En god landsbygdspolitik förutsätter att landsbygdens mångfald identifieras. En god landsbygdspolitik gör gott för hela landet.

En välmående landsbygd gynnar hela landet

En livskraftig landsbygd är nödvändig för ren mat och sötvatten, förnyelsebar grön energi samt mångfalden av ekosystemtjänster. Landsbygden fungerar som en platform för en mängd funktioner och tjänster som stöder hela samhället och som vi alla mår bra av. Landsbygdens befolkning, byasamhällen, familjer, företagare och föreningsaktiva har alla en viktig roll i tryggande av dessa funktioner och tjänster. Det är allas vår uppgift att se till att det finns goda verksamhetsförutsättningar för företagande, medborgarverksamhet och en fungerande vardag på landsbygden.

Det offenliga beslutsfattandet och dess beredning ska basera sig på fakta om landsbygden. Landsbygdens synvinkel måste inkluderas i beslutsprocessen och landsbygden måste synliggöras i den.

På dessa sidor får du information och verktyg till stöd för bättre beslut som tar hänyn til olika områden.

Få det mesta ut av forskning och utveckling

Ta del av resultat och rekommendationer från forsknings- och utvecklingsprojekt.

Landsbygdsöversikten

Landsbygdsöversikten är ett unikt informationspaket om den finländska landsbygden.

Kvinnor på landsbygden

Faktablad om kvinnornas bortflyttning från landsbygden och därtill relaterade frågor.

Landsbygdssäkring

Landsbygdsäkringen synliggör beslutens konsekvenser för verksamhetsmiljön på landsbygden. Besluten har olika konsekvenser i olika regioner. Konsekvenserna för landsbygden identifieras i tid.

Publikationer

Landsbygdspolitiska publikationer under årens lopp