Ansökan om stöd för glesbygdsbutiker öppnar den 13.9.

Nyheter
Flickor köper glass

Stödansökan som gäller försöksprojektet Bybutiker som mångservicecenter öppnar fredagen den 13 september 2019. Projektet har beretts under ledning av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Glesbygdsbutikerna kan snart ansöka om stöd för att driva och utveckla verksamheten. Stödet beviljas av Livsmedelsverket.

Stödsystemet som nu för första gången tillämpas i Finland ska ge bättre tillgång till tjänster och stärka glesbygdens livskraft. Ett tillgängligare serviceutbud förbättrar också regionens välfärd och företagens verksamhetsbetingelser. Tillgången till tjänster är också viktig för en stor grupp fritidsinvånare.

Många bybutiker har det svårt att utveckla eller få verksamheten att bära sig. Bybutiker lägger ner verksamheten i en oroväckande takt. Just nu finns det dryga 200 bybutiker och antalet minskar årligen med 30 butiker. Antalet glesbygdsbutiker som har rätt till stöd är omkring 100. Målet är att eventuella goda erfarenheter ska leda till att stödet permanentas och utvidgas till att också gälla andra bybutiker på landsbygden.

Den 10 september besökte jord- och skogsbruksminister och Landsbygdspolitiska rådets ordförande Jari Leppä en av de bybutiker som har rätt till stöd, Vehkalahden kauppa i Hartola. Leppä berättade om stödsystemet som varit under arbete redan ett års tid. 

"De här lokala bybutikernas roll är väldigt viktig på landsbygden. Som mångservicecenter tillhandahåller butikerna nödvändig basservice nära invånare och företag. På samma gång förbättrar de regionens livskraft och välmående", säger minister Leppä.

Projektet Bybutiker som mångservicecenter är en betydande satsning på landsbygdens livskraft. För försöket har reserverats ett anslag på en miljon euro i budgeten för 2019. I Sverige har ett likadant stödsystem gällt sedan 2016. Erfarenheterna har varit positiva. Stödet har till exempel medfört trygghet när det gäller att fortsätta affärsverksamheten och satsa på investeringar.

Ansökningsblanketter och stödvillkoren finns att få på Livsmedelsverkets webbsidor.

Närmare information:

Satu Haapaniemi, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 400 5193
Christell Åström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2033