Landsbygdspolitiska rådet uttrycker sitt stöd till Ukraina och ukrainarna

Landsbygdspolitiska rådet fördömer skarpt Rysslands krigshandlingar i Ukraina. Rysslands krigshandlingar riktas i stor utsträckning mot demokratin och det civila samhället. Landsbygdspolitiska rådet instämmer i det ställningstagandet som tidigare antagits av ELARD, Prepare och ERCA (1.3.) – landsbygdens medborgarrörelser som ligger bakom Europeiska landsbygdsparlamentet – samt Röda Korsets och Röda Halvmånens uttalande (1.3.). Rådet betonar betydelsen av nationell självförsörjning och försörjningsberedskap samt betydelsen av civilsamhället och gemenskap i det förändrade säkerhetsläget.

Skyldigheter gällande internationell humanitär rätt måste efterföljas

Landsbygdspolitiska rådet är huvudansvarig för det finländska landsomfattande Landsbygdsparlamentet och instämmer i tidigare nämnda medborgarrörelsernas budskap. Rådet betonar skyldigheten att skydda civilbefolkningen och personer som inte deltar i strider och som grundar sig på internationell humanitär rätt. Förstörelse av nödvändig samhällelig infrastruktur måste upphöra och opartisk och oberoende humanitär verksamhet måste möjliggöras i Ukraina, så att hjälpen når de människor som hamnat mitt i striderna.

Landsbygdspolitiska rådet uttrycker sitt tack och stöd till de många organisationer och finländare som riktat sitt stöd och visat sin solidaritet till Ukraina och ukrainarna.

Landsbygdspolitiska rådet visar också sitt stöd för de åtgärder med vilka finska regeringen bidrar till en uppgörelse eller de-eskaleringen. Rådet visar också sitt stöd för regeringens åtgärder för att skydda civilbefolkningen och lindra den humanitära krisen.

Den nationella försörjningsberedskapens betydelse har framhävts i och med kriget

Landsbygdspolitiska rådet konstaterar att betydelsen av nationell självförsörjning och försörjningsberedskap har framhävts i och med krigsåtgärderna i Ryssland. Ur ett nationellt landsbygdspolitiskt perspektiv är det viktigt att höja matproduktionens lönsamhet och självförsörjningsgraden inom hela livsmedelsförsörjningen, vilket man bl.a. kan påverka genom offentlig livsmedelsupphandling samt genom att inom livsmedelsproduktionen ta i bruk hållbara och smarta lösningar. Rådet betonar behovet av åtgärder för att öka sådan hållbar, förnybar och decentraliserad energiproduktion som baserar sig på olika slags energikällor samt för att trygga eldistributionen under undantagsförhållanden. Delegationen konstaterar att små aktörers möjligheter att delta exempelvis i produktionen av biobränslen ger en möjlighet att trygga ett distributionsnät som täcker hela landet också i en krissituation. Det är även av största vikt att en regionalt heltäckande social- och hälsovård och tillgången till närservice på lokal nivå tryggas med beaktande av båda nationalspråken. De fasta supersnabba datakommunikationsnätens täckning och tillgången till förbindelser som baserar sig på dem har betonats.

Landsbygdspolitiska rådet betonar behovet av lokalt ledd utveckling och att i denna situation utnyttja metoden för det. Gemenskap och lokalt ledd utveckling, av vilket Leader-verksamheten är ett gott exempel, stöder lokal handlingskraft och nationell resiliens.

Ett starkt civilsamhälle är en viktig resurs för Finland och dess verksamhetsmöjligheter måste tryggas både på landsbygden och i städerna. Civilsamhällesaktörer har en viktig roll med tanke på säkerheten i vardagen. Vikten av säkerhetsplaner i byar och grannhjälp accentueras. Genom gemenskapen kan man även ge människor som flyr krig och söker trygghet en möjlighet att skapa en ny trygg vardag i Finland.

Landsbygdspolitiska rådet uttrycker sitt tack och stöd till de organisationer som stöder finländska små och medelstora företagare och deras anställda som för egen del måste möta de indirekta verkningarna av Rysslands krigsåtgärder.

Landsbygdspolitiska rådet uttrycker sitt tack och stöd till de organisationer och finländare som arbetar för att ta emot flyktingar, för att bygga upp en dialog mellan olika människor och som stöder integration. Rådet efterlyser respekt för samhällsfreden av alla finländare.

Landsbygdspolitiska rådets ministerie- och övriga myndighetsmedlemmar bildar sin ståndpunkt om Rysslands handlingar som en del av statsrådet utifrån de riktlinjer som bereds vid utrikesministeriet och behandlas i de aktuella ministerutskotten och tar därför inte ställning separat i detta sammanhang.

Obs! Information om hur man kan hjälpa ukrainare finns att få på inrikesministeriets webbsida "Hjälp till ukrainare".

European LEADER Association for Rural Development (ELARD), Partnership for Rural Europe (Prepare) samt European Rural Community Alliance (ERCA) gemensamma ställningstagande finns att läsa här (på finska).

Yhteyshenkilö

  • Husberg, Antonia

    Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, konsultativ tjänsteman (JSM)

    E-postadress: fornamn.efternamn@gov.fi
    Telefonnummer: +358 (0)295 16 2033

    Ansvarig producent för Landsbygdsparlamentet.