Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är Landsbygdspolitiska rådets handlingsprogram och ett verktyg för den breda nationella landsbygdspolitiken.

Landsbygden har en tydlig koppling till vår framgång

Enligt det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014 - 2020 är landsbygden en integrerad del av den nationella framgången och av samhället. Enligt den vision som identifierats under programarbetet utgör landsbygden en god livsmiljö som uppmuntrar till företagsamhet och skapande. Det betonas också att det civila samhället och delaktigheten ska stärkas.

Landsbygdspolitiska rådets föregångare, landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR, godkände den 14 februari 2014 ett landsbygdspolitiskt helhetsprogram för åren 2014−2020. Platsbaserad utveckling fungerar som en strategisk kompass för helhetsprogrammet. 

Principen om platsbaserad utveckling betonar de lokala resurserna, verksamhetsmiljön, utmaningarna och möjligheterna.

I det landsbygdspolitiska arbetet intensifieras samarbetet mellan politikerna, utvecklarna, forskarna, myndigheterna, företagarna och det civila samhället. Det nätverksbaserade arbetssättet främjas. Centrala aktörer i detta är sekretariatet för landsbygdspolitiska rådet, de landsbygdspolitiska nätverken samt deltagarna i de nationella forsknings- och utvecklingsprojekten. Nätverken bidrar till helhetsprogrammets åtgärder enligt sina egna temaområden.

Helhetsprogrammets fem temaområden

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet består av fem tematiska helheter: 

  1. Delaktighet och närdemokrati
  2. Boende och service
  3. Infrastruktur och markanvändning
  4. Näringar och kompetens
  5. Ekosystemtjänste

Programmet innehåller också två genomsyrande helheter: glesbygden och de svenskspråkiga områdenas särfrågor. 

I helhetsprogrammet ingår också en verksamhetsstrategi för det landsbygdspolitiska internationella samarbetet.

63 konkreta åtgärder

Helhetsprogrammets fem temaområden omfattar 63 konkreta åtgärder.
Vid varje åtgärd nämns de parter som huvudsakligen svarar för åtgärderna. Temaområdena är förvaltningsövergripande och för att genomföra åtgärderna krävs det samarbete mellan aktörer på olika nivåer.

Med hjälp av utvärderingar följer man upp hur man främjar helhetsprogrammets åtgärder. Den första halvtidsutvärderingen av helhetsprogrammet gjordes år 2016. År 2020 görs en mer omfattande utvärdering av programmet. 

Det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014 –2020 finns att få på arbets- och näringsministeriets webbplats (pdf)