Landsbygdspolitiska rådets vision: vår mångsidiga landsbygd en nationell framgångsfaktor

Landsbygdspolitiska rådet har fastställt visionen för den nationella landsbygdspolitiken och satt upp målen för åren 2021-2027. Rådet fastställde också tyngdpunkterna i det tematiska arbetet inom landsbygdspolitiken och tillsatte biträdande generalsekreterare.

I visionen för den nationella landsbygdspolitiken fram till 2027 ska den mångsidiga landsbygden vara en nationell framgångsfaktor som erbjuder en grogrund och olika lösningar för ett gott liv, företagsamhet, innovation och ett hållbart samhälle. Enligt visionen ska Finland utvecklas ur ett helhetsperspektiv i syfte att främja initiativ på lokal nivå. Visionen ska verkställas som en del av det landsbygdspolitiska helhetsprogrammet Landsbygd som förnyas i tiden för åren 2021-2027.

Helhetsprogrammet är rådets verksamhetsprogram, och det sjunde landsbygdspolitiska helhetsprogrammet. I programmet klarlägger man ur landsbygdsområdenas perspektiv hur den nationella landsbygdspolitiken borde utvecklas med tanke på de samhälleliga utvecklingstrenderna, som till exempel hanteringen av hållbarhetskrisen, den ökade platsneutraliteten, multilokaliteten och coronapandemin.

”Inom landsbygdspolitiken gör man ett viktigt framtidsarbete, och det syns i helhetsprogrammet. Speciellt viktigt är att vi kan hantera de omständigheter som stärkts av coronapandemin, som till exempel att multilokaliteten ökar och allt fler har möjlighet att arbeta multilokalt. Dessutom måste vi främja landsbygdsområdenas återhämtning efter pandemin”, konstaterar ordföranden för landsbygdspolitiska rådet Jari Leppä från jord- och skogsbruksministeriet.

Landsbygdspolitiska rådet fastställde även tyngdpunkterna för åren 2021-2023 i det utvecklingsarbete som hänför sig till genomförandet av helhetsprogrammet. Tyngdpunkterna handlar om arbets- och företagsmöjligheterna, förutsättningarna för ett gott liv, ungdomarna, multilokalitetens betydelse och barnfamiljerna. På dessa områden har man olika lokala prioriteringar. Med grund i tyngdpunkterna utlyser man stöd för nya tematiska nätverksprojekt inom landsbygdspolitiken. Information om utlysningen ges separat.

Landsbygdspolitiska rådet utnämnde sina biträdande generalsekreterare. Till biträdande generalsekreterare inom förvaltningen utnämndes specialsakkunnig Hanna-Mari Kuhmonen från arbets- och näringsministeriet. Till biträdande generalsekreterare för landsbygdsforskningen utnämndes forskningsprofessor Hilkka Vihinen från Naturresursinstitutet, och till biträdande generalsekreterare för medborgarverksamheten för 2021-2023 utvecklingschef Virpi Harilahti-Juola från Maaseudun Sivistysliitto.

Landsbygdspolitiska rådet bistår statsrådet i att bereda och driva förvaltningsövergripande och strategiskt viktiga nationella landsbygdspolitiska frågor. Rådet fastställer riktlinjerna för genomförandet och utvecklingen av den nationella landsbygdspolitiken. Landsbygdspolitiken är en del av den nationella regionutveckling som utöver landsbygdspolitiken även omfattar stadspolitiken och skärgårdspolitiken. Landsbygdspolitiska rådet har tillsatts för mandatperioden 1.3.2021-31.12.2025 genom ett beslut av statsrådet.

Mer om ämnet:

Aktuell information om landsbygdspolitiken och om forskningsrön som stöd för beslutsfattandet finns på landsbygdspolitiska rådets webbplats landsbygdspolitik.fi.

Ministeriets information om landsbygdspolitiska rådet finns på webbsidan mmm.fi/mane (på finska)

Ytterligare information:

Satu Haapaniemi, jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare, tfn 050 4005193

Antonia Husberg, tf generalsekreterare för landsbygdspolitiken, landsbygdsöverinspektör, tfn 0295 162033