmar. De representerar aktörer från den offentliga, privata och tredje sektorn, från det lokala till det nationella planet. 

Landsbygdspolitiska rådet leds av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Näringsminister Mika Lintilä fungerar som viceordförande. 

Rådet sammankommer fyra-sex gånger per år. 

Uppdrag

Det breda landsbygdspolitiska nätverket sköter det landsbygdspolitiska rådets uppgifter under rådets ledning. Centrala aktörer är det landsbygdspolitiska sekretariatet och de tematiska nätverken.

Rådets tio uppgfter är följande

 1. Att stödja beslutsfattare i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor samt att bistå regeringen med att bereda och förverkliga regeringens landsbygdspolitiska riktlinjer
 2. Att genomföra och följa upp det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014–2020 i samarbete med förvaltningsområdena och aktörerna utanför förvaltningen
 3. Att utveckla landsbygdspolitikens och landsbygdsutvecklingens strukturer och handlingssätt mot en nätverksorienterad och på partnerskap byggd verksamhet som stöder platsbaserad politik
 4. Att utföra temaspecifikt utvecklingsarbeteenligt särskilt bestämda helheter
 5. Att utveckla, främja och följa upp landsbygdssäkringen 
 6. Att stärka landsbygdsforskningen och -kompetensen genom bl.a. landsomfattande forsknings-och utvecklingsprojekt
 7. Att främja nationellt och internationellt nätverkande och erfarenhetsutbyte mellan olika landsbygds-aktörer
 8. Att påverka landsbygdspolitiskt viktiga projekt som pågår inom de olika förvaltningsområdena
 9. Att förbättra förutsättningarna för växelverkan och samarbete mellan landsbygden, skärgården och stadsområdena tillsammans med aktörer inom stads-och skärgårdspolitiken
 10. Att delta i samordningen av den nationella landsbygds-och regionalpolitiken och EU:s landsbygds-och regionalpolitik

Rådets medlemsorganisationer 2021-2025

  • Kommunikationsministeriet
  • Jord- och skogsbruksministeriet
  • Undervisnings- och kulturministeriet
  • Inrikesministeriet
  • Social- och hälsovårdsministeriet
  • Arbets- och näringsministeriet
  • Finansministeriet
  • Miljöministeriet
  • Regionförvaltningsverken
  • NTM-centralerna
  • Landskapens förbund
  • Kommunförbundet
  • Kyrkostyrelsen
  • Leader-grupperna
  • Maaseudun Sivistysliitto
  • Finlands Byar rf
  • Finlands Naturskyddsförbund
  • Suomen Metsästäjäliitto
  • Suomen 4H-Liitto
  • Marttaliitto
  • ProAgria Keskusten Liitto ry
  • Allianssi ry
  • Akava ry
  • MTK ry
  • SLC rf
  • Företagarna i Finland
  • Svenska Finlands Folkting
  • STTK ry
  • SAK ry
  • SANK
  • Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
  • Sitra
  • Soste ry

Tilläggsinformation

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

  E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.