Minister Kurvinen: en levande landsbygd utgör grunden för försörjningsberedskapen i hela landet

Landsbygdspolitiska rådet sammanträdde den 10 maj under ledning av sin nya ordförande, jord- och skogsbruksminister Antti Kurvinen. I sitt öppningstal betonade Kurvinen betydelsen av en levande landsbygd som grund för beredskapen och försörjningsberedskapen i hela landet.

– Finlands strategiska självständighet förutsätter en levande landsbygd, fungerande matförsörjning, rent vatten, förnybar energi och starka lokalsamhällen, sade minister Antti Kurvinen när han öppnade landsbygdspolitiska rådets (MANE) möte.

Rådet sammanträdde under ledning av sin nya ordförande på tisdagen för att behandla bl.a. försörjningsberedskapen och energiomvälvningen. Coronapandemin och inflationen till följd av den samt Rysslands krig i Ukraina som ytterligare påskyndat inflationen har omfattande inverkan på landsbygdsområdena och hela landet. Den förändrade världssituationen har accentuerat beredskapens och försörjningsberedskapens betydelse samt landsbygdsområdenas och landsbygdsaktörernas roll som en del av den.

Behovet av en tydligare vision om framtidens Finland

Vid rådets möte efterlystes en omfattande diskussion om vilket slags Finland vi behöver och vill ha. Det konstaterades att det är dags att göra en strategisk och helhetsbetonad bedömning av var och hurudan mat och förnybar energi som produceras i framtiden samt var och hur Finland hålls bosatt.

Genom offentlig upphandling påverkar man beredskapen och försörjningsberedskapen, konstaterade mötet. Kriterierna för upphandlingen bör övervägas när det gäller konsekvenserna för försörjningsberedskapen. Även kompetens betraktas som en central faktor i beredskapen. Vid mötet betonades vikten av dialog mellan regionala aktörer, utbildningsanordnare och ministerier särskilt när det gäller tillgången på arbetskraft och regionala kompetensbehov. Energisparande betraktas även som en central del av försörjningsberedskapen och det konstaterades att det finns metoder för att snabbt minska energiförbrukningen: Nu finns det ett behov av information.

I diskussionen lyftes befolkningens multilokalitet fram som ett fenomen som bör beaktas också som en del av försörjningsberedskapen.

Det är möjligt att snabbt frigöra sig från fossil importerad energi

Det förändrade säkerhetsläget har accentuerat behovet av att snabbt frigöra sig från fossil importerad energi. Rådet behandlade vid sitt möte ett energiinitiativ som betonar behovet av samhälleligt partnerskap för att förverkliga en snabb förändring. Nästan all förnybar energi kan tas till vara eller produceras på landsbygden. Dessutom är den regionalekonomiska potentialen för förnybar energi stor, vilket främjar en rättvis grön övergång. Det landsbygdspolitiska energiinitiativet offentliggörs kommande sommar och det informeras separat om saken.

Glädjen av en multilokal livsstil

Landsbygdsboende intressera finländare och flera förverkligat sina drömmar om en mer landsbygdsbetonad boendemiljö. Landsbygdens livskraft kan vara beroende av överraskande faktorer. Den färska ordföranden uppmuntrade alla landsbygdsaktörer att ta vara på nya möjligheter och perspektiv när det gäller att skapa förutsättningar för en levande landsbygd.

– Finländarna har hittat en platsoberoende och multilokal livsstil och glädje. En attraktiv landsbygd kan finnas i överraskande faktorer såsom möjligheter att utöva hobbyer eller om det på orten finns ett trevligt kafé. Med tanke på de unga kan det vara avgörande om det på landsbygden finns en bostad som lämpar sig för unga och om nätförbindelserna fungerar, sade minister Kurvinen.

Vid mötet godkändes en ny kommunikationsstrategi för landsbygdspolitiken för åren 2022–27 och det fastställdes linjedragningar för organiseringen av evenemanget Landsbygdsparlamentet 2024. Landsbygdsparlamentet ordnas nästa gång i Nurmes, Norra Karelen.