Nätverksprojektet för nya möjligheter till arbete och företagande på landsbygden (TUUMA-nätverket)

Nätverket lyfter fram landsbygdens lösningar för företagande och ett hållbart samhälle i syfte att öka konkurrenskraften och livskraften.

Nätverksprojektet för nya möjligheter till arbete och företagande på landsbygden (på finska: Työn ja yrittäjyyden uudet mahdollisuudet maaseudulla (TUUMA) –verkostohanke) fokuserar på att stärka möjligheterna till nytt arbete och företagande på landsbygden som en del av omställningen till ett hållbart samhälle. Nätverket satsar på att stärka kompetensen på landsbygden och utveckla verksamhetsmiljön med målet att öka livskraften, sysselsättningen och företagens konkurrenskraft på landsbygden.

Nätverkets verksamhet tryggar tillgången till arbetskrafts- och näringstjänster, förbättrar möjligheterna till kontinuerligt lärande och bidrar till att göra platsoberoende arbete mer vanligt på landsbygden. Nätverksprojektet påskyndar hållbara lösningar för särskilt

  • bioekonomi och cirkulär ekonomi
  • livsmedelssystem
  • turism
  • transportsystem
  • fossilfri decentraliserad energiproduktion

Särskild vikt fästs vid verksamhetens effekter på ekonomin och jämlikheten i områdena.

TUUMA-nätverket deltar i landsbygdspolitiska rådets nätverk, kommunikation och påverkansarbete. Nätverksprojektet bidrar till genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet och deltar genom sin verksamhet i genomförandet av landsbygdspolitiska rådets uppgifter bland annat genom att stödja beslutsfattare i viktiga landsbygdspolitiska frågor. Nätverket bidrar också till genomförandet av FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Nätverksprojektet genomförs som ett samarbete mellan Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet, Brahea-centret vid Åbo universitet, forskningsplattformen InnoLab vid Vasa universitet och föreningen Aisapari ry.

Kontaktinformation