Projektet för stöd till bybutiker på glesbygden framskrider – ministeriets förslag på remiss

Nyheter

Försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter, som beretts vid jord- och skogsbruksministeriet, framskrider och går nu på remiss. Med försöket vill man hitta nya sätt att trygga och även utveckla tillgången till kommersiella tjänster på glesbygden. Det bedöms att ungefär hundra bybutiker uppfyller de kriterier som fastställs i utkastet till en förordning.

Statsminister Juha Sipiläs regering anvisade hösten 2018 ett anslag på en miljon euro för försöksprojektet i budgeten för 2019. Målet är att förbättra verksamhetsförutsättningarna för bybutiker i glest bebyggda landsbygdsområden och på så sätt trygga tillgången till tjänster för invånarna i områdena. Genom att ge bybutikerna bättre möjligheter att fungera som mångservicecenter vill man främja en livskraftig glesbygd.

– Det stöd till bybutiker som nu för första gången ska införas i Finland är en betydande satsning på landsbygdens livskraft, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och konstaterar att bybutikerna i många regioner redan nu har ett brett utbud av närservice.

– Med stödet vill vi ge bybutikerna möjligheter att utvecklas till allt mångsidigare serviceproducenter, tillägger minister Leppä. 

I förordningsutkastet föreslås bland annat att stöd kan beviljas sådana bybutiker på glesbygden som är verksamma året om och vars försäljning av dagligvaror är mindre än två miljoner euro per år. Desssutom bör avståndet till närmaste andra dagligvarubutik vara minst 7,5 kilometer eller närmaste butik på annat sätt vara svårtillgänglig. Ytterligare ett villkor för beviljande av stöd är enligt förordningsutkastet att stödtagaren förbinder sig att i två år utöver dagligvarubutikstjänster även tillhandahålla minst två andra av följande kommersiella tjänstehelheter: posttjänster, kontantuttag, apotekstjänster eller bränsledistribution. Det föreslås att en sökande ska kunna beviljas högst 15 000 euro i stöd. 

I Finland finns det ca 220 bybutiker. Antalet minskar med ca 30 butiker per år. Bybutikerna betjänar framför allt glesbygdens invånare, men också dem som bor där under en viss säsong under året samt besökare och turister. Låg och säsongsbunden efterfrågan har lett till att många bybutiker varit tvungna att lägga ned sin verksamhet. Om man ser till de tjänster som behövs i vardagen upplevs dock denna tjänst som en av de viktigaste. 

– Eftersom vi är i färd med att ta i bruk systemet för första gången är vi särskilt lyhörda för de kommentarer som lämnas in under remissbehandlingen. På grund av det anslag som försöksprojektet beviljats har vi i beredningsskedet beslutat att begränsa stödet till att gälla sådana glest bebyggda områden som avses i den klassificering av stads- och landsbygdsområden som baserar sig på geografisk information, säger Leppä.

På försöket tillämpas EU:s SGEI de minimis-regler. SGEI-regleringen gäller tjänster av allmänt ekonomiskt intresse och gör det möjligt för medlemsstaterna att rikta stödåtgärder så att tillgången till tjänster som är viktiga för medborgarna tryggas. Enligt regleringen ska en tjänst som uppges vara vik-tig och som tillhandahålls på en fungerande marknad, men som inte är tillgänglig för dem som behöver den, kunna beviljas stöd, dock utan att det snedvrider konkurrensen. 

Utifrån erfarenheterna från försöksprojektet utvärderas projektets ändamålsenlighet och verkningar med tanke på möjliga fortsatta åtgärder.

– Målet är att eventuella goda erfarenheter ska leda till att stödet blir permanent och utvidgas till att också gälla andra bybutiker på landsbygden, konstaterar ministern.

Försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter är på remiss 23.1–8.2.2019. Remisstiden har undantagsvis fastställts till två veckor för att författningen ska kunna verkställas under under våren. Om projektet framskrider enligt tidtabell kan stödet utlysas hösten 2019. 

Mer information: 

Risto Lahti, tfn 050 565 0424, jord- och skogsbruksminister Jari Leppäs specialmedarbetare

Christell Åström, tfn 0295 162 033, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet

Sara Vänttinen, tfn 0295 162 065, regeringssekreterare, jord- och skogsbruksministeriet

Bakgrundsmaterial:
Läs mer här: Klassificering av stads- och landsbygdsområden (Finlands miljöcentral)