Ett gott liv och en smidig vardag – även i framtiden

Tillgången till service ska vara tryggad även på landsbygden. Vi måste stå för våra ord och se till att jämlikhet förverkligas överallt. Vi skapar tillsammans en smidig vardag i hela Finland.

Lösningsvägar:

  • Säkerställa regional jämlikhet i det digitala samhället genom att
    • fästa avseende vid att förebygga digitalt utanförskap, rikta resurser till digitalt stöd och säkerställa att människor särskilt i glesbygderna och kärnlandsbygden verkligen har möjlighet att använda digitala verktyg och tjänster
    • säkerställa regionalt jämlik tillgång till och brukbarhet av supersnabba och funktionssäkra kommunikationsförbindelser, bland annat genom att se till den nationella finansieringen av bredbandsbyggande.
  • Trygga den geografiska tillgängligheten för den centrala servicen för att tillgodose landsbygdsbefolkningens sociala och kulturella rättigheter.
  • Satsa på bättre funktion av transportservice (t.ex. resekedjor).
  • Stärka samordningen och samarbetet mellan förvaltningarna för smart synkronisering och utveckling av transportservice och andra tjänster och för sparsam resursanvändning. Målet ska vara att avhjälpa trafikfattigdom och förbättra transportmöjligheterna i landsbygden.
  • Trygga förutsättningarna för medborgaraktivitet överallt i Finland. I detta syfte ska statsunderstödet bevaras på nuvarande nivå, landsbygdskonsekvenserna av den offentliga finansieringen till medborgarverksamhet och av dess strukturer bedömas, en lättillgänglig kontaktpunkt för rådgivning inrättas och utarbetandet av lagen om aktionsgrupper fortsättas.
  • Utreda civilsamhällesaktörers verkliga krisresurser på landsbygden. Säkerhetsnätverken på landsbygden ska göras mer funktionssäkra genom samarbete mellan myndigheterna, kommunerna och civilsamhällsorganisationerna på landsbygden, och den nationella samordningen av verksamheten ska säkerställas. Beredskapen hos räddningsgrupperna i synnerhet i byar på glesbygden ska utvecklas och byggas ut, och möjligheterna med multilokalisering ska identifieras och hinder för den undanröjas.