Landsbygdsbarometern 2020: En tredjedel av finländarna intresserade av multilokalt företagande förknippat med landsbygden

Finländarna ser rikligt med företagsmöjligheter på landsbygderna. Landsbygdsbarometern 2020 –forskningen visar att den befintliga infrastrukturens skick gällande speciellt vägar, trafik- och dataförbindelser äventyrar förverkligandet av möjligheterna. Infrastrukturen och servicen måste vara i skick för att företagsamhet på landsbygden ska vara möjligt.

- På landsbygden finns det mängder av små och medelstora företag inom olika branscher, till exempel inom produktion finns det fler företag på landsbygden än i städerna. Ett näringsliv som är lönsamt, sysselsättande och skapar välfärd är möjligt endast där företagsinfrastrukturen är på plats, konstaterar forskningsprofessor Hilkka Vihinen vid Naturresursinstitutet.

Den av Landsbygdspolitiska rådet och jord- och skogsbruksministeriet beställda och av Naturresursinstitutet framtagna Landsbygdsbarometern 2020 undersöker hur finländare – såväl vanlig medborgare som sakkunniga, beslutsfattare och representanter för media uppfattar och gestaltar landsbygden. Forskningen i fråga närmar sig den mångfacetterade frågan från flera ståndpunkter.

Landsbygdsbarometerns 2020 resultat publiceras i tre delar. I den andra klargörs finländarnas syn på företagsamhet på landsbygden och dess näringsliv. En central observation är att kännedomen om landsbygdens tjänster och produkter är svag. Å andra sidan framgår det att hälften av unga stadsbor och två tredjedelar av den svenskspråkiga befolkningen kan överväga multilokalt företagande eller distansföretagande som delvis kan äga rum på landsbygden.

- Det finns aktörer som är hängivna och uppskattar den egna regionen, om de grundläggande sakerna är på plats, säger Vihinen och konstaterar att som flaskhals fungerar såväl långsamma och osäkra dataförbindelser som ovissheten gällande tillgång på kunnig arbetskraft.

- Det intressanta är att multilokalt företagande eller distansföretagande som delvis kan äga rum på landsbygden intresserar till och med en tredjedel av finländarna, konstaterar Landsbygdspolitiska rådets generalsekretare Christell Åström vid jord och skogsbruksministeriet och konstaterar att kunskapen bör tas i beaktande i beslutsfattande på lokal, regional och nationell nivå som påverkar företagandets möjligheter på landsbygden.

Landsbygdsbarometerns 2020 resultat är intressanta även ur den synvinkeln att svaren samlades in precis innan koronaepidemin.

Landsbygdsbarometern 2020 är en fortsättning på Landsbygdsbarometrarna 2009, 2011 och 2014 och ger möjlighet att över tid jämföra finländarnas inställningar till landsbygden. Landsbygdsbarometerns svar samlade sin av Taloustutkimus Oy. Mer information om Landsbygdsbarometern på finska på Landsbygdspolitik.fi.

Landsbygdsbarometern 2020 andra delens resultat publiceras 29.10. kl. 10.00 på suomen.tv –kanalen (länk utåt).

Tilläggsinformation:

Hilkka Vihinen, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet, tfn. 029 532 6633

Christell Åström, Landsbygdspolitiska rådets generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn. 029 516 2030

Bilaga

Landsbygdsbarometerns forskningsrapport del 2 (på finska).