Andra projektansökningen för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden har kungjorts

Finansiering finns att söka för landsbygdspolitiska tematiska nätverksprojekt för åren 2021-2023 samt för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt gällande landsbygden i temat ”landsbygdens hållbara kunskapsekonomi – riktningar, alternativ och förutsättningar för utveckling”.

Nya landsbygdspolitiska nätverksprojekt söks med nya teman för åren 2021-2023

Landsbygdspolitikens tematiska nätverksprojekt finansieras med medel från anslaget för utvecklande av landsbygden (mom. 30.10.63). För denna ansökningsomgång finns det att tillgå sammanlagt 400 000 euro för år 2021 samt sammanlagt 450 000 euro under år 2022 och år 2023. Ett projekt per tema finansieras. Teman är:

 • Uudet työn ja yrittäjyyden mahdollisuudet maaseudulla (nätverkets verksamhet på finska)

 • Hyvän elämän edellytysten varmistaminen (nätverkets verksamhet på finska)
 • Nuoret ja maaseudun uusi paikkaseksikkyys / Unga och landsbygdens nya dragningskraft (tvåspråkigt nätverk)

De nätverksprojekt som finansieras från anslaget för utvecklande av landsbygden (30.10.63) söks för, och beslut görs gällande dem, för tre år med budgetvillkor, vilket innebär att eventuella ändringar i anslaget inverkar på projektfinansieringen.

Nätverksprojektens teman och uppgifter är närmare beskrivna i kungörelsen.

Ett nationellt forskings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden finansieras i tilläggsansökningen

Målsättningen är att producera information om hållbart utnyttjande av landsbygdens resurser samt möjligheter att öka dess lokal- och regionalekonomiska mervärde genom olika utvecklingsåtgärder och styrinstrument.

Centrala frågor i ansökningsomgången gäller:

 • Hur inverkar utvecklingen av multilokalitet och platsoberoende på landsbygdens hållbara kunskapsekonomi?
 • Med vilka styrinstrument kan man stärka multilokalt företagande och möjligheter till det på landsbygden?

I projektet ska man granska könssegregationen inom utbildningen och arbetslivet samt möjligheter till nytt arbete och företagsamhet – möjligheter, förutsättningar och styrinstrument från ungas synvinkel.

Fyra nya projekt finansierades i den egentliga ansökningsrundan (nyheten på finska).

Med anslaget finansieras projekt av nationell landsbygdspolitisk betydelse

Med anslaget finansieras landsomfattande landsbygdspolitiska nätverksprojekt och landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt som stöder

 • förverkligandet av landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027. Programmet har ännu inte publicerats men finns att fås av landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg vid jord- och skogsbruksministeriet (kontaktuppgifter i slutet av detta brev)
 • förverkligandet av landsbygdspolitiska rådets (MANE) uppgifter

I projekten betonas växelverkan mellan forskning och utveckling.

Projekten ska vara landsomfattande och vara av nationell landsbygdspolitisk betydelse. Ur anslaget finansieras varken regionala eller lokala projekt.

Ansökningarna görs via jord- och skogsbruksministeriets elektroniska tjänst.

Varje konsortium gör upp en gemensam projektplan och en gemensam ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på nätet.

Ansökningstiden utgår 18.6.2021 kl. 16.15.

Läs hela kungörelsen.

Kontaktuppgifter

Mer information om alla temaområdena och förfarandena som gäller projektfinansieringen ges av:

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

  E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.