Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare -nätverket

Intresset för att leva på landsbygden ökade under covid-19-pandemin. Landsbygdsområdena lockar till sig ett hållbart val. Detta är särskilt viktigt för unga återvandrare som flyttar tillbaka till landsbygden. Inom ramen för detta projekt lyfter vi fram de hållbara möjligheter som landsbygden erbjuder.

Projektet syftar till att synliggöra landsbygdens aktörers aktiviteter inom temat hållbarhet och såbidra till en ökad kännedom om landsbygdens livskraft och genom det skapa en stark bränd förlandsbygdsregionerna.

Hållbarhetstemat är en av de hetaste trenderna och många, framförallt unga vuxna, som flyttartill landsbygden håller temat centralt. Samtidigt adresserar temat alla aktörer på landsbygden-kommuner, företag, organisationer, privatpersoner – och temat är mainstreamat inom samhälletsflesta sektorer - produktion, boende, trafik företagande, arbete och utbildning. Projektetstimulerar till gemensam aktion och bidrar till att ge värdefull information om aktörernasimplementering av landsbygdspolitiken och deras syn på densamma.

Ungdomarna i centrum

Målet är att man genom projektet bidrar till att landsbygden gör ett ”hållbarhetshopp” och genomverksamheten skapar en stark och balanserad hållbarhetsbränd för landsbygden.

Ett direkt mål är även att det breda samarbetsnätverk som finns kring projektet i Svenskfinlandutvidgas med aktörer från finska Finlands landsbygd.

Ett viktigt led i förverkligande av projektet och spridningen av Hållbarhetsveckan är att engagera unga på landsbygden i konkreta initiativ för en hållbarutveckling.

Ett testat koncept i Österbotten

Nätverkandet kommer också att innehålla en nordisk och internationell dimension. Etableratsamarbete finns redan till bl.a. Sverige och under projektet kommer man att knyta kontakter tilleuropeiska övriga områden som jobbar med hållbarhetstemat och landsbygdsutveckling-ochlandsbygdspolitiken.

Projektets alla aktiviteter bidrar till att sprida Hållbarhetsveckan-modellen till olika regioner ilandet, med utgångspunkt i det utarbetade koncept som testats i Österbotten.

Nätverksprojektet genomförs av Svenska lantbrukssällskapens förbund (SLF), Finland bryar rf och Åbo Akademi.

Kontaktuppgifter