Tillgänglighetsutlåtande

Webbplatserna maaseutupolitiikka.fi, saaristopolitiikka.fi och maaseutuparlamentti.fi omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster som förutsätter att webbtjänster för den offentliga förvaltningen ska vara tillgängliga. Detta innebär att webbplatserna ska uppfylla kriterierna på nivå A och AA i tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1.

I detta utlåtande berättar vi om tillgängligheten till dessa webbplatser som ingår i den gemensamma digitala tjänsten. Vi berättar vilka brister det finns i tillgängligheten och hur du kan ge oss respons.

Utlåtandet är upprättat den 23 september 2020.

Den digitala tjänstens tillgänglighet

Tillgängligheten till denna digitala tjänst har bedömts i samarbete med en utomstående sakkunnigorganisation i september 2020.

Webbplatserna uppfyller tillgänglighetskraven delvis. Bristerna beskrivs nedan.

Icke-tillgängligt innehåll

Den digitala tjänsten uppfyller inte till alla delar kriterierna på nivå AA i tillgänglighetsstandarden Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1. Den tekniska planeraren av webbplatsen har informerats om de tekniska bristerna. Vi kommer att avhjälpa både de tekniska och innehållsmässiga bristerna så snart som möjligt.

Identifierbara brister

 • Kakornas placering i hierarkin är bristfällig (WCAG 1.3.1, 1.3.2).
 • Det finns brister i kontrastvärdet i den visuella presentationen av text och text i form av bild (WCAG 1.4.3) och även i kontrasterna i innehållet som inte är text (WCAG 1.4.11).
 • Brister finns också i användningen av illustrationer, logotyper och infografiska textalternativ (WCAG 1.1.1).
 • Brister har upptäckts i sidornas programmässiga identifiering: identifieringen av rubriker och rubriknivåer och aktiva sidor är bristande (gäller webbplatsen saaristopolitiikka.fi) (WCAG 1.3.1).
 • Brister har upptäckts i etiketterna för element, i benämningen av filter och i ordningen av tilläggsfilter (WCAG 1.1.1, 1.3.2).
 • Identifieringsbrister har upptäckts i nyhetskorten och i vissa kort finns det skalningsproblem (WCAG 1.3.1, 1.4.4). Nyhetskortspuffarna fungerar inte heller optimalt med ett skärmläsarprogram (WCAG 1.3.2).
 • Brister har upptäckts i tjänstens blankettfält (WCAG 1.3.1, 1.3.5, 1.4.3, 1.4.11), en skärmläsare upptäcker eventuellt inte de felanmälningar som finns på blanketterna (WCAG 1.3.2).
 • Flera brister har upptäckts i Evenemang-delen i den digitala tjänsten (WCAG 1.1.1, 1.3.1, 1.3.2, 1.4.1, 1.4.3).
 • Flera brister har upptäckts i den digitala tjänstens meny: menyerna bör förenklas (WCAG 1.3.1) och det har upptäckts brister i användningen av hamburgerknappen med ett tangentbord (WCAG 1.4.13). På webbplatsen saaristopolitiikka.fi kan rullgardinsmenyn inte stängas med Esc-knappen (WCAG 1.4.13).

Brister i hanterbarheten

 • Brister har upptäckts i hoppa över-länkarna och i den programmässiga identifieringen av sidorna (WCAG 2.4.1).
 • Brister har upptäckts i fokuseringen av element vid tangentbordsnavigering (WCAG 2.4.7).
 • Brister har upptäckts i nyhetskortspuffarna, dessa fungerar inte optimalt med ett skärmläsarprogram (WCAG 2.1.1, 2.4.3).
 • Kakornas placering i hierarkin är bristfällig för en skärmläsaranvändare (WCAG 2.4.3).
 • Etiketten i fältet Beställning av nyhetsbrev är inte beskrivande (WCAG 2.1.1).
 • Det går inte att bläddra Twitter-korten med en skärmläsare, och det går inte heller att visuellt urskilja länkarna i brödtexten (WCAG 2.4.3).
 • Flera brister har upptäckts i Evenemang-delen i den digitala tjänsten (WCAG 2.4.1, 2.1.1, 2.4.3).
 • Brister har upptäckts i blankettfälten (WCAG 2.4.7).
 • Det finns flera brister i länkarnas tydlighet, märkning och utformning. Språkmenyn är inte åtkomlig (WCAG 2.4.4).
 • Brister har upptäckts i expanderbara element: i knapparnas texter, rubriksnivåer och aria- expanded-attribut (WCAG 2.4.6).
 • Länkstigen saknar aria-label-attributet (WCAG 2.4.6).
 • Brister har upptäckts i användningen av hamburgerknappen med ett tangentbord (WCAG 2.4.3).
 • Sökfunktionen hittar inte alla sidor (WCAG 2.4.5).
 • Sidnavigeringen är inte åtkomlig (WCAG 2.4.1).

Brister i begripligheten

 • Etiketten i blankettfältet Beställning av nyhetsbrev är inte beskrivande (WCAG 3.3.2).
 • En skärmläsare upptäcker eventuellt inte de felanmälningar som finns på blanketterna (WCAG 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3).
 • Språkmenyn kan göras åtkomligare (WCAG 3.1.2).
 • Länkstigen saknar aria-label-attributet som beskriver syftet med elementet (WCAG 3.3.2).

Brister i driftssäkerheten

 • Det finns brister i den programmässiga identifieringen av sidorna (WCAG 4.1.2).
 • Otillräcklig benämning av filter i fråga om en skärmläsare (WCAG 4.1.2).
 • De expanderbara elementen har brister som gäller knapparnas texter, rubriksnivåer och aria-expanded-attribut (WCAG 4.1.2).
 • Det går inte att använda sidnavigeringen med ett tangentbord eller en skärmläsare (WCAG 4.1.2).

Respons och kontaktuppgifter:

Vi gör vårt bästa för att åtgärda bristerna i tillgängligheten.

Du har rätt att av grundad anledning i tillgänglig form få de uppgifter som du behöver för att utreda eller fullgöra dina intressen, rättigheter eller skyldigheter. Om du inte får dessa uppgifter i tillgänglig form via vår webbtjänst, skickar du en begäran via e-post till maaseutupolitiikka@gov.fi.

Tillsynsmyndighet

Om du upptäcker problem med tillgängligheten på webbplatserna, kontaktar du i första hand oss via e-post. Vi svarar inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med det svar du får av oss kan du lämna in en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På verkets webbplats finns anvisningar för hur du ger respons och hur ärendet behandlas. Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att tillgänglighetskraven följs.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet(at)rfv.fi
telefonväxel 0295 016 000