Ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden 2023 öppnad

Projektfinansiering kan sökas inom följande teman: segregation och marginalisering på landsbygden och lägesbild av landsbygdsområden och behov av information om landsbygden i det nationella, regionala och lokala beslutsfattandet. Ansökningstiden går ut den 27 januari 2023 kl. 16.15.

De allmänna målen för projektfinansieringen har en stark koppling till genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021–2027 och genomförandet av landsbygdspolitiska rådets uppgifter. I projektet ska växelverkan mellan forskning och utveckling betonas, men kungörelsen omfattar även forskningsfokuserade projekt. Det projekt som finansieras ska vara riksomfattande och landsbygdspolitiskt betydelsefullt. Av anslaget finansieras inte regionala eller lokala projekt.

Riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden finansieras genom Gårdsbrukets utvecklingsfond och med medel som finns tillgängliga under momentet Utveckling av landsbygden (mom. 30.10.63). För tema 1 kan finansiering sökas till ett belopp av sammanlagt 510 000 euro och för tema 2 sammanlagt cirka 120 000 euro. Jord- och skogsbruksministeriet finansierar projekten på förslag av Landsbygdspolitiska rådets projektgrupp. Man kan ansöka om finansiering för följande teman år 2023:

Tema 1 Segregation och marginalisering på landsbygden

I temat fokuserar man på digital marginalisering och utsatthet på landsbygden, på energifattigdom och transportfattigdom på landsbygden samt på hur vardagen upplevs på landsbygden. De sökande kan välja ett av dessa tre underteman.

1. Digital marginalisering och ekonomisk utsatthet på landsbygden

Inom detta undertema ska man granska det digitala samhällets uppbyggnad och vardagen i välfärdssamhället genom till exempel följande frågor: Hur ser digital marginalisering ut i olika landsbygdsområden? Hur visar sig utsatthet och marginalisering på landsbygden i välfärdssamhället? Löper vissa människor risk att bli utomstående i frågor som gäller dem själva, att drabbas av utsatthet eller att hamna utanför samhället? Beaktas landsbygden i den finländska diskussionen om segregation?

2. Energifattigdom och transportfattigdom på landsbygden

Inom detta undertema ska man granska konsekvenserna av ändringar i energikostnaderna i hushållen, medborgarverksamhet, tjänster och inom arbetslivet. Därtill ska man granska huruvida landsbygdsbefolkningen i vardagen har olika alternativ att transportera sig med rimlig möda, till skäliga kostnader och inom rimlig tid.
Till de viktigaste frågorna inom detta undertema hör hur man kan definiera energifattigdom, transportfattigdom samt energi- och transportfattigdom i våra landsbygdsområden och vem detta särskilt berör? Kommer vardagen på landsbygden att bli ohållbar, eller kan man tvärtom bli föregångare i att ställa om till hållbara levnadsvanor och nerväxt?

3. Hur upplevs vardagen på landsbygden?

Inom detta undertema ska man fördjupa sig i vilka faktorer som påverkar en individs känsla av trygghet, välmående och välbefinnande på landsbygden samt vad landsbygdsinvånare och medlemmar av lokala samhällen kan göra för att stärka det psykiska välbefinnandet? Hur stöder lokalsamhället psykiskt välmående? Får sinnet vila på landsbygden?

Tema 2 Lägesbild av landsbygdsområden och behov av information om landsbygden i det nationella, regionala och lokala beslutsfattandet

I denna helhet fokuserar man på vad landsbygdens roll är i kunskapsbaserad ledning. Det som är av särskilt intresse för forskningen är hurdan kunskap beslutsfattare och beredare har om landsbygden, hurdan information man behöver samt i vilken form man behöver och använder information om landsbygden. När det gäller beslutsfattande, beredning av ärenden samt planering av program och projekt är det viktigt med en så uppdaterad lägesbild som möjligt. Som svar på detta ska man i projektet utveckla ett nytt landsbygdspolitiskt instrument och tillvägagångssätt som kan användas vid de bedömningar av konsekvenser för landsbygden som genomförs på olika förvaltningsnivåer och för att bättre och mer uppdaterat kunna tillgodose det konstaterade och föränderliga informationsbehovet.

Målet är att den landsbygdspolitiska projektgruppen behandlar ansökningarna tillsammans och bereda finansieringsförslag för jord- och skogsbruksministeriet så att ministeriet fattar finansieringsbesluten senast i april 2023. Anslaget söks på jord- och skogsbruksministeriets elektroniska plattform: (extern länk). Varje forskningskonsortium utarbetar en gemensam forskningsplan och en gemensam ansökan. Ansökningsblanketten fylls i på webben. Ansökningstiden går ut den 27 januari 2023 kl. 16.15.

Läs den mer ingående kungörelsen (landsbygdspolitik.fi).

Läs jord- och skogrbruksministerieta allmänna anvisningar (på finska).

Tilläggsinformation