Landsbygdspolitiska nätverken

Nätverksarbete är karakteristiskt för det landsbygdspolitiska arbetet, där landsbygdutveckling sker i samarbete mellan den offentliga, privata och tredje sektorn. Detta arbete konkretiseras i de fem landsbygdspolitiska nätverken.

De landsbygdspolitiska nätverken befrämjar rådets uppgifter samt landsbygdspolitiska helhetsprogrammets 2014-2020 målsättningar. Nätverken samlar olika aktörer från byanivå till centralförvaltningen. Målsättningen är att landsbygden beaktas i den politiska beredningen och i beslutsfattandet.

Nätverken finansieras med medel från landsbygdspolitiskens nationella forsknings- och utvecklingspengar. Nätverksprojekten kan administreras av såväl forksingsinstitut, medborgarorganisationer, intresseorganisationer som offentliga instanser. Forsknings- och utvecklingspengarna kommer från statsbudgetens moment 30.10.63.

Under år 2020 förverkligar nätverken Landsbygdspolitiska rådets specialtema "hållbar utveckling". 

Nedan finns en lista över de nätverk som är verksamma under år 2020. De administrativa organisationerna är nämnda inom parentes. Mandatperioden för de flesta av dessa nätverk går ut 31.1.2021:

  • Glesbygdsnätverket(Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy ja Kainuun Nuotta ry)
  • Landsbygdens INFRA-nätverk (Finlands Kommunförbund)
  • Medborgardeltagande och välmående (Itä-Suomen yliopiston Karjalan tutkimuslaitos, Finlands Byar rf  och Finlands Kommunförbund)
  • Kompetens och sysselsättning (Helsingfors universitet Ruralia-institut, Åbo universitet Brahea-keskus samt undervisnings- och kulturministeriet)
  • Svenskfinland som innovationsplats (Svenska lantbrukssällskapens förbund Slf rf)