Ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden 2022 öppnad – penningflödet inom den offentliga ekonomin, miljörättvisa på landsbygden och joker som teman

Nyheter

För finansiering av riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden finns 510 000 euro att tillgå ur Gårdsbrukets utvecklingsfond. Projektfinansiering kan sökas inom följande teman: penningflödet inom den offentliga ekonomin, miljörättvisa på landsbygden samt joker-tema. Ansökningstiden går ut den 25 februari 2022 kl. 16.15.

De allmänna målen för projektfinansieringen har en stark koppling till genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027 och genomförandet av landsbygdspolitiska rådets uppgifter. I projektet ska växelverkan mellan forskning och utveckling betonas, men kungörelsen omfattar även forskningsfokuserade projekt. Det projekt som finansieras ska vara riksomfattande och landsbygdspolitiskt betydelsefullt. Av anslaget finansieras inte regionala eller lokala projekt. Projektansökan för 2022 har följande teman:

 • Fördelning av offentliga penningflöden mellan landsbygds- och stadsområden - beskrivning av nuläget (forskningsinriktat tema)

Temat kopplar till beskattning, kommunandelar, investeringar i infrastruktur, investeringsstöd, grundutbildningsinvesteringar och överföring av dem från ett område till ett annat till följd av migration. Utgående från analysen bör man dra slutsatser om hur allokeringen av offentliga penningflöden påverkar regionernas livskraft och jämlika utvecklingsförutsättningar och bidra till genomförandet av målen för det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet samt ge landsbygdspolitiska rekommendationer baserat på forskningens slutsatser. I beskrivningen av penningströmmarna förutsätts i mån av möjlighet områdesindelning enligt Finlands miljöcentrals klassificering av stad- och landsbygdsområden (geodata).

 • Vad innebär miljörättvisa i landsbygdskontext och på vilket sätt kan detta beaktas i politiken, lagstiftningen eller i sammanslutningarnas och invånarnas verksamhet på landsbygden? 

Temat är både fosknings- och utvecklingsinriktat. Inom temat kan man till exempel granska hur det ett bredare miljörättviseperspektiv (se landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021-2027) konkretiseras i landsbygdsutvecklingen samt i det regionala och nationella beslutsfattandet. Bakgrunden till detta är målen för det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027 samt de nationella målen för hållbar tillväxt, ett koldioxidneutralt och livskraftigt Finland. Utgående från projektets resultat utarbetas politikrekommendationer.

 • Joker (öppen) 

Inom det valda temat produceras ny information som baserar sig på forsknings- och utvecklingsprojektet och som bidrar till att påskynda uppnåendet och/eller verkställandet av målen för det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet.

Målet är att den landsbygdspolitiska projektgruppen behandlar ansökningarna tillsammans och bereda finansieringsförslag för jord- och skogsbruksministeriet så att ministeriet fattar finansieringsbesluten senast i april 2022. Anslaget söks på jord- och skogsbruksministeriets elektroniska plattform: https://www.hankerahoitus.fi/M... (extern länk). Varje forskningskonsortium utarbetar en gemensam forskningsplan och en gemensam ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på webben. Ansökningstiden går ut den 25 februari 2022 kl. 16.15.

Läs den mer ingående kungörelsen.

Läs jord- och skogrbruksministerieta allmänna anvisningar (på finska).

Kontaktperson

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

  E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.