Integrera bedömning av landsbygdskonsekvenser i lagberedningen

Landsbygden fungerar i många avseende på ett annat sätt än städerna. Den splittrade samhälls-, närings- och servicestrukturen och tredje sektorns stora roll inverkar på individernas och gemenskapernas vardag, liv och betingelser.

Följaktligen får reformer, bestämmelser, program och administrativa strukturer olika effekt i städerna och på landsbygden. Om landsbygdens särdrag negligeras kan det leda till regional differentiering, samhällssegregation, förtroendebrist mot institutioner på landsbygden och människors känsla av att vara åsidosatta.

Lösningsväg:

Integrera bedömning av landsbygdskonsekvenserna i lagberedningen vid viktiga samhällsreformer. Syftet med konsekvensbedömningen är att säkerställa att reformen inte orsakar oavsiktliga negativa följder för landsbygdsbefolkningen, betingelserna för ekonomin, gemenskaperna och företagen eller för tillgången och tillgängligheten till service.