Finlands smartaste by är Vuolijoki i Kajana

Byn Vuolijoki i Kajana har vunnit tävlingen om Finlands smartaste by. Specialomnämnanden gick till byarna Vähikkälä i Egentliga Tavastland och Nakertaja-Hetteenmäki i Kajanaland. Sökandet efter Finlands smartaste by inleddes för drygt två år sedan och 33 byar från olika delar av Finland anmälde sig till tävlingen.

Suomen älykkäin kylä -tuomaristoon teki vaikutuksen Vuolijoen monipuolisuus ja se, miten kylä oli kahden kisavuoden aikana kehittynyt. Lisäksi tuomaristo arvosti sitä, miten arjen digitalisaatio näkyi kylässä. Vuolijoki tekee yhteistyötä muiden kylien kanssa ja laajentaa verkostojaan jatkuvasti niin kotimaassa kuin muuallakin Euroopassa.

- Vuolijoki on entinen kuntakeskus, joka on onnistunut luomaan uuden roolin ja kehittymään kylänä, kyläyhteisö ja -yhdistys keskiössä. Vuolijoessa on todellista lumovoimaa. Se on kylä, joka ponnistaa maailmankartalle harvaanasutulta alueelta, kertoo tuomaristossa mukana ollut maaseutuylitarkastaja Marianne Selkäinaho maa- ja metsätalousministeriöstä.

Domarna för tävlingen om Finlands smartaste by imponerades av Vuolijokis mångsidighet och av hur byn hade utvecklats under de två tävlingsåren. Dessutom satte domarna värde på hur digitaliseringen kom till synes i vardagslivet i byn. Vuolijoki samarbetar med andra byar och breddar kontinuerligt sitt nätverk både i hemlandet och runt om i Europa.

- Vuolijoki är ett före detta kommuncentrum som har lyckats skapa sig en ny roll och utvecklas som by, med bygemenskapen och byaföreningen i fokus. Vuolijoki besitter en verklig magisk kraft. Här är en by som med utgångsläge i glesbygden lyckas placera sig på världskartan, berättar en av domarna, landsbygdsöverinspektör Marianne Selkäinaho vid jord- och skogsbruksministeriet.

Vid prisutdelningsceremonin för Finlands smartaste by, som i huvudsak ordnades virtuellt den 29 oktober, beviljades två byar hedersomnämnande. Vähikkälä i Egentliga Tavastland fick hedersomnämnande för bybornas kreativitet och hängivenhet som gör byn mer attraktiv. Byn Nakertaja-Hetteenmäki i Kajanaland premierades för sitt långvariga arbete som främjare av digitalisering och smarta lösningar.

Sökandet efter Finlands smartaste by började 2018. Till tävlingen anmälde sig trettiotre byar från olika delar av Finland med målsättningen att öka sin livskraft, innovativitet och aktivitet. Det sista året fanns de 17 aktivaste byarna kvar och bland dem utsågs till slut de fem finalisterna. Förutom byarna Vuolijoki och Vähikkälä återstod byarna Luoma-Aho i Sydösterbotten, Kerisalo i Södra Savolax och Raudanmaa i Birkaland.

Tävlingen har organiserats av Landsbygdsnätverket (landsbygd.fi) och jord- och skogsbruksministeriet. Också Finlands byar rf, EU:s strukturfonder (ESF, ERUF) från arbets- och näringsministeriet, trafik- och kommunikationsministeriet, Landsbygdspolitiska rådet och Kommunförbundet har deltagit. Under de två tävlingsåren har byarna erbjudits utbildning, experthjälp och träffar sinsemellan.

Den vinnande byn utsågs av tävlingens styrgrupp med en representant för varje organisation. Domarkårens kärntrupp besökte varje finalistby. Vid valet av vinnare bedömde man hur byn utvecklades under tävlingens gång, hur byn utnyttjade och byggde upp nätverk, hur klar framtidsvision byn hade samt vilken känsla den lyckades förmedla.

Den ursprungliga nyheten på maaseutu.fi.