Aloite yhteisölähtöisten yhteiskunnallisten yritysten toimintaedellytysten parantamiseksi

Maaseutualueilla yhteisöillä on vahva rooli paikallisten palveluiden tuottajina. TUUMA-verkosto ja keskeiset yhteiskunnallisten yritysten toiminnan edistämiseen liittyvät tahot kokosivat yhteistyönä suosituksia maaseutualueiden yhteisölähtöisen yhteiskunnallisen yrittäjyyden ja palvelutuotannon toimintaedellytysten parantamiseksi.

Yhteisöt toteuttavat usein palveluita, joita on totuttu näkemään julkisen sektorin tehtävinä tai markkinaehtoisessa palveluvalikoimassa. Palvelutuotannolle maaseutualueilla tarvitaan toimivia rakenteita ja julkisten palveluiden toteuttaminen ei voi olla esimerkiksi yhteisöjen vapaaehtoistoiminnan varassa.

Maaseutupolitiikan TUUMA-verkoston julkaisemassa aloitteessa nostetaan esiin, että toimintaedellytysten parantamiseksi tarvitaan lisää jaettua asiantuntijuutta, lisää tietoa ja tarvetta vastaavaa osaamista, uudenlaisia palvelutuotannon yhteistyö- ja toimintamalleja, yhteisöille soveltuvia rahoitusmalleja sekä hallinnon rakenteiden päivittämistä. Nämä suositukset kytkeytyvät eri hallinnonaloihin, strategioihin, käynnissä olevaan kehittämistoimintaan. Asioiden edistämiseksi tarvitaan koordinaatiota sekä tutkimustiedon ja käytännön kokemusten yhdistämistä.

Ehdotetut toimenpiteet

Toimenpiteet on jaettu kahden kokonaisuuden alle

  • palvelutuotannon mallien kehittäminen ja 
  • hallinnon rakenteiden arvioiminen yhteisöjen omaehtoisen palvelutuotannon toimintaedellytysten näkökulmasta. 

Palvelutuotannon malleihin liittyen tarvitaan käytännönläheisiä maaseudulla toimivien yhteisöjen omaehtoisen palvelutuotannon kokeiluja sekä malleja, kokeiluja ja parhaita käytäntöjä, miten julkisilla hankinnoilla voidaan edistää yhteisötaloutta.

Toisessa kokonaisuudessa kiinnitetään huomiota pienten yhdistysten elinkeinotoiminnan edellytysten esteiden vähentämiseen ja siihen liittyvään neuvontaan sekä tarvittavien tukiverkostojen luomiseen ja asian huomioimiseen yritysneuvonnassa. Lisäksi tarvitaan tietoa, miten SGEI:tä on Suomessa hyödynnetty palvelujen tuottamisessa maaseutualueilla.

Aloitteen toimenpiteet linjaavat, mitä asioita on tarpeen viedä yhdessä eteenpäin. Koska asiat ovat sellaisia, että niihin kiinnitetään huomiota myös EU:n tasolla, niin toimenpiteitä tulee edistää eri tavoin esimerkiksi käynnissä olevien ohjelmarahoitusten kautta, hallinnonalojen yhteistyönä ja linkittäen olevassa oleviin ja tuleviin strategioihin.

Lisätietoja