Begäran om kommentarer gällande utkast till landsbygdspolitiskt helhetsprogram för åren 2021-2027

Landsbygdspolitiska rådets sekretariat vid jord- och skogsbruksministeriet ber om att få kommentarer till utkastet för landsbygdspolitiskt helhetsprogram för åren 2021-2027.

Man kan ge kommentarer via webropol (jord- och skogsbruksministeriet).

Bakgrund för begäran

Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet är verksamhetsprogram för den nationella landsbygdspolitiken. Det genomförs under ledning av rådet, särskilt via verksamhet i landsbygdspolitiska sekretariatet, de tematiska nätverken, landsomfattande landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt samt via samarbete inom det bredare landsbygdspolitiska nätverket.

Inom programmet ställs mål och temaspecifika åtgärder för att uppnå dem för att ut-veckla landsbygden som förnyas i tiden. Samtidigt främjas en balanserad utveckling av hela landet. Målsättningarna och åtgärderna styrs av visionen som finns skriven i helhetsprogrammet. Programmets tidsspann (2021–2027) är längre än regeringsperioden och sammanfaller med Europeiska unionens (nedan EU) finansieringsperiod. Programmets målsättningar kan även förverkligas genom internationellt samarbete.

Helhetsprogrammet har beretts under året 2020 utgående från strategin Landsbygden som föregångare i omställningen till hållbarhet (2019). Som en del av beredningen har man under år 2020 förverkligat tre workshopar, ett interaktivt webinarium samt ett skrivläger med tillsammans brett deltagande. Landsbygdspolitiska rådet (2016-2020) har fungerat som beredningsgrupp och behandlat utkastet i remissdebatt i december 2020. Sedan början av år 2021 har sekretariatet fungerat som beredningsgrupp.

Helhetsprogrammet behandlas och godkänns av landsbygdspolitiska rådet (tillsatt för perioden 2021-2025).

Dokument

Kommentarsförfrågan har upphört.

Tilläggsinformation

  • Husberg, Antonia

    Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

    E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.