Ansökan om finansiering för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden kan sökas fram till 31.12.

Jord- och skogsbruksministeriet har öppnat ansökan om finansiering för de till landsbygdspolitikens nationella utvecklingsverksamhet hörande landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt. Ansökningstiden börjar onsdag 24.10.2018 och upphör måndag 31.12.2018. Finansieringen som kan ansökas är totalt 510 000 euro. Ansökningsteman är sociala innovationer i utvecklingen av landsbygdens livskraft samt öppen jokertema. Projekt finansieras från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera).

Anslaget från Gårdsbrukets utvecklingsfond (Makera) är enligt den framställda dispositionsplanen 510 000 euro. Finansiering från Makera förverkligas såtillvida att dispositionsplanen för 2019 godkänns. Anslag från Gårdsbrukets utvecklingsfond år 2017 binds till valda projekt för hela projekttiden.Maatilatalouden kehittämisrahastosta (Makera) osoitettu määräraha on valmisteilla olevan käyttösuunnitelman mukaan 510 000 euroa.

Ansökningsteman för år 2019

Forsknings- och utvecklingsprojekt finansieras år 2019 från Gårdsbrukets utvecklingsfond med följande teman:

Sociala innovationer i utvecklingen av landsbygdens livskraft

Inom temat efterlyses kunskap och forskning exempelvis om

 • hur man med landsbygdens invånares, samhällens, föreningars och företags delaktighet  kan påverka landsbygdsområdens livskraft – vilka är best practices?
 • hurdana teknologiska, digitala och sociala innovationer utnyttjas – och bör utnyttjas – speciellt i utvecklingen av landsbygdens service och lokalekonomi – nationell och internationell jämförelse.
 • hurdana effekter har olika former av samutveckling och samverkan (ex. landsbygdssäkring, delad sakkunskap, crowd sourcing, partnerskapsbord) haft och kan ha i utvecklingen av landsbygdens livskraft?
 • hur utnyttjas - i vilken utsträckning och till vad – möjligheter i sociala innovationskrafter och innovationer för att utveckla landsbydsområdens livskraft i städer och kommuner som har landsbygd. 
 • hur utvecklas landsbygdens livskraft genom sociala innovationer i de finländska landskapen?

Öppet ”joker” tema

Inom det öppna, så kallade jokertemat kan man ansöka om finansiering för projekt var man behandlar ett tema / en fråga som är motiverat landsbygdspolitiskt aktuell och nationellt viktig.

Finansierade projekt förutsätts omfatta både forskning och utveckling.

Finansierade projekt förutsätts producera ”jokerpublikation”, vars koncept ska beskrivas i projektplanen som del av kommunikationsplanen. Slutrapporten godkänns inte som jokerpublikation, ej heller blogginlägg.

Övrigt att notera

Ansökningstiden för landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden år 2019 upphör 31.12.2018 kl. 16.21.

Finansiering ansöks via jord- och skogsbruksministeriets ansökningsblankett (på finska): https://www.hankerahoitus.fi/MMM/hakemus/kirjaudu.php. Ansökningen kan lämnas på svenska, varpå ansökan översätts efter behov.

Till ansökningen bifogas projektplan.

Obs! Ministeriets finansieringsandel är 70 % av projektets totala kostnader.

Av de finansierade projekten förutsätts att de producerar Landsbygdspolitisk policy bried, i vilka man presenterar de mest centrala aspekterna, slutsatserna och rekommendationer till politiska åtgärder. För mer informaiton kontakta Antonia Husberg (kontaktuppgifter nedan).

Villkor och anvisningar för finansiering finns på finska på JSM:s webbsida: https://mmm.fi/tutkimus-ja-kehittaminen/lomakkeet-ja-ohjeet

För mer information:

Landsbygdspolitiska rådets projektansvariga och projektgruppens sekreterare, landsbygdsöverinspektör Antonia Husberg, MMM, p. 029 516 2033, etunimi.sukunimi@mmm.fi

Makeran projektfinansieringens tekniska processbeskrinving: Riitta Rahkonen, päällikkö, MMM, puh. 029 516 2202, etunimi.sukunimi@mmm.fi.

Gällande den nätbaserade ansökningsblanketten kontakta  MI Tietorakenteet Oy info(at)mitietorakenteet.fi eller per tfn. 040 7458 106 (Maj-Lis Aaltonen).

 • Husberg, Antonia

  Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

  E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
  Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

  Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.