Landsbygdspolitiska nätverken

Nätverksarbete är karakteristiskt för det landsbygdspolitiska arbetet, där landsbygdutveckling sker i samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Detta arbete konkretiseras i de fyra landsbygdspolitiska nätverken.

De landsbygdspolitiska nätverken befrämjar rådets uppgifter samt landsbygdspolitiska helhetsprogrammets 2021-2027 målsättningar. Nätverken samlar olika aktörer från byanivå till centralförvaltningen. Målsättningen är att landsbygden beaktas i den politiska beredningen och i beslutsfattandet.

Nätverken finansieras med medel från landsbygdspolitiskens nationella forsknings- och utvecklingspengar. Nätverksprojekten kan administreras av såväl forksingsinstitut, medborgarorganisationer, intresseorganisationer som offentliga instanser. Forsknings- och utvecklingspengarna kommer från statsbudgetens moment 30.10.63.

Nedan finns en lista över de nätverk som är verksamma under år 2021-2023. De administrativa organisationerna är nämnda inom parentes.

    • Hyvän elämän edellytysten varmistaminen maaseutualueilla (HYMY) –nätverket (Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos, Kajaanin ammattikorkeakoulu och Maaseudun Sivistysliitto)
    • Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare - nätverket (Svenska lantbrukssällskapens förbund SLF, Finlands byar rf och Åbo Akademi)
    • Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla (TUUMA) –nätverket (Helsingfors universitets Ruralia-institutet, Turun yliopiston Brahea-keskus, InnoLab vid Vasa universitet och Aisapari ry)
    • Skärgård och landsbygd i samverkan (SALT) -nätverket (Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi)