Turnén ett gott liv på landsbygden

Under landsbygdspolitikens turné söker man insikter genom en konstruktiv och mångstämmig diskussion.

Landsbygdspolitiska rådet ordnar i samarbete med regionala aktörer en turné som syftar till att öka mångstämmigheten i den landsbygdspolitiska debatten, förståelsen för vardagen och livet i olika regioner samt utbytet av tankar och erfarenheter. Turnén anländer till varje landskap under perioden 09/2022–12/2023.

Under turnén förankras det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet samt nationella landsbygdspolitiska resolutionen, som anknyter till säkerställandet, stärkandet och utvecklandet av förutsättningarna för ett gott liv på landsbygden. Under turnén strävar man efter ett mer omfattande engagemang från olika aktörers och aktörers sida samt konkreta åtgärder för att uppnå målen i helhetsprogrammet och resolutionen. Samtidigt strävar man efter att identifiera regionala prioriteringar och det landsbygdspolitiska arbete som utförs lokalt och regionalt på olika håll i Finland.

Evenemangen under turnén och deras innehåll planeras i samarbete med regionala aktörer. Under turnén lyfts tre egna eller mest centrala teman upp för diskussion. Vi fördjupar oss i dem genom en konstruktiv diskussion med en mångstämmig grupp inbjudna gäster. Syftet med turnén är att öka förståelsen för det valda ämnet och att engagera också dem som i allmänhet inte blir hörda eller deltar i samhällsdebatten. I stället för enhällighet och lösningar söker man utbyte av tankar och erfarenheter. Målet är också att väcka nya tankar och skapa gemensamma åsikter. Diskussionernas insikter förs vidare efter evenemangen som vägvisare i det nationella tvärsektoriella och sektorsövergripande landsbygdspolitiska arbetet.

Turnén skapar en bro mellan det föregående och följande riksomfattande Landsbygdsparlamentet, Finlands största idéfestival. Under turnén fortsätter de diskussioner om ett gott liv på landsbygden som fördes under 2021 och som kulminerade i Landsbygdsparlamentet i Kurikka 2021. Diskussionerna i landskapen kulminerar i nästa Landsbygdsparlament i Nurmes 2024.

Diskussionerna under turnén faciliteras av utbildnings- och konsultföretaget Maahenki.

Bekanta dig med resultaten av turnén (på finska)

Hyvä elämä Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalassa keskusteltiin monipaikkaisuudesta, älykkäästä sopeutumisesta sekä elinvoimasta ja innovatiivisuudesta

Turnéns följande evenemang