Ny anvisning stöder lagberedare och beslutsfattare i bedömningen av konsekvenserna för landsbygden

Landsbygdssäkring ingår hädanefter i justitieministeriets anvisning för konsekvensbedömning av lagförslag som revideras för närvarande. Med hjälp av en ny anvisning är det nu möjligt att lättare identifiera vilka konsekvenser lagförslag och program har för landsbygden.

Förhållandena i olika områden i Finland varierar stort beroende på faktorer så som geografi, näringsstruktur, socioekonomiska skillnader samt kultur. Landsbygden fungerar till stora delar på annat sätt än städerna och således skiljer sig även konsekvenserna för beslut, program och bestämmelser på landsbygden och i städerna. Vid lagberedning är det skäl att fråga sig vilka konsekvenser som identifieras när ärendet i fråga överförs till landsbygdskontext.

Hösten 2021 tillsatte jord- och skogsbruksministeriet en tvärsektoriell arbetsgrupp för att utarbeta anvisningar för landsbygdssäkring. Den nya anvisningen stöder lagberedarna och beslutsfattarna i identifieringen och bedömningen av samhälleliga konsekvenser och konsekvenser för människorna på landsbygden. Anvisningen ger information om själva metoden, om landsbygden som bedömningsområde, den lyfter fram exempel på utvärderingsobjekt samt ger verktyg för genomförande av landsbygdssäkringen. Anvisningen stöder även den landsbygdssäkring som genomförs som en del av en annan utvärderingsprocess och utvärderingsmetod.

Statsrådet har redan år 2009 rekommenderat att ministerierna ska använda sig av landsbygdssäkring. Riksdagens jord- och skogsbruksutskott har senast våren 2021 efterlyst användningen av metoden. Användningen av landsbygdssäkring betonas även i den nationella landsbygdspolitiska resolutionen 2021. Dessutom har Europeiska kommissionen betonat landsbygdssäkring i sitt meddelande om den gemensamma jordbrukspolitikens framtid samt i landsbygdsvisionen 2040.

Landsbygdssäkring är en metod som undersökts och piloterats. I Finland har forsknings- och utvecklingsarbetet genomförts under ledning av den nationella landsbygdspolitiken (landsbygdspolitiska samarbetsgruppen YTR och nuvarande landsbygdspolitiska rådet MANE) sedan 2007. Mer information om forsknings- och utvecklingsarbetet finns på landsbygdspolitikens webbplats.

Landsbygdssäkring av lagförslag - Anvisning för lagberedare gällande bedömning av konsekvenser för landsbygden (Statsrådets publikationsarkiv Valto) (på finska)

Mer information om landsbygdssäkring på jord- och skogsbruksministeriets webbplats (på finska).

Tilläggsinformation