Ett gott liv i Österbotten

Evenemanget Ett gott liv på landsbygden ordnades i Golkas Herrgård i Vasa den 13 juni 2023.

I Österbotten diskuterades teman som upplevs viktiga i landskapet: 1) kompetent internationell arbetskraft, 2) samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn och 3) ansvarstagande ger möjligheter på landsbygden. I diskussionen deltog bl.a. företrädare för landskapet, kommunerna, byarna, läro- och forskningsinstituten, företagen, föreningarna och utvecklingsbolaget.

Utifrån diskussionen är en förutsättning för ett gott liv i Österbotten:

 • närsamhällen med "vi anda" och vilja att integrera. Gemenskapen, samarbetet och den gemensamma framgången stärks. 
 • fenomenbaserad information och kompetens som utnyttjar Österbotten skapas, utvecklas och sprids bättre mellan olika aktörer på riksnivå och ute i världen.
 • landsbygden som egen innovatör i energiomställningen genom samverkan.
Av de viktigaste meddelandena i diskussionerna sammanställdes en rumstavla.

Sammanfattning av diskussionerna

Kompetent internationell arbetskraft

Hur ser kopplingen mellan arbetskraftsinvandring och landsbygden ut och hur borde det fungera? Hur kan vi hjälpa internationell arbetskraft och företag att etablera sig på landsbygden? Vad spelar till exempel integrationen av invandrare eller produktifieringen på landsbygden för roll i denna helhet?

Insikt: "Närsamhällen med "vi anda" och vilja att integrera. Gemenskapen, samarbetet och den gemensamma framgången stärks. Ge dem som vill komma hit en chans att vara del av samhället och bli framgångsrika."

Lokalt (och regionalt):

 • Vi är modiga och flerspråkiga. Vi behöver alla arbetstagare och nya företagare vi kan få. Ge dem som vill komma hit en chans att vara en del av samhället och bli framgångsrika. Det ger ringar på vattnet.

Regionalt:

 • Rörlighet är en frihet som drar till sig. Det är en hållkraftsfaktor, särskilt på landsbygden. Förutsättningarna för rörlighet säkerställs också för personer med utländsk bakgrund, så att också studerande får möjlighet att delta i arbetspraktik, arbete och hitta vägar till arbete och företagande på landsbygden. Integrationsrelaterade tjänster kan också vara mobila.

Nationellt:

 • Rural talentboost: Landsbygdens starka sidor (allemansrätten, natur, fysiska och psykiska tillstånd) i Finlandsbilden och arbetet för att främja rekryteringen av personer med utländsk bakgrund
 • Arbetsgivarnas ledarskap och kommunikation (flexibilitet, samspel, ansvarstagande)
 • Arbetsplatsernas beredskap och mottaglighet
 • Internationella ägarbyten i företag på landsbygden
 • Mötesplatser där också familjen/partnern deltar
 • Fler förebilder från landsbygden 
 • Hållbar rekrytering och företag som möter anställdas behov av livskvalitet!

Samarbete mellan offentliga, privata och tredje sektorn

Hur är dessa kopplade till varandra och vad har samarbetet för förutsättningar att främja landsbygdens sak? Det kan till exempel handla om samarbete mellan by och kommun eller föreningarnas arbete i välfärdsområdet eller kommunen. Beaktar beslutsfattarna olika områden eller konsekvenserna av besluten för olika områden? Hur kan vi främja delaktigheten i Österbotten?

Insikt: "Fenomenbaserad information och kompetens som utnyttjar Österbotten skapas, utvecklas och sprids bättre mellan olika aktörer på riksnivå och ute i världen."

 • Dialog och samarbete! Överföring av tyst information, möten mellan olika aktörer.
 • Olika människor och aktörer bjuds in
 • Vi bryter ner silor och främjar samarbete kring gemensamma teman

  Ansvarstagande ger möjligheter på landsbygden

  En hurudan roll kan små företag spela i hållbarhetsomställningen, i synnerhet för den sociala hållbarheten? Hur kan vi främja att vinst och andra positiva effekter stannar på/kommer tillbaka till landsbygden? En hurudan roll spelar energisjälvförsörjning, decentraliserad energiproduktion och energisammanslutningar i denna helhet?

  Insikt: "Landsbygden som egen innovatör i energiomställningen genom samverkan"

  • Höja förädlingsvärdet på produkter, lösningar och
   tjänster som produceras på landsbygden
  • Lokalsamhällen som produktiv och resilient livsmiljö
  • Landsbygden har all potential i världen (mat, energi, green care, livskvalitet..)
  • Förebilder och exempel lyfts fram

  Programmet för evenemanget