Landsbygdspolitiska rådet: Bristen på kompetent arbetskraft i landsbygdsområden en nationell fråga

Det av statsrådet tillsatta Landsbygdspolitiska rådet tar ställning i frågan om bristen på kompetent arbetskraft i landsbygdsområden. Rådet förutsätter omfattande åtgärder på alla politiska plan och efterlyser förändringar i handlingssätt både inom förvaltningen och i det sektoröverskridande samarbetet.

– Landsbygdens roll i det finländska samhällets övergång till bio- och cirkulär ekonomi samt i imple-mentering av klimatpolitiken är obestridlig, men bristerna i tillgången på kompetent arbetskraft hotar att bli ett hinder för en smidig övergång, konstaterar rådets ordförande, jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Leppä är nöjd att rådet tar enhälligt ställning i frågan och framför konkreta målsättningar och åtgär-der, med vilka man kan verka för att lösa den akuta situationen.

– Situationen gällande tillgången på kompetent arbetskraft är akut speciellt i östra och norra Finland, berättar specialsakkunnig Juha Rutanen från landsbygdspolitiska rådets nätverk Kompetens och sysselsättning (OTE), vid Helsingfors universitets Ruralia institut. Det viktigaste är att utveckla flexibla lösningar för utbildning som motsvarar företagens behov, säger Rutanen och påpekar att bristen gäller även högutbildade sakkunniga inom exempelvis socialsektorns specialyrken.

Rådet efterlyser i ställningstagandet en politik med samhällsansvar som identifierar och beaktar naturresursyrkens utbildningsspecifika behov samt landsbygdens arbetsgivares arbetskraftsbehov. Rådet utmanar närings-, trafik- och miljöcentralerna, arbets- och näringsbyråerna, kommunerna, läroanstalterna och företagen inom områdena att införa ny praxis så att utbildningens efterfrågeorientering samt förändringsförmåga förbättras, sakkunskapen om landsbygdsnäringar ökar i arbetsförmedlings- och rådgivningstjänster och tillgången på utländsk arbetskraft ökar genom lättade tillståndsförfaranden i landsbygdsområden.

Läs hela ställningstagandet nedan

Lisätiedot:

Risto Lahti, p. 050 565 0424, maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän erityisavustaja

Juha Rutanen, p. 040 573 7568, erityisasiantuntija, maaseutupolitiikan Osaaminen- ja työllisyys (OTE) –verkosto

  • Rutanen, Juha

    Specialsakkunnig, TUUMA-nätverket / Ruralia-institutet vid Helsingfors universitet

    Telefonnummer: +358 (0)40 573 7568

    Naturföretag, Green Care, naturresurser och branschen för naturprodukter.