Arbete och företagande genererar tillväxt

Landsbygden uppmuntrar företagsamhet och skapar välfärd för hela Finland. Vi ska se till att det även i framtiden finns goda förutsättningar för att driva företag, arbeta och utbilda sig på landsbygden.

Lösningsvägar:

  • Trygga finansieringsnivån för trafiksystemet (inkl. basunderhållet av transportinfrastrukturen och enskilda vägar) genom en parlamentarisk överenskommelse.
  • Bedöma konsekvenserna för landsbygden som en del av översynen av FoUI-systemet och FoUI-aktiviteterna. FoUI-systemet ska utvidgas till den praktiska innovationsverksamheten, utbildningen på andra stadiet och SME-företagen på landsbygden. Samordningen mellan myndigheterna gällande olika finansieringsinstrument (nationella, unionsfinansiering) ska ökas.
  • Snabba upp ägar- och generationsväxlingar i SME-företag med skattemässiga metoder och genom att inrätta både ett kompetenscentrum och en rådgivningskontaktpunkt för ägar- och generationsväxlingar, som igenkänner såväl särdragen hos familjeägda SME-företag som överlåtarnas och övertagarnas behov.
  • Bygga ut företagar-, sysselsättnings- och vägledningstjänsterna genom att komplettera navigator- och verkstadsutbudet med digitala tjänster (virtuella verkstäder) och en regional Navigator-modell, särskilt i landsbygdsområden i södra och västra Finland. Mobila tjänster ska byggas ut särskilt i landsbygdsområdena i östra och norra Finland, där tillgången till datakommunikationsförbindelser är dålig och kollektivtrafik saknas.
  • Förbättra processerna för integration på landsbygden. Tillräcklig service för integration och sysselsättning ska säkerställas och mottagkompetensen och inkorporeringen av invandrare i lokala samhällen i samarbete med kommunerna, utbildningsanordnarna, företagen och civilsamhällsaktörerna ska stärkas.
  • Utnyttja möjligheterna med distansarbete genom att bygga upp ett nationellt ekosystem för distansarbete och stärka aktörers kompetens (jfr Irland).
  • Genomföra statsrådets principbeslut om främjande av multilokalt arbete, studier och boende. Inga avkall ska göras på målen och åtgärderna i principbeslutet.
  • Stärka bedömningen av de sociala och kulturella konsekvenserna av de ekonomiska styrmedlen, vid sidan av miljö- och klimatkonsekvenserna. Dessutom ska samhälleliga konsekvenser (regionala konsekvenser och landsbygdskonsekvenser) för olika regioner identifieras.