Minister Leppä: Kompetens och förnyelse centrala för landsbygdens livskraft

Landsbygdspolitiska rådet samlades till möte 28.3. i Ständerhuset. Under mötet behandlades bland annat förnyelsen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik, landskapsreformen samt aktuellt inom landsbygdens företagande.

– Kompetens och förnyelse är centrala för landsbygdens livskraft, sade rådets ordförande, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, under mötet.

– Landskapsreformen och den nya programperioden påverkar på ett väsentligt sätt landsbygdens företagsservice. Koordineringen av finansieringsmöjligheter är allt viktigare för att företagen och föreningarna ska få service på bästa möjliga sätt, betonade minister Leppä. Han konstaterade, att många landsbygdsnäringar har medvind och att den innovativ utveckling av landsbygdens företagsverksamhet ska stödas även framöver. Under pågående EU-programperiod har man med 136 miljoner euro i företagsfinansiering ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland aktiverat 546 miljoner euro i investeringar inom privata sektorn.

Rådet beslöt under mötet att ta ställning till förnyelsen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. I diskussionen framhölls samarbete mellan de olika fonderna, ökning av kompetens och utbildningsmöjligheter på landsbygden samt utveckling av företagande på landsbygden under kommande programperiod. Betydelsen av en god miljö för landsbygdens dragningskraft lyftes fram. Därtill betonades tillämpningen av landsbygdssäkring i beredningen och implementeringen av den gemensamma jordbrukspolitiken. Man beslöt även att i ställningstagandet lyfta upp lokal utveckling, teknologins utveckling samt balansen mellan finansieringens helhetsnivå och åtgärderna. Det allmänna ställningstagandet kommer att skickas till föredragande i såväl Finland som i EU.

Under mötet drogs även riktlinjer upp för vilka landsbygdspolitiska tyngdpunkter som kommer att lyftas fram i kommande landskapsval. Rådet lyfter till diskussion frågor som gäller närdemokrati, välmående och service, utveckling av företagsverksamhet, ökning av kompetens samt digitalisering.

– Landskapen bör utvecklas som helheter, underströk minister Leppä. Man måste identifiera att städerna och landsbygden inte är avskilda helheter. Regioner är olika och lokala resurser måste igenkännas och möjligheter främjas jämlikt. Detta stärker hela landets ekonomiska och sociala dynamik, betonade Leppä.

Landsbygdspolitiska rådet är ett av statsrådet utnämnt tvärsektoriellt organ, vars målsättning är att stöda statsrådet i strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor. De mest centrala målsättningarna definieras i landsbygdspolitiska helhetsprogrammet 2014-2020 och i de uppgifter som omfattas rådets tillsättningsbrev.

För mer information vid jord- och skogsbruksministeriet:

Ministerin erityisavustaja, Risto Lahti, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn. 050 565 0424

MANEn pääsihteeri Christell Åström, fornamn.efternamn@mmm.fi, tfn. 0295 16 2030