Landsbygdspolitiska rådet fick en ny sammansättning

Landsbygdspolitiska rådets mandatperiod löper från den 1 mars 2021 fram till utgången av 2025. Rådets uppgift är att bistå statsrådet i att bereda och driva förvaltningsövergripande och strategiskt viktiga nationella landsbygdspolitiska frågor. Rådet drar upp riktlinjer för att genomföra och utveckla den nationella landsbygdspolitiken inom ramen för de uppgifter som statsrådet har tilldelat rådet.

Rådets ordförande är jord- och skogsbruksminister Jari Leppä som svarar för landsbygdspolitiken. Som vice ordförande arbetar näringsminister Jari Lintilä med ansvar för regionalpolitiken.

Rådets sammansättning återspeglar landsbygdspolitikens tväradministrativa karaktär. I rådet sitter aktörer som är centrala inom den nationella landsbygdspolitiken och som företräder olika samhällssektorer och det arbete för utveckling av landsbygden som utförs på olika regionala nivåer.

Landsbygdspolitiska rådet har sex uppgifter, en av dem är genomförandet av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2021 – 2027. Under ledning av rådet genomförs uppgifterna genom det sekretariat och de arbetsgrupper som rådet tillsatt samt genom landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden. En viktig del av landsbygdspolitikens verksamhet är dialog och samarbete med olika aktörer.

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, minister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 400 5193, satu.haapaniemi@mmm.fi

Antonia Husberg, landsbygdsöverinspektör, tfn 0295 16 2033, antonia.husberg@mmm.fi

Beslut och promemoria om tillsättandet publiceras på jord- och skogsbruksministeriets sida. Promemorian och beslutet översätts till svenska.