Finlandssvenska Landsbygdsriksdagens resolution - De unga efterlyser flexibla möjligheter för en hållbar livsstil på landsbygden

Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2022, ungdomar

Landsbygdspolitikens SALT- och KEHÅ-nätverk deltog i den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen på Kimitoön den 26-27 oktober. Under Landsbygdsriksdagen diskuterade ungdomar och landsbygdsutvecklare bland annat hur unga kan skapa en hållbar och betydelsefull framtid, på landsbygden.

I år uppmärksammar Europaåret de unga och deras möjligheter att skapa en trygg och hållbar framtid. På den Finlandssvenska Landsbygdsriksdagen lyfte man fram unga på landsbygden och deras framtidsvisioner, framtidstro samt utmaningar och möjligheter. 

- I våra diskussioner med ungdomar finns det ofta en känsla av att det inte finns arbete på landsbygden. Unga trivs på landet men är osäkra om de kan bo kvar, berättar Julia Hemgård från Bildningsalliansen. 

Deltagarna fick ta del av resultaten av flera framtidsdiskussioner som förts med unga på landet och även höra om huruvida unga på landet känner klimatoro. Ungdomsbarometern Hållbart som bara den med fokus på klimat och hållbarhetsfrågor presenterades också. Barometern visar att unga litar på vetenskap och forskning, men vill vara mera delaktiga och kunna påverka framtiden på fler sätt. Från framtidsdiskussionerna framgick det att unga känner sig stolta över landsbygden, men samtidigt att de lätt blir stereotypiserade till en viss typ av ungdom som väljer att bo på landet.

- Främsta orosmoment för unga i prioritetsordning var framtiden, skola och betyg, klimatförändring, kropp och utseende, covid-19, vänskapsrelationer, kärleksrelationer och familjerelationer, berättar Erika Silventoinen från skärgårdshavets UNESCO biosfärområde.

En paneldiskussion med unga gav ungdomar chansen att berätta och diskutera vad en hållbar framtid innebär för dem. Isabell Flemming, Linnea Strand, Johan Santalahti och Joel Rappe deltog i panelen under ledning av Nora Backlund från SLF. Paneldiskussionen visade att ungdomar på landsbygden bland annat önskar unga delaktighet i beslutsfattandet samt i hållbarhetsåtgärder. De vill också ha mer flexibla utbildningsmöjligheter och boendealternativ. 

Fler åtgärdsförslag presenteras i den Finlandssvenska landsbygdsriksdagens resolution:

De unga efterlyser flexibla möjligheter för en hållbar livsstil på landsbygden

Europaåret uppmärksammar de ungas roll i att skapa en bättre och grönare framtid. Den centrala frågan är hur vi kan skapa nya former av delaktighet för de unga i deras strävan efter en mer hållbar livsstil.

Ungdomsbarometern 2021 i Finland fokuserar på hållbar utveckling och klimat. Ur ungdomsbarometern framgår att de unga har stark tilltro till aktuell vetenskap och forskning, samtidigt som de behöver få fler verktyg i att påverka i miljö- och klimatfrågor. De unga ser möjligheter i att påverka genom hållbara köpbeslut, röstande i val, frivillig verksamhet samt dialog med beslutsfattare. De unga ser möjligheter i att erhålla färdigheter och kompetens i aktivt medborgarskap genom hobbyverksamhet och föreningsaktivitet. Hållbara val i vardagen ger välmående.

Likväl påvisar ung på landet - studien i Svenskfinland att unga är stolta över att bo och verka på en livskraftig landsbygd. Närheten till naturen, lugnet och tryggheten som landsbygden erbjuder uppskattas. De unga ser behov av större utrymme för olika livsval, inkludering och mer variation för fritidssysselsättning. I allmänhet har unga i Svenskfinland en positiv framtidstro, men utmaningen ligger i att finna meningsfulla jobbmöjligheter inom olika branscher, på landsbygden och i skärgården.

Landsbygdsriksdagen i samverkan med samhällsaktiva unga, förespråkar konstruktiv dialog och de ungas delaktighet i beslutsfattandet samt i hållbarhetsåtgärder. Förslag och beslut ska baseras på relevant vetenskap och forskning. Unga behöver ha jämlika möjligheter till utbildning, jobb, service, hobbyn och familjevänligt boende i skärgård och på landsbygd.

Unga efterlyser speciellt:

 • Innovativa utbildningslösningar, samarbeten mellan olika utbildningsanordnare, kommun och näringsliv.
 • Mer flexibla boendelösningar såsom ett större utbud av hyreslägenheter på landsbygden och ökat stöd för renovering av befintliga hus.
 • Basservice behöver säkerställas för en livskraftig landsbygd.
 • Att lokal kompetens och kunnande från frivilligverksamhet och näringsliv tas till vara i utvecklingsarbete.
 • Nya verksamhetsmodeller som stöder en cirkulär ekonomi och lagom tänk från produktion till konsumtion.

Denna resolution har antagits av Landsbygdsriksdagen 2022.


Tilläggsuppgifter för resolution:

Nora Backlund, Specialsakkunnig, Landsbygdspolitiska nätverket Hållbarhetsveckan, Svenska Lantbrukssällskapens Förbund, 044 0797079 nora.backlund@slf.fi

Bettina C. Lindfors, Koordinator för utbildning och ledarstöd, Finlands svenska 4H, 040 920 9810 bettina.lindfors@fs4h.fi

Landsbygdsriksdagen ordnas som ett öppet forum för alla som är intresserade av en livskraftig och hållbar landsbygd och skärgård. På plats i Kimito fanns drygt 70 landsbygdsutvecklare. Den Finlandssvenska landsbygdsriksdagen ordnas vartannat år och nästa gång blir det i Österbotten 2024. 

Värdar för den finlandssvenska Landsbygdsriksdagen 2022 var Leader-gruppen I samma båt – Samassa veneessä rf ry, Varsinais-Suomen Kylät ry – Egentliga Finlands Byar rf och Kimitoöns kommun. Dessutom har Svenskfinlands Byar, temagruppen Smarta landsbygder i Svenskfinland och i Norden, Jord- och skogsbruksministeriet, landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan, Skärgårdsinstitutet vid Åbo Akademi, Skärgårdshavets biosfärområde, Axxell, Åbolands Ungdomsförbund och Nordiska skärgårdssamarbetet deltagit i planeringsgruppen.

Tilläggsuppgifter

 • Backlund, Nora

  Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

  E-postadress: nora.backlund@slf.fi
  Telefonnummer: 044 079 7079