Mer för mindre – krympa smart i vardagen

Resurserna minskar och vi måste få ut mer av dem. Vi ska förhålla oss öppet till nya människor och lösningar, inklusive dem som finns på landsbygden. På så sätt skapar vi förutsättningar för ett gott liv för alla.

Lösningsvägar:

  • Utarbeta en förvaltningsövergripande nationell strategi för att krympa smart. Strategins viktigaste styrmedel för att krympa smart ska identifieras, med beaktande av behoven, resurserna, potentialen och utmaningarna hos åldrande och stagnerande samt säsongsbefolkade kommuner och regioner.
  • Stärka delaktighet och samhörighet som möjliggör människors deltagande i frågor som berör dem själva och deras närmiljö. Nationella och regionala beslut om områdesanvändning och infrastruktur (vägar, vattenförsörjning, elförsörjning, kommunikationsförbindelser) ska fattas med hållbara lösningar som utgår från den befintliga infrastrukturen (inkl. byggnader).
  • Snabba upp bildningen av energisamhällen över fastighetsgränserna på landsbygden. Förvaltningsövergripande samarbete inom tillståndsprocesserna för förnybar energi ska ökas, och tillgången till offentlig finansiering av nya investeringar i hållbar och decentraliserad energiproduktion ska tryggas.
  • Säkerställa skicket och funktionen av vatten- och energiförsörjningen i hela landet. Anslag som behövs för åtgärdande av det eftersatta underhållet av vattenförsörjningen ska tryggas.
  • Genomföra ett kommunförsök kring människors multilokalitet som omfattar pilottestning och utveckling av lokala, regionala och nationella mekanismer för att möjliggöra en multilokal vardag som är hållbar och för att öka kommunernas livskraft.
  • Utveckla och införa i den politiska beredningen och övervakningen av kommunerna den i Finland framtagna indikatorn för hållbar livskraft, som beskriver livskraft, välfärd och delaktighet (Makkonen m.fl. 2022).