Platsbaserad utveckling och politik

Landsbygdspolitiken utgår från platsbaserad utveckling som beaktar olika regioners behov, resurser och verksamhetsmiljöer och som genomförs i samarbete som överskrider sektors - och förvaltningsgränserna och förvaltningsnivåerna.

Platsbaserad utveckling och politik i nötskal

  • Den platsbaserade utvecklingen och politiken innebär att politiken och politikberedningen beaktar att alla regioner är olika. För att bli starkare behöver varje region skräddarsydda utvecklingsåtgärder som identifierar regionens resurser och möter dess behov. Den platsbaserade utvecklingen sker i ett brett samarbete.
    Platsbaserad utveckling:
  • Innebär att samhällsrummet analyseras som förhållanden, skalor och nätverksstrukturer som formas av lokala betingelser
  • Möter de utmaningar som den globala ekonomin medför via regionens intelligenta specialisering
  • Bygger på en dialog mellan medborgarna, förvaltningen, företagen och högskolorna där man strävar efter att utforma och genomföra en vision och ett program för gemensam lokal utveckling
  • Grundar sig på de lokala aktörernas gemensamma vilja och förmåga att sammanställa, välja och samordna funktioner som tematiska helheter
  • Utgörs allt oftare av platsernas ”funktioner” som sker genom olika intresse- eller aktörsgruppers ställningstaganden utanför platsernas fysiska läge.

(Ilkka Luoto, Seija Wirkkala, ANM Rapporter 2/2017)

Material

Arbets- och näringsministeriets publikation Platsbaserad utveckling som strategisk kompass (ANM rapporter 2/2017) ger policyrekommendationer om varför och hur det lönar sig att utnyttja modellen för platsbaserad utveckling i större utsträckning i samhällsbyggandet. Publikationen kan läsas i statsrådets publikationsarkiv VALTO.

I arbets- och näringsministeriets publikation Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta (Platsbaserat samhälle som perspektiv) (ANM publikationer 25/2016) fördjupar man sig i filosofin bakom platsbaserad utveckling och de möjligheter som metoden ger. Publikationen kan läsas i statsrådets publikationsarkiv VALTO.

Mer information om platsbaserad utveckling och politik ger