Handboken för partnerskap

På dessa sidor hittar du information om partnerskap, det vill säga hur den offentliga sektorn, det vill säga staten och kommunerna, den tredje sektorn, det vill säga föreningar, den privata sektorn, det vill säga företag, församlingar, skolor och vanliga medborgare, på olika sätt kan fungera som partner till exempel för att förbättra välfärden, servicen, den lokala livskraften, demokratin och sysselsättningen.

Partnerskapet var ett särskilt tema inom landsbygdspolitiken 2016

Innehållet i dessa sidor baserar sig på partnerskapsarbetet 2016. Uppgifterna har uppdaterats enligt webbplatsen Partnerskapshandboken som togs fram i samband med det landsbygdspolitiska rådets partnerskapsarbete.

Syftet med partnerskapsarbetet var att konkretisera vad som avses med partnerskap och på så sätt förbättra partnerskapskunnandet både på lokal och på nationell nivå.

Slutsatserna från partnerskapsarbetet och policyrekommendationerna

Läs landsbygdspolitiska samarbetsgruppens, som var landsbygdspolitiska rådets föregångare, ställningstagande om partnerskap (2015)

Vad är partnerskap?

Det är svårt att definiera partnerskap. Det är inte nödvändigtvis heller ändamålsenligt eftersom det finns olika slags partnerskap.
Partnerskap har dock vissa viktiga gemensamma drag:
Partnerskap baserar sig på ett gemensamt överenskommet mål.

 • Samarbetet är utstuderat.
 • Partnerskapet bygger på förtroende.
 • Arbetet är konkret.
 • Verksamheten är ömsesidig.
 • Parterna förstår att de behöver varandra.
 • Verksamheten bygger på respekt för varandra och varandras särdrag och kultur.
 • Det finns en plats och struktur för gemensamma möten.

På denna sida ges en fingervisning om vad partnerskap kan innebära.
Vad är skillnaden mellan partnerskap och samarbete och nätverk? Skillnaderna kan kännas små och obetydliga, men i praktiken är skillnaderna av avgörande betydelse.

När man arbetar i partnerskap

 • Har man gemensamma mål,
 • Bygger verksamheten på förtroende, jämlikhet och ömsesidighet, fungerande, öppen växelverkan och verksamheten har ett genuint mervärde för bägge parter,
 • Kompletterar aktörernas resurser och kunskaper varandra.

Partnerskap uppstår inte på ett ögonblick, utan det kräver en process för att utvecklas.

Samarbete och partnerskap på olika nivåer

Partnerskap kan uppstå mellan människor eller organisationer, eller båda.

Partnerskap ingås inte, utan det byggs upp som en process. Samarbetet utvecklas till ett partnerskap när förtroendet stärks och intressena och målen är tillräckligt likadana.

Att bygga upp ett partnerskap kan uppfattas som en väg som leder till att samarbetet utvecklas och fördjupas.

Partnerskapet kan också uppfattas som steg från en nivå till en annan:

 1. inget samarbete,
 2. samarbete som bygger på personliga kontakter,
 3. samarbete som bygger på nätverk mellan arbetstagare,
 4. funktionellt inriktat samarbete,
 5. organisatoriskt inriktat samarbete och
 6. samarbete som syftar till att sammanslå funktioner.


Grunden för ett partnerskap är alltid växelverkan och kännedom som baserar sig på personliga kontakter mellan människor, ett starkt socialt kapital. Utan det är det inte heller möjligt att bygga upp ett partnerskap mellan organisationer.

Stegmodellen har ursprungligen utvecklats inom den specialiserade småbarnspedagogiken för att få en bild av det gränsöverskridande samarbetet mellan kommunerna, men den lämpar sig också mer allmänt för att beskriva partnerskapsprocesserna.

Även utvecklingen av partnerskap mellan olika sektorer - till exempel kommuner och organisationer - kan planeras med hjälp av denna stegmodell.

En karta över partnerskap hjälper att få en bild av frågan

Att definiera partnerskap på en allmän nivå hjälper inte nödvändigtvis att förstå vad partnerskapet i praktiken innebär eller vad det skulle kunna vara just i min kommun eller i ett tema som intresserar mig.

När man vill få en konkret bild av partnerskap kan man använda sig av en partnerskapskarta.

Fundera på vilka olika aktörer det finns på lokal eller regional nivå. Vilka av dessa aktörer är viktiga just i den uppgift eller det tema som ska utvecklas. Vilka är de centrala aktörer som bör samlas för att fundera på just denna fråga?

 • Om man till exempel vill förbättra välfärden för äldre som bor hemma och minska deras ensamhet, vilka aktörer rör detta?
 • Eller om det har flyttat invandrare till orten, vilka aktörer ska vara med i diskussionen om en lyckad integration?
 • Eller om arbetslöshetsstatistiken blir dystrare och man vill samla krafter för att hitta nya arbetstillfällen, vem kallas då till en gemensam överläggning?

Partnerskapsbord

Ett sätt att uppfatta partnerskap både begreppsmässigt och i praktiken är ett partnerskapsbord. Partnerskapsbordet samlar olika aktörer för att diskutera gemensamma frågor och mål samt att bestämma vem som gör vad och med vilka resurser.

Partnerskapsbord finns på några orter runt om i Finland och rutinerna håller på att utvecklas. Partnerskapsbord har testats eller används åtminstone i Södra Savolax, Pieksämäki och Mellersta Finland.

Partnerskapsborden kan vara

 • lokala eller regionala såsom i Pieksämäki eller
 • tematiska som till exempel vill förbättra äldres välbefinnande.

Innehållet och behovet avgör

Det ska alltid finnas ett aktuellt, gemensamt behov av partnerskap. Det finns många uppgifter som kan skötas i partnerskap. På bilden bredvid finns några exempel.

Ett viktigt skäl till att arbeta i partnerskap är att få alla intresserade att delta i arbetet för gemensamma mål. På detta sätt kan man också ta vara på alla eventuella resurser.

När resurserna inom den offentliga sektorn minskar är det nödvändigt att samlas för att dryfta hurdana resurser olika aktörer har att delta i partnerskap. Genom partnerskap kan man förena olika resurser:

 • ekonomiska resurser, till exempel skattemedel och privata pengar,
 • frivilligarbete,
 • olika synvinklar till samma sak,
 • olika slags kompetens och yrkesskicklighet,
 • lokalkännedom,
 • kontakter,
 • sätt att nå olika målgrupper.


Genom partnerskap kan man också avsevärt förbättra kvaliteten på planeringen och beredningen.

Typer av partnerskap

Det finns många olika sätt att bygga upp partnerskap.

 • Det kan vara en gemensam diskussion.
 • Det kan handla om att ordna gemensamma evenemang.
 • Det kan vara ett lokalpartnerskap.
 • Formerna av planerings- och utvecklingspartnerskap har utvecklats mycket under de senaste åren i och med metoderna för tjänstedesign och samplanering.
 • Det kan handla om ett servicepartnerskap eller ett budgetpartnerskap.
 • Partnerskapet kan begränsas till ett visst område.
 • Det kan gälla ett visst tema.

I Sverige har man i flera år arbetat för att bygga upp ett samarbete och partnerskap mellan det allmänna (staten och kommunerna) och frivilligorganisationerna.

Se vad partnerskapet handlar om

Närmare information om Sveriges nationella partnerskapsavtal finns på Överenskommelsen.se