Kungörelser

Aktuella kungörelser om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden finner du på denna sida.

Avslutade ansökningsomgångar

Nationella medel för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt offentliggörs för ansökan årligen i september-oktober. Nedan listning om finansierade projekt från 2018 framåt.
 • Sökningen har avslutats.

  I detta brev ingår anvisningar för ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. Projekten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) och momentet Utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) på förslag av Landsbygdspolitiska rådets projektgrupp.

  Lagstiftning som tillämpas

  Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja understöd för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden med stöd av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011).

  Finansieringen regleras dessutom av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (38/2012, ändrar 1013/2016), som innehåller bestämmelser om bl.a. projektets godtagbara kostnader, villkor för användning av understödet och om utbetalning av understödet.

  Finansieringen regleras ytterligare av statsunderstödslagen (688/2001), förvaltningslagen (434/2001) samt av EU:s rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2014/C 198/01).

  Anslag som står till förfogande

  För finansiering av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden står följande anslag till förfogande:

  A) 510 000 euro i Gårdsbrukets utvecklingsfond för temahelhet 1

  B) cirka 120 000 euro under momentet Utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) för temahelhet 2.

  Allmänna mål för finansieringen

  Med anslaget finansieras ett projekt som stöder genomförandet av

  • det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027
  • de uppgifter som hör till det landsbygdspolitiska rådet

  I projektet betonas växelverkan mellan forskning och utveckling.

  Projektet ska vara landsomfattande samt landsbygdspolitiskt viktigt. Ur anslaget beviljas inte finansiering för regionala eller lokala projekt.

  Jord- och skogsbruksministeriet använder i alla forskningsprojekt i regel en totalkostnadsmodell, vilket innebär att ansökningarna bör göras med beaktande av den. Vi godkänner kalkylerade omkostnader för alla universitet och forskningsinstitut, men vi förutsätter att de bidrar med självfinansiering. I allmänhet kräver vi en självfinansieringsandel på minst 30 procent om omkostnaderna utgör minst 80 procent av lönekostnaderna. Om omkostnaderna utgör klart mindre än 80 procent av lönekostnaderna kan självfinansieringsandelen vara 10–20 procent.

  Tema för ansökningsomgången

  Tema 1 Segregation och marginalisering på landsbygden

  Intressena inom detta tema är Digital marginalisering och ekonomisk utsatthet på landsbygden, Energifattigdom och transportfattigdom på landsbygden samt Hur upplevs vardagen på landsbygden? De sökande kan välja ett av följande underteman:

  1. Digital marginalisering och ekonomisk utsatthet på landsbygden

  Inom detta undertema ska man granska det digitala samhällets uppbyggnad och vardagen i välfärdssamhället genom till exempel följande frågor: Hur ser digital marginalisering ut i olika landsbygdsområden? Hur visar sig utsatthet och marginalisering på landsbygden i välfärdssamhället? Löper vissa människor risk att bli utomstående i frågor som gäller dem själva, att drabbas av utsatthet eller att hamna utanför samhället? Beaktas landsbygden i den finländska diskussionen om segregation?

  Vilka lösningar finns det, vad vet vi redan? Hur kan informationen vi får från forskning användas för att stödja livet i vardagen? Vad saknar vi ännu kunskap om? Vilken ny information blir föremål för diskussion och stöd för beslutsfattandet?

  2. Energifattigdom och transportfattigdom på landsbygden

  Till de viktigaste frågorna inom detta undertema hör hur man kan definiera energifattigdom, transportfattigdom samt energi- och transportfattigdom i våra landsbygdsområden och vem den särskilt berör? Kommer vardagen på landsbygden att bli ohållbar, eller kan man tvärtom bli föregångare i att ställa om till hållbara levnadsvanor och nerväxt?

  Inom detta undertema ska man granska hur ändringar i energikostnaderna påverkar vardagen i hushåll, medborgarverksamhet, service och arbetslivet. Därtill ska man granska huruvida landsbygdsbefolkningen i vardagen har olika alternativ till att transportera sig med rimlig möda, till skäliga kostnader och inom rimlig tid. Finns det ett samband mellan energifattigdom och transportfattigdom?

  Hur kan dessa kompenseras och vilka lösningar finns det, vad vet vi redan? Hur kan informationen vi får från forskning användas för att stödja livet i vardagen? Vad saknar vi ännu kunskap om? Vilken ny information blir föremål för diskussion och stöd för beslutsfattandet?

  3. Hur upplevs vardagen på landsbygden?

  Inom detta undertema ska man fördjupa sig i vilka faktorer som påverkar en individs känsla av trygghet, välmående och välbefinnande på landsbygden, samt vad landsbygdsinvånare och medlemmarna av lokala samhällen kan göra för att stärka det psykiska välbefinnandet? Hur stöder lokalsamhället psykiskt välmående? Får sinnet vila på landsbygden?

  Vilka lösningar finns det, vad vet vi redan? Hur kan informationen vi får från forskning användas för att stödja livet i vardagen? Vad saknar vi ännu kunskap om? Vilken ny information blir föremål för diskussion och stöd för beslutsfattandet?

  De sökande bör bekanta sig med Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027. Denna temahelhet finansieras genom Gårdsbrukets utvecklingsfond. Anslaget uppgår till 510 000 euro.

  Tema 2 Lägesbild av landsbygdsområden och behov av information om landsbygden i det nationella, regionala och lokala beslutsfattandet

  Detta är en helhet. Sökande bör bekanta sig med den senaste Landsbygdsöversikten och med den detaljerade temapresentationen nedan:

  • I denna helhet fokuserar man på vad landsbygdens roll är i kunskapsbaserad ledning. Det som är av särskilt intresse för forskningen är hurdan kunskap beslutsfattare och beredare har om landsbygden, hurdan information man behöver samt i vilken form man behöver och använder information om landsbygden.
  • När det gäller beslutsfattande, beredning av ärenden samt planering av program och projekt är det också viktigt med en så uppdaterad lägesbild som möjligt: Hur ser läget ut för till exempel tjänster, infrastruktur, företagsverksamhet, medborgarverksamhet och delaktighet i de finländska landsbygdsområdena? Som svar på detta ska man i projektet utveckla ett nytt landsbygdspolitiskt instrument och tillvägagångssätt som kan användas vid de bedömningar av konsekvenser för landsbygden som genomförs på olika förvaltningsnivåer och för att bättre och mer uppdaterat kunna tillgodose det konstaterade och föränderliga informationsbehovet.

  Denna helhet finansieras med medel som finns tillgängliga under momentet Utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63) och finansieringen uppgår till cirka 120 000 euro.

   Behandling av ansökningarna och urvalskriterier

   Den landsbygdspolitiska projektgruppen behandlar ansökningarna och tar fram finansieringsförslag som lämnas till jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att ministeriet fattar beslut om finansieringen senast i april 2023.

   Projektgruppen begär utlåtanden om ansökningarna av experter på landsbygdspolitik.

   Vid val av projekt beaktas bland annat följande:

   1. Förenlighet med temat (relevans)

   • är förenligt med de teman som fastställts
   • är landsomfattande

   2. Genomslagskraft

   • identifierar och erbjuder lösningar på de frågor som fastställts
   • ger mervärde och informationsnytta med tanke på beslutsfattandet och beredningen av det samt med tanke på landsbygdsutvecklingen

   3. Kommunikation

   • identifierar de aktörer som behöver information och metoderna för att nå dem; detta i syfte att åstadkomma en interaktiv och effektfull kommunikation
   • strukturerar informationen så att den är lätt att använda
   • producerar populariserad vetenskaplig information
   • producerar artikel som är kollegialt bedömd

   4. Kvalitet och genomförbarhet

   • vetenskaplig frågeställning, material och metod
   • den ansvariga aktörens och ett eventuellt konsortiums sakkännedom om temat
   • tydlighet och genomförbarhet

   Ansökan om finansiering

   Projektfinansiering söks via jord- och skogsbruksministeriets elektroniska tjänst (på finska).

   Varje konsortium gör upp en gemensam projektplan och en gemensam ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på nätet.

   Ansökningstiden utgår 27.1.2023 kl. 16.15.

   Registrera dig på den elektroniska tjänsten som en nya ansökande (Uusi hakija). Uppge din e-postadress som fungerar som användarkod. Tjänsten skickar meddelande till den uppgivna adressen. Du får övriga koder till e-postadressen med vilka du loggar in i tjänsten/ansökningssystemet och kan göra upp en ny ansökan. Obs! Kom ihåg att välja rätt ansökning!

   Läs alla instruktioner noggrant.

   Ansökningen behöver inte fyllas i på en gång. Man kan spara ansökningen och återgå till den vid ett senare skede. Ansökningen kan formuleras fram till deadline. Kom ihåg att lämna in ansökningen i god tid före ansökningstiden utgår.

   Till ansökningen ska bifogas en projektplan (max. 10 A4-sidor) samt en utredning av uppkomsten av omkostnaderna samt hur de riktar sig till projektet i fråga. För andra än statliga verk ska det till ansökningen bifogas information on den/de ansökandes mervärdesskatteplikt.

   Av ansökande förutsätts att platsen/organisationen för utförande av projektet ger lov för detta. Gällande lovet för utförande ska det i ansökningen uppges namn för den som ger lovet samt hens e-postadress. Ansökande måste be om lov för utförande före den ansöker om finansiering. Lovet ska delges i det fall att jord- och skogsbruksministeriet frågar efter det.

   Inlämning av ansökan

   Undertecknade ansökningar jämte bilagor ska lämnas in i första hand elektroniskt senast den 27 januari 2023 och senast kl. 16:15.

   Om det inte är möjligt att lämna in ansökan i elektronisk form, ska skriftliga ansökningar skickas till: Jord- och skogsbruksministeriet/Registratorskontoret, PB 30, 00023 STATSRÅDET (Besöksadress: Riddaregatan 2, 00170 Helsingfors). Ansökningsblanketten ska i så fall åtföljas av en forskningsplan jämte bilagor i form av utskrift som försetts med sidnummer och satts ihop med ett gem. Kuvertet ska märkas med: Ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden 2023.

   Tilläggsinformation

   Mer information om alla temaområdena och förfarandena som gäller projektfinansieringen ges av:

   Ordförande för landsbygdspolitiska rådets projektgrupp, konsultati tjänsteman Antonia Husberg, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 029 516 2033, fornamn.efternamn@gov.fi

   Mer information om de tekniska förfarandena som gäller elektroniska tjänsten ges av MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info (at) mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

  • Ansökningsomgången avlutades den 25 februari 2022.

   I detta brev ingår anvisningar för ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden i följande teman:

   • Fördelning av offentliga penningflöden mellan landsbygds- och stadsområden - beskrivning av nuläget
   • Vad innebär miljörättvisa i landsbygdskontext
   • Joker (öppen)

   Projekten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera).

   Lagstiftning som tillämpas

   Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja understöd för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden med stöd av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011).

   Finansieringen regleras dessutom av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (38/2012, ändrar 1013/2016), som innehåller bestämmelser om bl.a. projektets godtagbara kostnader, villkor för användning av understödet och om utbetalning av understödet.

   Finansieringen regleras ytterligare av statsunderstödslagen (688/2001), förvaltningslagen (434/2001) samt av EU:s rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2014/C 198/01).

   Anslag som står till förfogande

   För finansiering av landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden finn sammanlagt 510 000 euro till förfogande från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) om användningsplanen för år 2022 godkänns.

   Allmänna mål för finansieringen

   Med anslaget finansieras ett projekt som stöder genomförandet av

   • det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027
   • de uppgifter som hör till det landsbygdspolitiska rådet

   I projektet betonas växelverkan mellan forskning och utveckling.

   Projektet ska vara landsomfattande samt landsbygdspolitiskt viktigt. Ur anslaget beviljas inte finansiering för regionala eller lokala projekt.

   Jord- och skogsbruksministeriet använder i alla forskningsprojekt i regel en totalkostnadsmodell, vilket innebär att ansökningarna bör göras med beaktande av den. Vi godkänner kalkylerade omkostnader för alla universitet och forskningsinstitut, men vi förutsätter att de bidrar med självfinansiering. I allmänhet kräver vi en självfinansieringsandel på minst 30 procent om omkostnaderna utgör minst 80 procent av lönekostnaderna. Om omkostnaderna utgör klart mindre än 80 procent av lönekostnaderna kan självfinansieringsandelen vara 10–20 procent.

   Tema för ansökningsomgången

   • Fördelning av offentliga penningflöden mellan landsbygds- och stadsområden - beskrivning av nuläget. Forskningsinriktat tema. Temat kopplar till beskattning, kommunandelar, investeringar i infrastruktur, investeringsstöd, grundutbildningsinvesteringar och överföring av dem från ett område till ett annat till följd av migration.

    Utgående från analysen bör man dra slutsatser om hur allokeringen av offentliga penningflöden påverkar regionernas livskraft och jämlika utvecklingsförutsättningar och bidra till genomförandet av målen för det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet samt ge landsbygdspolitiska rekommendationer baserat på forskningens slutsatser.

    I beskrivningen av penningströmmarna förutsätts i mån av möjlighet områdesindelning enligt Finlands miljöcentrals klassificering av stad- och landsbygdsområden (geodata).
   • Vad innebär miljörättvisa i landsbygdskontext och på vilket sätt kan detta beaktas i politiken, lagstiftningen eller i sammanslutningarnas och invånarnas verksamhet på landsbygden? Temat är både fosknings- och utvecklingsinriktat. Inom temat kan man till exempel granska hur det ett bredare miljörättviseperspektiv (se landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027) konkretiseras i landsbygdsutvecklingen samt i det regionala och nationella beslutsfattandet. Bakgrunden till detta är målen för det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027 samt de nationella målen för hållbar tillväxt, ett koldioxidneutralt och livskraftigt Finland. Utgående från projektets resultat utarbetas politikrekommendationer.
   • Joker (öppen). Inom det valda temat produceras ny information som baserar sig på forsknings- och utvecklingsprojektet och som bidrar till att påskynda uppnåendet och/eller verkställandet av målen för det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet.

   Behandling av ansökningarna och urvalskriterier

   Den landsbygdspolitiska projektgruppen behandlar ansökningarna och tar fram finansieringsförslag som lämnas till jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att ministeriet fattar beslut om finansieringen senast i april 2022.

   Projektgruppen begär utlåtanden om ansökningarna av experter på landsbygdspolitik.

   Vid val av projekt beaktas bland annat följande:

   1. Förenlighet med temat (relevans)

   • är förenligt med de teman som fastställts
   • är landsomfattande

   2. Genomslagskraft

   • identifierar och erbjuder lösningar på de frågor som fastställts
   • ger mervärde och informationsnytta med tanke på beslutsfattandet och beredningen av det samt med tanke på landsbygdsutvecklingen

   3. Kommunikation

   • identifierar de aktörer som behöver information och metoderna för att nå dem; detta i syfte att åstadkomma en interaktiv och effektfull kommunikation
   • strukturerar informationen så att den är lätt att använda
   • producerar populariserad vetenskaplig information
   • producerar artikel som är kollegialt bedömd

   4. Kvalitet och genomförbarhet

   • vetenskaplig frågeställning, material och metod
   • den ansvariga aktörens och ett eventuellt konsortiums sakkännedom om temat
   • tydlighet och genomförbarhet

   Ansökan om finansiering

   Projektfinansiering söks via jord- och skogsbruksministeriets elektroniska tjänst (på finska).

   Varje konsortium gör upp en gemensam projektplan och en gemensam ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på nätet.

   Ansökningstiden utgår 25.2.2022 kl. 16.15.

   Registrera dig på den elektroniska tjänsten som en nya ansökande (Uusi hakija). Uppge din e-postadress som fungerar som användarkod. Tjänsten skickar meddelande till den uppgivna adressen. Du får övriga koder till e-postadressen med vilka du loggar in i tjänsten/ansökningssystemet och kan göra upp en ny ansökan. Obs! Kom ihåg att välja rätt ansökning (se saknummer).

   Läs alla instruktioner noggrant.

   Ansökningen behöver inte fyllas i på en gång. Man kan spara ansökningen och återgå till den vid ett senare skede. Ansökningen kan formuleras fram till deadline. Kom ihåg att lämna in ansökningen i god tid före ansökningstiden utgår.

   Till ansökningen ska bifogas en projektplan (max. 10 A4-sidor) samt en utredning av uppkomsten av omkostnaderna samt hur de riktar sig till projektet i fråga. För andra än statliga verk ska det till ansökningen bifogas information on den/de ansökandes mervärdesskatteplikt.

   Av ansökande förutsätts att platsen/organisationen för utförande av projektet ger lov för detta. Gällande lovet för utförande ska det i ansökningen uppges namn för den som ger lovet samt hens e-postadress. Ansökande måste be om lov för utförande före den ansöker om finansiering. Lovet ska delges i det fall att jord- och skogsbruksministeriet frågar efter det.

   Inlämning av ansökan

   Undertecknade ansökningar jämte bilagor ska lämnas in i första hand elektroniskt senast den 25 februari 2022 och senast kl. 16:15.

   Om det inte är möjligt att lämna in ansökan i elektronisk form, ska skriftliga ansökningar skickas till: Jord- och skogsbruksministeriet/Registratorskontoret, PB 30, 00023 STATSRÅDET (Besöksadress: Riddaregatan 2, 00170 Helsingfors). Ansökningsblanketten ska i så fall åtföljas av en forskningsplan jämte bilagor i form av utskrift som försetts med sidnummer och satts ihop med ett gem. Kuvertet ska märkas med ansökningens saknummer.

   Tilläggsinformation

   Mer information om alla temaområdena och förfarandena som gäller projektfinansieringen ges av:

   Ordförande för landsbygdspolitiska rådets projektgrupp, konsultati tjänsteman Antonia Husberg, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 029 516 2033, fornamn.efternamn@gov.fi

   Mer information om de tekniska förfarandena som gäller elektroniska tjänsten ges av MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info (at) mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

  • Ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden 2021, tredje ansökningsomgången

   I detta brev ingår anvisningar för ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden, när det gäller ett gemensamt tematiskt nätverksprojekt för landsbygdspolitiken och skärgårdspolitiken 2021–2023 (VN/11694/2021).

   Projekten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet från anslaget för utveckling av landsbygden (moment 30.10.63 i statsbudgeten).

   Lagstiftning som tillämpas

   Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja understöd för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden med stöd av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011).

   Finansieringen regleras dessutom av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (38/2012, ändrar 1013/2016), som innehåller bestämmelser om bl.a. projektets godtagbara kostnader, villkor för användning av understödet och om utbetalning av understödet.

   Finansieringen regleras ytterligare av statsunderstödslagen (688/2001), förvaltningslagen (434/2001) samt av EU:s rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2014/C 198/01).

   Anslag som står till förfogande

   För finansiering av landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden reserveras årligen sammanlagt cirka 100 000 euro under moment 30.10.63 (Utveckling av landsbygden). Ansökan och beslut om finansiering för tematiska nätverksprojekt inom landsbygdspolitiken gäller för tre år på budgetvillkor, vilket innebär att eventuella ändringar i anslaget inverkar på projektfinansieringen.

   Allmänna mål för finansieringen

   Med anslaget finansieras ett projekt som stöder genomförandet av

   • det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027
   • de uppgifter som hör till det landsbygdspolitiska rådet
   • det nationella programmet för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena 2020–2023
   • de uppgifter som hör till skärgårdsdelegationen.

   I projektet betonas växelverkan mellan forskning och utveckling.

   Projektet ska vara landsomfattande samt landsbygdspolitiskt och skärgårdspolitiskt sett viktigt. Ur anslaget beviljas inte finansiering för regionala eller lokala projekt.

   Jord- och skogsbruksministeriet använder i alla forskningsprojekt i regel en totalkostnadsmodell, vilket innebär att ansökningarna bör göras med beaktande av den. Vi godkänner kalkylerade omkostnader för alla universitet och forskningsinstitut, men vi förutsätter att de bidrar med självfinansiering. I allmänhet kräver vi en självfinansieringsandel på minst 30 procent om omkostnaderna utgör minst 80 procent av lönekostnaderna. Om omkostnaderna utgör klart mindre än 80 procent av lönekostnaderna kan självfinansieringsandelen vara 10–20 procent.

   Tema för ansökningsomgången

   Barnfamiljer på landsbygden och i kust-, skärgårds- och vattendragsområden

   Barn och barnfamiljer är en central målgrupp med tanke på målen i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet Landsbygd som förnyas i tiden för 2021–2027. Dessutom har barn och barnfamiljer för första gången lyfts fram som ett särskilt tema i det nationella programmet för utveckling av skärgårds- och vattendragsområdena Människornas skärgård för 2020–2023.

   Barn, unga och barnfamiljer spelar en viktig roll när det gäller att trygga och stärka landsbygds- och skärgårdsområdenas livskraft. En miljö som är öppen, trivsam och trygg för barn och unga är av största vikt med tanke på bättre välbefinnande och trivsel. Forskning visar att en god barndom och ungdom samt ett positivt sätt att tala om landsbygden påverkar barns, ungas och i synnerhet flickors tankar om att flytta bort från och tillbaka till landsbygden i ett senare skede av livet.

   Landsbygdspolitiska rådet och skärgårdsdelegationen inleder för första gången ett gemensamt nätverksprojekt, ”Barnfamiljer på landsbygden och i kust-, skärgårds- och vattendragsområden”. Syftet med nätverksprojektet är att öka barns och barnfamiljers välbefinnande och göra vardagen i landsbygds- och skärgårdsområden smidigare. Nätverket fokuserar särskilt på att trygga och utveckla tjänster som är riktade till och viktiga för barn, unga och barnfamiljer.

   I nätverksprojektet behandlas och främjas bland annat följande teman: multilokalitet, boende på landsbygden, småbarnspedagogik, undervisning och närskola, trafiktjänster och skoltransporter, biblioteks-, kultur- och idrottstjänster samt modeller med anknytning till dessa och även samarbete mellan offentlig verksamhet, privat verksamhet och medborgarverksamhet. Dessutom har nätverksprojektet till uppgift att sprida god praxis.

   Inom landsbygdspolitiken ska nätverksprojektet främja de åtgärder som anges i kapitel 3.4 och 3.5 i det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet med tanke på barnfamiljer och jämlikhet.

   Inom skärgårdspolitiken ska nätverksprojektet främja den åtgärd i skärgårdsprogrammet som gäller att göra skärgården till en attraktiv och trygg boendemiljö för barnfamiljer genom att säkerställa tjänsterna för barn, till exempel skolor, transporter, biblioteks- och kulturtjänster samt hobbymöjligheter.

   Genomförandet av nätverksprojektet förutsätter samordning och samarbete med andra tematiska nätverksprojekt inom landsbygdspolitiken samt med arbetet i den parlamentariska arbetsgruppen för glesbygd och arbetsgrupperna inom landsbygdsnätverket. Dessutom lönar det sig att i verksamheten beakta andra landsomfattande program och projekt som anknyter till temat. Vid genomförandet är det viktigt att beakta att nätverksprojektet är tväradministrativt och deltagandet brett och mångsidigt. Nätverksprojektet deltar inom ramen för temaområdets uppgifter i arbetet vid landsbygdspolitiska rådets sekretariat och vid skärgårdsdelegationen och dess sekretariat.

   Nätverksprojektet är tvåspråkigt med finska och svenska som officiella språk. Det ska producera material och ordna evenemang på båda inhemska språken. I nätverket söker man också samarbete och synergier mellan olika språkområden och språkaktörer.

   Endast ett projekt finansieras.

   Behandling av ansökningarna och urvalskriterier

   En projektgrupp som tillsätts av det landsbygdspolitiska rådet ska behandla ansökningarna tillsammans med experter på skärgårdspolitik och ta fram finansieringsförslag som lämnas till jord- och skogsbruksministeriet. Målet är att ministeriet fattar beslut om finansieringen senast i september.

   Projektgruppen begär utlåtanden om ansökningarna av experter på landsbygdspolitik och skärgårdspolitik.

   Vid val av projekt beaktas bland annat följande:

   1. Förenlighet med temat (relevans)

   • är förenligt med de teman som fastställts
   • är landsomfattande

   2. Genomslagskraft

   • identifierar och erbjuder lösningar på de frågor som fastställts
   • ger mervärde och informationsnytta med tanke på beslutsfattandet och beredningen av det samt med tanke på landsbygdsutvecklingen

   3. Kommunikation

   • identifierar de aktörer som behöver information och metoderna för att nå dem; detta i syfte att åstadkomma en interaktiv och effektfull kommunikation
   • strukturerar informationen så att den är lätt att använda

   4. Kvalitet och genomförbarhet

   • den ansvariga aktörens och ett eventuellt konsortiums sakkännedom om temat
   • tydlighet och genomförbarhet

   Ansökan om finansiering

   Projektfinansiering söks via jord- och skogsbruksministeriets elektroniska tjänst (på finska).

   Varje konsortium gör upp en gemensam projektplan och en gemensam ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på nätet.

   Ansökningstiden utgår 31.8.2021 kl. 16.15.

   Registrera dig på den elektroniska tjänsten som en nya ansökande (Uusi hakija). Uppge din e-postadress som fungerar som användarkod. Tjänsten skickar meddelande till den uppgivna adressen. Du får övriga koder till e-postadressen med vilka du loggar in i tjänsten/ansökningssystemet och kan göra upp en ny ansökan. Obs! Kom ihåg att välja rätt ansökning (se saknummer).

   Läs alla instruktioner noggrant.

   Ansökningen behöver inte fyllas i på en gång. Man kan spara ansökningen och återgå till den vid ett senare skede. Ansökningen kan formuleras fram till deadline. Kom ihåg att lämna in ansökningen i god tid före ansökningstiden utgår.

   Till ansökningen ska bifogas en projektplan (max. 10 A4-sidor) samt en utredning av uppkomsten av omkostnaderna samt hur de riktar sig till projektet i fråga. För andra än statliga verk ska det till ansökningen bifogas information on den/de ansökandes mervärdesskatteplikt.

   Av ansökande förutsätts att platsen/organisationen för utförande av projektet ger lov för detta. Gällande lovet för utförande ska det i ansökningen uppges namn för den som ger lovet samt hens e-postadress. Ansökande måste be om lov för utförande före den ansöker om finansiering. Lovet ska delges i det fall att jord- och skogsbruksministeriet frågar efter det.

   Inlämning av ansökan

   Undertecknade ansökningar jämte bilagor ska lämnas in i första hand elektroniskt senast den 31 augusti 2021 och senast kl. 16:15.

   Om det inte är möjligt att lämna in ansökan i elektronisk form, ska skriftliga ansökningar skickas till: Jord- och skogsbruksministeriet/Registratorskontoret, PB 30, 00023 STATSRÅDET (Besöksadress: Riddaregatan 2, 00170 Helsingfors). Ansökningsblanketten ska i så fall åtföljas av en forskningsplan jämte bilagor i form av utskrift som försetts med sidnummer och satts ihop med ett gem. Kuvertet ska märkas med ansökningens saknummer.

   Tilläggsinformation

   Mer information om alla temaområdena och förfarandena som gäller projektfinansieringen ges av:

   Ordförande för landsbygdspolitiska rådets projektgrupp, landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 029 516 2033, fornamn.efternamn@mmm.fi

   Mer information om de tekniska förfarandena som gäller elektroniska tjänsten ges av MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info (at) mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

  • ANSÖKAN OM FINANSERING FÖR LANDSOMFATTANDE FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKT SOM GÄLLER LANDSBYGDEN ÅR 2021, ANDRA ANSÖKNINGEN

   Genom detta brev ges anvisningar för ansökan om finansiering för

   A) landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden och som gäller landsbygdspolitiska tematiska nätverk för åren 2021-2023 (VN/11694/2021).

   B) landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden för året 2021 och som gäller tilläggsansökan i temat ”landsbygdens hållbara kunskapsekonomi – riktningar, alternativ och förutsättningar för utveckling” (VN/11690/2021).

   Projekten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet från A) anslaget för utvecklande av landsbygden (mom. 30.10.63) och B) Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) enligt användningsplanen för år 2021.

   Lagstiftning som tillämpas

   Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja understöd för sådana forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden med stöd av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011).

   Finansieringen regleras dessutom av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (38/2012, ändrar 1013/2016), som innehåller bestämmelser om bl.a. projektets godtagbara kostnader, villkor för användning av understödet och om utbetalning av understödet.

   Finansieringen regleras ytterligare av statsunderstödslagen (688/2001), förvaltningslagen (434/2001) samt av EU:s rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (2014/C 198/01).

   Anslag som står till förfogande

   A) Till landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden och som gäller landsbygdspolitiska tematiska nätverk för åren 2021-2023 (VN/11694/2021) finns det från anslaget för utvecklande av landsbygden (mom. 30.10.63) att för denna ansökningsomgång att tillgå sammanlagt 400 000 euro för år 2021 samt sammanlagt 450 000 euro under år 2022 och år 2023. De nätverksprojekt som finansieras från anslaget för utvecklande av landsbygden (30.10.63) söks för, och beslut görs gällande dem, för tre år med budgetvillkor, vilket innebär att eventuella ändringar i anslaget inverkar på projektfinansieringen.

   B) Från anslaget från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) finns det i andra ansökningsomgången inom temat för ”landsbygdens hållbara kunskapsekonomi – riktningar, alternativ och förutsättningar för utveckling” att tillgå 80 000 euro. Ett projekt finansieras. Anslaget från Makera binds för det utvalda projektets hela genomförandetid.  

   Finansieringens allmänna mål

   Med anslaget finansieras landsomfattande landsbygdspolitiska nätverksprojekt och landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder

   förverkligandet av landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027. Programmet har ännu inte publicerats men finns att fås av landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg vid jord- och skogsbruksministeriet (kontaktuppgifter i slutet av detta brev)

   förverkligandet av landsbygdspolitiska rådets (MANE) uppgifter

   I projekten betonas växelverkan mellan forskning och utveckling.

   Projekten ska vara landsomfattande och vara av nationell landsbygdspolitisk betydelse. Ur anslaget finansieras varken regionala eller lokala projekt.

   Jord- och skogsbruksministeriet använder i alla forskningsprojekt i huvudsak helhetskostnadsmodell. Därmed bör ansökningarna göras enligt den finansieringsmodellen. Vi godkänner beräkningsmässiga omkostnader för alla universitet och forskningsinstitut men i motsvarande mån förutsätts egenfinansiering från dessa. I allmänhet förutsätts minst 30 procent egenfinansieringsandel om omkostnaderna är minst 80 procent av lönekostnaderna. Om omkostnaderna är klart mindre än 80 procent av lönekostnaderna kan egenfinansieringen vara 10-20 procent.

   Teman för projektansökan

   A) Landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden och som gäller landsbygdspolitiska tematiska nätverk för åren 2021-2023 (VN/11694/2021).

   De landsbygdspolitiska tematiska nätverksprojekten (härefter nätverken) förverkligar de uppgifter som statsrådet ålagt landsbygdspolitiskarådet med fokus på förverkligande av landsbygdspolitiska helhetsprogrammet inom det egna temat så som presenterats nedan.

   I förverkligande av nätverkens uppgifter är det av särskild vikt att ta i beaktande de strategiska tyngdpunkterna och dess målsättningar som finns inskrivna i helhetsprogrammet för åren 2021-2027.

   Nätverken befrämjar en hållbarhetsövergång som behandlar medborgare och aktörer i olika områden på ett rättvist sätt.

   Nätverken befrämjar tvärsektoriellt och sektoröverskridande verksamhet och kan delaktiggöra även beslutsfattare samt inom temat särskilt omnämnda målgrupper. Nätverken bereder landsbygdspolitiska politikåtgärder, politikrekommendationer samt kan producera ny forskningsdata om sådan inte finns tillgänglig. Nätverken bör bereda resurser för eventuella ad hoc åtgärder av nationell landsbygdspolitisk vikt.

   Nätverkens förverkligande förutsätter samordning och koordination med det arbetet som görs inom parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder samt landsbygdsnätverkets arbetsgrupper. Därtill krävs samordning med andra nationella program och projekt. Nätverken samordnar sin verksamhet sinsemellan och gör samarbete (evenemang, publikationer, kommunikation).

   Nätverken deltar aktivt i landsbygdspolitiska rådets sekretariats arbete och i den gemensamma landsbygdspolitiska kommunikationen. De ansvariga ledarna för projektet och kontaktpersonerna kan fungera som föredragande i ärenden som gäller det tematiska arbetet under landsbygdspolitiska rådets möten.

   Information om avslutade nätverksprojekt finns att tillgå på sidorna landsbygdspolitik.fi och maaseutupolitiikka.fi.

   Landsbygdspolitiska tematiska nätverk för åren 2021-2023 söks i denna ansökningsomgång med följande teman:

   A.1 Uudet työn ja yrittäjyyden mahdollisuudet maaseudulla (nätverkets verksamhet på finska)

   Verkostohankkeen toiminta keskittyy uuden työn ja yrittäjyyden mahdollisuuksien vahvistamiseen maaseutualueilla (kaupunki-maaseutu-luokitus) osana kestävyyssiirtymää.

   Verkostohanke toteuttaa erityisesti maaseutupoliittisen kokonaisohjelman lukua 3.3: ”Kilpailukyky ja elinvoiman vahvistaminen”.

   Verkostohankkeessa vauhditetaan erityisesti kestävän biotalouden, kiertotalousmallien, ruokajärjestelmän, matkailun sekä fossiilittoman hajautetun energiatuotannon ratkaisujen vauhdittamista niin, että näistä syntyvä paikallinen lisäarvo nousee (kokonaisohjelman luvut 3.1 ja 3.2).

   Verkostohanke edistää maaseutualueiden mahdollisuuksien tasa-arvoa osana kansallista elpymistä.

   A.2 Hyvän elämän edellytysten varmistaminen (nätverkets verksamhet på finska)

   Verkosto edistää alueiden ja kansalaisten tasapuolista kohtelua erityisesti koskien palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta. Verkosto myös edistää osallisuutta ja mahdollisuuksia asua, elää ja toimia maaseudulla. Verkostohanke vauhdittaa palvelujen uusien toteuttamistapojen tunnistamista ja käyttöön ottoa.

   Verkoston toiminta keskittyy erityisesti supistuville alueille. Toiminnassa huomioidaan myös kausittaisesti kasvavien alueiden tarpeet. Verkostotyöhön osallistetaan mm. kuntia, hyvinvointialueita ja kansalaistoiminnan edustajia.

   Verkostohankkeen toiminta keskittyy maaseutupoliittisen kokonaisohjelman lukuihin: 3.4.1.2. Edistetään sosiaali- ja terveyspalvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta; 3.4.1.7. Kehitetään arjen turvan toimintamalleja ja verkostoja; 2.4.2. Vahvistetaan hyvinvointia edistävää yhteisöllistä toimintaa; 3.5. Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen maaseutualueilla

   Verkostohanke toteuttaa maaseutupoliittisen kokonaisohjelman lukua 3.3.6. ja valmistelee älykkään sopeutumisen strategiaa. Valmistelussa tarkastellaan kuntien tehtäviin kuuluvaa lainsäädäntöä ja siihen liittyvää resurssiohjausta. Strategia tulee voida soveltaa eri kunnissa ja alueilla.

   A.3 Nuoret ja maaseudun uusi paikkaseksikkyys / Unga och landsbygdens nya dragningskraft (nätverkets verksamhet tvåspråkig)

   I nätverket söker man att förverkliga nyttan av de trender som förknippas med landsbygden och med vilka man kan försnabba utvecklingen av landsbygdens livskraft. Nätverket behandlar frågor gällande ungas sysselsättning och företagsamhet, distansutbildning, distansarbete, social gemenskap, tolerans, flyttning till landsbygden och återflyttning. I nätverket granskas även effekterna av sättet att tala om landsbygden och hur det inverkar på landsbygdens livskraft samt söks möjligheter för att förbättra sättet att tala om landsbygden (landsbygdens brand). I nätverket delaktiggörs även unga.

   Nätverkets verksamhet är horisontell, men koncentreras på helhetsprogrammet kapitel 3.2 Landsbygdens aktörer som en del av lösningen till en hållbar övergång; 3.3.2 Svara mot förändringarna i arbetet genom utveckling av kompetens och verksamhetssätt; 3.3.3 Skapa förutsättningar för platsoberoende arbete 3.4.1.3 Tryggande av undervisning och utbildning som närservice för barn och unga; 3.5 Främjande av delaktighet och gemenskap på landsbygden.

   I nätverksprojektet drar man nytta av ungdomsforskning som gäller landsbygden, framtidsforskning samt forskning om betydelsen av det lokala i landsbygdens företagande. Nätverksprojektet undersöker även unga invandrares möjligheter för integration på landsbygden.

   I nätverket läggs fokus på möjligheter och utmaningar speciellt ur glesbygds- och kärnlandsbygdsperspektiv.

   Nätverksprojektets verksamhet är tvåspråkig (finska-svenska) och ska producera material och förverkliga tillfällen på bägge nationella språk. I nätverket söker man samarbete och synergier mellan olika språkområden.

   B) Landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden för året 2021 och som gäller tilläggsansökan i temat ”landsbygdens hållbara kunskapsekonomi – riktningar, alternativ och förutsättningar för utveckling” (VN/11690/2021).

   I tilläggsansökan 2021 finns det att tillgå 80 000 euro och ett projekt kommer att finansieras.

   Målsättningen är att producera information om hållbart utnyttjande av landsbygdens resurser samt möjligheter att öka dess lokal- och regionalekonomiska mervärde genom olika utvecklingsåtgärder och styrinstrument.

   Centrala frågor i ansökningsomgången gäller:

   Hur inverkar utvecklingen av multilokalitet och platsoberoende på landsbygdens hållbara kunskapsekonomi?

   Med vilka styrinstrument kan man stärka multilokalt företagande och möjligheter till det på landsbygden?

   I projektet ska man granska könssegregationen inom utbildningen och arbetslivet samt möjligheter till nytt arbete och företagsamhet – möjligheter, förutsättningar och styrinstrument från ungas synvinkel.

   Behandling av ansökningarna och urvalskriterier

   Målsättningen är att projektgruppen, som utnämnts av landsbygdspolitiska rådet, behandlar inlämnade ansökningar och bereder finansieringsförslagen till jord- och skogsbruksministeriet inom juni 2021 och att ministeriet gör finansieringsbesluten före utgången av juni.

   Projektgruppen kan be expertutlåtanden om ansökningarna om gruppen anser att det är nödvändigt.

   Vid val av projekt beaktas bl.a. följande:

   Projektets temaenlighet (relevans): Är förenlig med temaområdet; Är landsomfattande.

   Verkningsgrad: Identifierar och skapar lösningar på specificerade frågor; Ger mervärde och informationsnytta med tanke på beslutsfattandet och dess beredning samt landsbygdsutvecklingen.

   Kommunikation: Identifierar de aktörer som behöver information och metoderna för att nå dem - för att åstadkomma interaktiv och resultatgivande kommunikation

   Projektets kvalitet och genomförbarhet: Den ansvariga aktörens och ett eventuellt konsortiums sakkännedom om temaområdena; Tydlighet och genomförbarhet

   Ansökan om finansiering

   Både A) että B) projektfinansiering söks via jord- och skogsbruksministeriets elektroniska tjänst. (på finska).

   Varje konsortium gör upp en gemensam projektplan och en gemensam ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på nätet.

   Ansökningstiden utgår 18.6.2021 kl. 16.15. ObS! Tiden förlängd.

   Registrera dig på den elektroniska tjänsten som en nya ansökande (Uusi hakija). Uppge din e-postadress som fungerar som användarkod. Tjänsten skickar meddelande till den uppgivna adressen. Du får övriga koder till e-postadressen med vilka du loggar in i tjänsten/ansökningssystemet och kan göra upp en ny ansökan. Obs! Kom ihåg att välja rätt ansökning (se saknummer).

   Läs alla instruktioner noggrant. Bekanta dig med alla de dokument som är relevanta för ansökningen.

   Ansökningen behöver inte fyllas i på en gång. Man kan spara ansökningen och återgå till den vid ett senare skede. Ansökningen kan formuleras fram till deadline. Kom ihåg att lämna in ansökningen i god tid före ansökningstiden utgår.

   Till ansökningen ska bifogas en projektplan (max. 10 A4-sidor) samt en utredning av uppkomsten av omkostnaderna samt hur de riktar sig till projektet i fråga. För andra än statliga verk ska det till ansökningen bifogas information on den/de ansökandes mervärdesskatteplikt.

   Av ansökande förutsätts att platsen/organisationen för utförande av projektet ger lov för detta. Gällande lovet för utförande ska det i ansökningen uppges namn för den som ger lovet samt hens e-postadress. Ansökande måste be om lov för utförande före den ansöker om finansiering. Lovet ska delges i det fall att jord- och skogsbruksministeriet frågar efter det.

   Inlämning av ansökan

   Undertecknade ansökningar jämte bilagor ska lämnas in i första hand elektroniskt senast den 18 juni 2021 och senast kl. 16:15.

   Om det inte är möjligt att lämna in ansökan i elektronisk form, ska skriftliga ansökningar skickas till: Jord- och skogsbruksministeriet/Registratorskontoret, PB 30, 00023 STATSRÅDET (Besöksadress: Riddaregatan 2, 00170 Helsingfors). Ansökningsblanketten ska i så fall åtföljas av en forskningsplan jämte bilagor i form av utskrift som försetts med sidnummer och satts ihop med ett gem. Kuvertet ska märkas med ansökningens saknummer.

   Tilläggsinformation

   Mer information om alla temaområdena och förfarandena som gäller projektfinansieringen ges av:

   ordförande för landsbygdspolitiska rådets projektgrupp, landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg, jord- och skogsbruksministeriet, tel. 029 516 2033, fornamn.efternamn@mmm.fi

   Mer information om de tekniska förfarandena som gäller elektroniska tjänsten ges av MI Tietorakenteet Oy. Tarvittaessa ota yhteyttä sähköpostilla info (at) mitietorakenteet.fi tai puhelimitse puh. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

  • Ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt 2021

   I detta brev ingår anvisningar för ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för år 2021.

   Projekten finansieras av jord- och skogsbruksministeriet med medel ur gårdsbrukets utvecklingsfond (landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt) på förslag av det Landsbygdspolitiska rådet.

   Tillämpade rättsnormer

   Jord- och skogsbruksministeriet kan bevilja anslag för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt på basen av lagen om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1413/2011).

   Finansieringen regleras därtill av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (38/2012) samt statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller jordbruk och livsmedelsekonomi samt landsbygden (1013/2016).

   Finansieringen regleras även av statsunderstödslagen (688/2001), fFörvaltningslagen (434/2003) och Europeiska kommissionens meddelande om rambestämmelser för statligt stöd till forskning, utveckling och innovation (EUT 2014/C 198/01).

   Anvisade anslag

   I gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) finns ett anslag på 510 000 euro som kan användas för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden år 2021 om anslaget godkänns i Makeras dispositionsplan för år 2021.

   Medlen från Makeras anslag för 2021 binds upp för hela den tid som projekten pågår.

   Allmänna mål

   Med anslag finansieras landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. De projekt som finansieras år 2021 stöder utvecklingen av nationella landsbygdspolitiken och förverkligande av kommande landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027 med grund i dess strategin.

   Projekten ska fokusera på växelverkan mellan forskning och utveckling. Finansiering beviljas inte i regel för rena utvecklingsprojekt. Projekten ska vara nationella och landsbygdspolitiskt betydelsefulla. Ur anslaget beviljas inte finansiering för regionala eller lokala projekt.

   Jord- och skogsbruksministeriet använder i huvudsak helhetsfinansieringsmodell i alla forskningsprojekt. Ansökningarna bör
   göras enligt den finansieringsmodellen. Vi godtar universitetans och
   forskningsinstitutens allmänna kostnadsberäkningar. I allmänhet kräver
   vi en egenfinansieringsandel på åtminstone 30 procent om de allmänna kostnaderna är minst 80 procent av lönekostnaderna. Om de allmänna kostnaderna är klart mindre än 80 procent av lönekostnaderna kan egenfinansieringsandelen vara 10-20 procent.

   Ansökningstema för 2021

   Ansökningstema för år 2021 är: Landsbygdens hållbara kunskapsekonomi – riktningar, alternativ och premisser för utveckling

   Målsättningen är att utreda landsbygden som omgivning i en hållbar ekonomi, samt vilken roll landsbygdens företag och samfund har. Av speciellt intresse är kunskapsekonomin i det här sammanhanget.

   Projektets målsättning ska vara att producera information om hållbart utnyttjande av landsbygdernas resurser samt utvecklingsmöjligheter och styrmedel för att öka dess lokal- och regionalekonomiska mervärde.

   Centrala frågeställningar omfattar:

   • Med vilka styrmedel kan man stärka utvecklingen av en ny hållbar kunskapsekonomi i landsbygdsområden, öka landsbygdsaktörernas deltagande i den digitala ekonomin samt öka mervärdet för landsbygdsområden som uppstår därigenom?
   • Vilka trender kan skönjas av en ny kunskapsekonomi på olika landsbygdsområden? Hur man kan understöda dessa trender?
   • Hurdan inverkan har multilokalitet och platsoberoende på landsbygdens hållbara kunskapsekonomi?
   • Med vilka medel kan man möjliggöra och öka investeringar för ett hållbart samhälle på landsbygden och öka samhälleliga avkastningen (miljöns och människornas välbefinnande)?

   I projektet kan man dessutom undersöka:

   • Utbildningens och arbetslivets könsseggregation samt det nya arbetets möjligheter och styrmekanismer på landsbygden från ett kvinnligt perspektiv.
   • Ändringar i infra- ja innovationsinvesteringar och servicesystem och inverkan på utveckling av en ny kunskapsintensiv ekonomi.

   Av finansierade projekt förutsätts både forskning och utveckling (ex. utmaningar och lösningar i kunskapsekonomi i olika branscher).

   Observera:

   • Utgångspunkten för projektet ska vara strategin för det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027: ”Maaseutu kestävyysmurroksen tuulenhalkojaksi” (maaseutupolitiikka.fi).
   • Hållbar ekonomi ses i helheten som ett medel och en möjlighet, med vilket ekonomiska målsättningar passas in med sociala och ekologiska målsättningar. Hållbar ekonomi grundar sig på ett hållbart utnyttjande av naturresurser och skapar grunden för social hållbarhet. I en hållbar ekonomi ”vinner alla".
   • Kunskapsekonomi är en "affärsverksamhetsmiljö i vilken kunskap och kunnande är viktiga framgångsfaktorer. Informations- och kommunikationstekniska applikationer används för att möjliggöra affärsverksamhetsmodeller och -processer och globalisering och nätverkande är väsentliga". (MOT-ordbok).
   • Landsbygd är områden som är politiskt oberoende i en gränsdragning, där olika områdesklasser (glesbygd, kärnlandsbygd, stadsnära landsbygd) skiljer sig som klara helheter i en karta som speglar hela landet (kaupunki-maaseutu-luokitus 2018).

   Ämnen: landsbygdens hållbara ekonomi, kunskapsekonomi, kunskapsintensiv ekonomi, multilokalitet, platsoberoende, digital ekonomi, nytt arbete

   Behandling av ansökningar och urvalskriterier för projekt

   Enligt planen ska en projektgrupp som det Landsbygdspolitiska rådet tillsätter behandla ansökningarna och ta fram finansieringsförslag som lämnas till jord- och skogsbruksministeriet i april 2021. Ministeriet tar beslut om finansieringen senast vid ingången av april.

   Projektgruppen kan begära expertutlåtanden om ansökningarna om gruppen anser det nödvändigt.

   Vid val av projekt fäster gruppen vikt vid bl.a. följande:

   1. Förenlighet med temat (relevans): är förenligt med temaområdena; är landsomfattande.
   2. Effekter: identifierar och erbjuder lösningar på bestämda frågor; ger mervärde och informationsnytta med tanke på beslutsfattandet och beredningen av det samt landsbygdsutvecklingen
   3. Kommunikation: identifierar de aktörer som behöver information och kanalerna för att nå dem; detta i syfte att åstadkomma en interaktiv och effektfull kommunikation; strukturerar information i en form som är lätt att använda
   4. Projektets kvalitet och genomförbarhet: sakkunskap hos den ansvariga instansen och ett eventuellt konsortium med tanke på temat; tydlighet och genomförbarhet

   Ansökan om anslag

   Projektfinansiering söks via jord- och skogsbruksministeriets elektroniska system.

   Varje enskilt konsortium utarbetar en gemensam forskingsplan och en gemensam ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på nätet.

   Ansökningstiden utgår 11.1.2021 kl. 16:15.

   Registrera dig som ny sökande i det elektroniska ansökningssystemet. E-postadressen som uppges fungerar som användarnamn och adress för utskick från systemet. Lösenord sänds till e-postadressen. Logga in i systemet efter att du mottagit lösenordet och fyll i ansökan. Obs! Kom ihåg att välja rätt ansökan, i detta fallet "Maaseutupolitiikan valtakunnallisten maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeiden hakuteema vuodelle 2021: Maaseudun kestävä tietotalous - suunnat, vaihtoehdot ja kehittymisen edellytykset”.

   Läs alla instruktioner noggrannt. Ansökan behöver inte fyllas i på en gång. Man kan spara ansökningen och återkomma till den vid ett senare skede. Man kan berabeta ansökningen ända tills man skickar in den. Lämna dock inte skickandet av blanketten till sista stund.

   Bifoga en projektplan till din ansökan. Projektplanen kan vara högst tio A4-sidor lång. Bifoga även beräkningsgrunder för allmänna kostnader samt hur dessa hänför sig till projektet. Andra än statliga inrättningar ska tillsammans med ansökan lämna information om sökandens momsskyldighet.

   Av den ansökande krävs att instansen där projektet förverkligas ger tillstånd för utförande. För tillståndet ska man i ansökningen namnge personen som utfärdar tillståndet samt hens e-postadress. Ansökande måste be om tillståndet före man skickar in ansökan. Tillståndet ska kunna uppvisas om man från jord- och skogsbruksministeriet frågar efter det.

   Att lämna in ansökan

   Ansökningarna ska skickas in via det elektroniska systemet senast den 11.1.2021 kl. 16:15.

   Om detta inte är möjligt, sänds ansökningarna till Jord- och skogsbruksministeriet/registratorskontoret, PB 30, 00023 Statsrådet (besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors). Till ansökningsblanketten ska då bifogas en forskningsplan med bilagor i form av utskrift som ska sidnumreras och sättas ihop med en pappersklämma. På kuvertet bör ansökningen skrivas: "Landsbygdspolitiska landsomfattande landsbygdens forskings- och utvecklingsprojekt ansökningstema 2021: Landsbygdens hållbara kunskapsekonomi – riktningar, alternativ och premisser för utveckling"

   Ytterligare information:

   Projektefterlysningens alla temaområden och projektfinansieringsprocessen:

   Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, sekreterare för det landsbygdspolitiska rådets projektgrupp, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2033, fornamn.efternamn@mmm.fi

   Christell Åström, konsultativ tjänsteman, ordförande för det landsbygdspolitiska rådets projektgrupp, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2030, fornamn.efternamn@mmm.fi

   Tekniska frågor gällande ansökningsförfarandet: MI Tietorakenteet Oy: info (at) mitietorakenteet.fi eller per telefon: 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

  • Ansökningsomgången avslutades den 10.2.2020.

   Ansökningstemat för år 2020 var "övergången till ett hållbart samhälle: hur förändringen kan förverkligas så att den samtidigt förbättrar landsbygdsinvånarnas välmående samt lokalsamhällens och företagens verksamhetsförutsättningar". 

  • Ansökningsomgången avlutades den 31 december 2018.

   Ansökningsteman för år 2019 var sociala innovationer i utvecklingen av landsbygdens livskraft och joker-temat.

   Inom tidsfristen mottogs sammanlagt 21 projektansökningar för totalt 2,2 miljoner euro. Sammanlagt fanns det 510 000 euro till förfogande. 

  • Ansökningsomgången avslutades 18.12.2017.

   Ansökningstemat för 2018 var unga på landsbygden med särskilt fokus på ungas servicevägar till jobb och företagande på landsbygden.

   Bakgrund:

   Nätverket av skolor på landsbygden har glesnat till följd av centraliseringen av studieplatser på andra stadiet och på högskolenivå. Detta förutsätter att man utvecklar verksamhetsmodeller som stödjer studerande ungdomar när skolnätverket glesnar och avstånden blir längre.

   Reformen av yrkesutbildningen och de nya tjänster som hänvisar unga till studier och arbetslivet förändrar strukturerna och verksamhetsmodellerna. Vid dessa förändringar är det viktigt att man ser till att de också möter landsbygdsområdenas behov.

   På en livskraftig landsbygd behövs bättre möjligheter att utveckla kunnandet och företagandet samt bättre möjligheter för arbetskraften och arbetsplatserna att kunna mötas. Vissa branscher lider av brist på arbetskraft. På detta kan man inverka genom att på ett effektivare sätt hjälpa ungdomar att söka lediga arbetsplatser eller att starta eget.

   Målet för projektefterlysningen 2018 är att producera information om de möjligheter som hjälper unga att studera och få jobb samt om vägar till att starta eget företag.

   I de projekt som beviljas finansiering ska ingå en eller flera av dessa insatser:

   • Undersökning om hur ungas väg till arbete och företagande fungerar ur perspektivet för de olika målgrupperna (unga, företagare/arbetsgivare) och de olika landsbygdsområdena (stadsnära landsbygd, kärnlandsbygd, glesbygd):
    • På vilket sätt ska de tjänster som bidrar till utbildning, företagsamhet och sysselsättning på landsbygden organiseras för att de ska stödja ungas sysselsättning och företagande?
    • Vad finns det för utmaningar, problem, utvecklingsbehov, utvecklingsmöjligheter och eventuella framtidsmodeller?
    • Vilka goda exempel går det att hitta i landsbygdsområdena?
   • Undersökning om de olika möjligheterna att erbjuda grundläggande yrkesutbildning och kompletterande utbildning på landsbygden på lång sikt.
    • Hur bör möjligheterna till utbildning utvecklas så att de på bästa sätt svarar mot önskningar/behov som unga på landsbygden har?
    • Hurdan kompetens och vilka nätverk behövs det i landsbygdsområdena för att man ska kunna skapa olika utbildningsmöjligheter?
   • Undersökning om olika alternativ att hjälpa unga på väg mot företagande (med beaktande av även generationsväxlingar, inkl. ägarbyten) och utveckling av behovsbaserade modeller för dem (t.ex. digitalisering, platsoberoende, platsbaserad utveckling, partnerskap).
    • Vilka modeller finns det nu och vilka nya tillvägagångssätt borde man utveckla?
   • Undersökning om partnerskapsmodellerna för att organisera, tillhandahålla och utveckla sysselsättnings- och företagsamhetstjänster för unga samt förslag till utveckling av landsomfattande partnerskapsmodeller.
   • Undersökning om hur inlärning i arbetet fungerar på landsbygden och utveckling av modeller för det stöd som arbetsgivare och företagare på landsbygden erbjuds när de tar emot personer som vill lära sig genom arbete (t.ex. läroavtal, utbildningsavtal, perioder med inlärning i arbetet).

   Särskild vikt ska fästas vid framtida behov och möjligheter och de pågående utvecklingsprocesserna (landskapsreformen, tillväxttjänsterna, yrkesutbildningsreformen, spetsprojektet Digi2, statsrådets principbeslut Smart landsbygd (på remiss hösten 2017), transportservice osv.):

   • Verkstadsverksamheten och Navigatorverksamheten
   • Mötet mellan tjänsterna och ungas behov
   • Smidiga tjänster längs hela servicekedjan
   • Den platsbaserade utvecklingens strategiska perspektiv
   • Internationaliseringen och multilokalitetsperspektivet