Landsbygdspolitiska rådet: För att målen för social- och hälsovårdsreformen ska kunna nås måste landsbygdsaspekten beaktas i de nya välfärdsområdena

Landsbygdspolitiska rådet tog vid sitt möte den 7 december 2021 ställning till välfärdsområdesvalet och organiseringen av välfärdsområdena. I sitt ställningstagande betonar rådet särskilt utvärderingen av välfärdsområdenas strategiarbete och beslutens återverkningar på landsbygden. Delegationen betonar att invånarnas delaktighet och tjänsternas tillgänglighet ska tryggas på ett regionalt jämlikt sätt. Delegationen uppmuntrar alla medborgare att utöva sin rösträtt i det instundande välfärdsområdesvalet.

Landsbygdspolitiska rådet, som tillsatts av statsrådet, betonar kännedomen om de lokala förhållandena och beaktandet av dessa i strategiarbetet, beslutsfattandet och de framtida funktionerna inom de nya välfärdsområdena. Landsbygdspolitiska rådet anser att användningen av metoden för delaktiggörande landsbygdssäkring främjar uppnåendet av målen för social- och hälsovårdsreformen på ett regionalt jämlikt sätt. Rådet påpekar att informationen om befolkningen på glesbygden lätt går förlorad i statistiska medeltal.

- För att synliggöra landsbygdsbefolkningens välbefinnande och tillgodose servicebehov på landsbygden behövs såväl geodata som metoder för att delaktiggöra landsbygdens invånare, konstaterar landsbygdspolitiska rådets tf. generalsekreterare Antonia Husberg.

Landsbygdspolitiska rådet anser det vara särskilt viktigt att landsbygdsinvånarnas delaktighet stärks i planeringen, utvecklingen och utvärderingen av servicen.

– Även i fråga om delaktighet ska den regionala dimensionen beaktas. Dessutom bör det beaktas att den multilokalitet som riktas till landsbygdsområdena ökar och påvisat inverkar på efterfrågan och användningen av social- och hälsovårdstjänster. Befolkningsstatistiken identifierar dock inte den deltidsbosatta befolkningen på landsbygden, konstaterar landsbygdspolitiska specialsakkunniga Mari Kattilakoski.

Landsbygdspolitiska rådet betonar tryggandet av tillgången till akutvård, jourtjänster och tjänster för äldre inom hela välfärdsområdet och betonar tryggandet av räddningsväsendets tjänster i glesbygden. Rådet påpekar att avtalsbrandkårerna i landsbygdsområden är nödvändiga för ordnandet av räddningsväsendets tjänster och efterlyser tryggandet av avtalsbrandkårernas verksamhetsförutsättningar.

Rådet anser det vara viktigt att sådana sätt att producera tjänster som lämpar sig för landsbygdsområden påskyndas och testas för att en jämlik tillgång till tjänster förverkligas.

Läs landsbygdspolitiska rådets ställningstagande i sin helhet.

Läs mer om landsbygdspolitiska målsättningar i fråga om välfärdsområdesvalet.

Läs mer om specialfrågor i anslutning till multilokalitet och social- och hälsotjänster (endast på finska).

Tilläggsinformation

  • Husberg, Antonia

    Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

    E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.