Kungörelser

Nationella medel för landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt offentliggörs för ansökan årligen i september-oktober.

Avslutade ansökningsomgångar

 • Temat för år 2020: Övergången till ett hållbart samhälle

  Ansökningsomgången avslutades den 10.2.2020.

  Ansökningstemat för år 2020 var "övergången till ett hållbart samhälle: hur förändringen kan förverkligas så att den samtidigt förbättrar landsbygdsinvånarnas välmående samt lokalsamhällens och företagens verksamhetsförutsättningar". 

 • Teman för år 2019: Sociala innovationer samt "joker"

  Ansökningsomgången avlutades den 31 december 2018.

  Ansökningsteman för år 2019 var sociala innovationer i utvecklingen av landsbygdens livskraft och joker-temat.

  Inom tidsfristen mottogs sammanlagt 21 projektansökningar för totalt 2,2 miljoner euro. Sammanlagt fanns det 510 000 euro till förfogande. 

 • Temat för år 2018: Unga på landsbygden

  Ansökningsomgången avslutades 18.12.2017.

  Ansökningstemat för 2018 var unga på landsbygden med särskilt fokus på ungas servicevägar till jobb och företagande på landsbygden.

  Bakgrund:

  Nätverket av skolor på landsbygden har glesnat till följd av centraliseringen av studieplatser på andra stadiet och på högskolenivå. Detta förutsätter att man utvecklar verksamhetsmodeller som stödjer studerande ungdomar när skolnätverket glesnar och avstånden blir längre.

  Reformen av yrkesutbildningen och de nya tjänster som hänvisar unga till studier och arbetslivet förändrar strukturerna och verksamhetsmodellerna. Vid dessa förändringar är det viktigt att man ser till att de också möter landsbygdsområdenas behov.

  På en livskraftig landsbygd behövs bättre möjligheter att utveckla kunnandet och företagandet samt bättre möjligheter för arbetskraften och arbetsplatserna att kunna mötas. Vissa branscher lider av brist på arbetskraft. På detta kan man inverka genom att på ett effektivare sätt hjälpa ungdomar att söka lediga arbetsplatser eller att starta eget.

  Målet för projektefterlysningen 2018 är att producera information om de möjligheter som hjälper unga att studera och få jobb samt om vägar till att starta eget företag.

  I de projekt som beviljas finansiering ska ingå en eller flera av dessa insatser:

  • Undersökning om hur ungas väg till arbete och företagande fungerar ur perspektivet för de olika målgrupperna (unga, företagare/arbetsgivare) och de olika landsbygdsområdena (stadsnära landsbygd, kärnlandsbygd, glesbygd):
   • På vilket sätt ska de tjänster som bidrar till utbildning, företagsamhet och sysselsättning på landsbygden organiseras för att de ska stödja ungas sysselsättning och företagande?
   • Vad finns det för utmaningar, problem, utvecklingsbehov, utvecklingsmöjligheter och eventuella framtidsmodeller?
   • Vilka goda exempel går det att hitta i landsbygdsområdena?
  • Undersökning om de olika möjligheterna att erbjuda grundläggande yrkesutbildning och kompletterande utbildning på landsbygden på lång sikt.
   • Hur bör möjligheterna till utbildning utvecklas så att de på bästa sätt svarar mot önskningar/behov som unga på landsbygden har?
   • Hurdan kompetens och vilka nätverk behövs det i landsbygdsområdena för att man ska kunna skapa olika utbildningsmöjligheter?
  • Undersökning om olika alternativ att hjälpa unga på väg mot företagande (med beaktande av även generationsväxlingar, inkl. ägarbyten) och utveckling av behovsbaserade modeller för dem (t.ex. digitalisering, platsoberoende, platsbaserad utveckling, partnerskap).
   • Vilka modeller finns det nu och vilka nya tillvägagångssätt borde man utveckla?
  • Undersökning om partnerskapsmodellerna för att organisera, tillhandahålla och utveckla sysselsättnings- och företagsamhetstjänster för unga samt förslag till utveckling av landsomfattande partnerskapsmodeller.
  • Undersökning om hur inlärning i arbetet fungerar på landsbygden och utveckling av modeller för det stöd som arbetsgivare och företagare på landsbygden erbjuds när de tar emot personer som vill lära sig genom arbete (t.ex. läroavtal, utbildningsavtal, perioder med inlärning i arbetet).

  Särskild vikt ska fästas vid framtida behov och möjligheter och de pågående utvecklingsprocesserna (landskapsreformen, tillväxttjänsterna, yrkesutbildningsreformen, spetsprojektet Digi2, statsrådets principbeslut Smart landsbygd (på remiss hösten 2017), transportservice osv.):

  • Verkstadsverksamheten och Navigatorverksamheten
  • Mötet mellan tjänsterna och ungas behov
  • Smidiga tjänster längs hela servicekedjan
  • Den platsbaserade utvecklingens strategiska perspektiv
  • Internationaliseringen och multilokalitetsperspektivet