Yrittäjämäinen asenne ja kyvykkyydet puutarhayrittäjän onnistumisen avaimina

Ylivoimainen viljelyosaaminen tai ahkeruus eivät yksinään enää ratkaise puutarhayrityksen kannattavuutta. Puutarhayrittäjä on alaa ja aluettaan vahvistava tekijä, kun hän osaa rakentaa yritykseensä monipuolisen liiketoimintaosaamisen avoimen asenteen ja hyvän kommunikaation avulla.

Haastattelimme Turun yliopiston kauppakorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen Voimakas -hankkeessa aktiivisia ja ennakoivia puutarha-alan yrittäjiä. Yritykset olivat elinkaarensa eri vaiheissa. Osa yrittäjistä toimii seudullisesti, jotkut ovat verkottuneet toisille mantereille. Tarkoituksenamme oli selvittää aikaisempaan tutkimuskirjallisuuteen verraten, mikä yhdistää innovatiivista liiketoimintaa luovia yrittäjiä, ja millä eväillä yrittäjä valitsee yrityksensä tavan toimii.

Yrittäjämäinen asenne toimii kuin starttimoottori

Yrittäjämäinen asenne, uteliaisuus ja kyky tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia muuttuvassa ympäristössä ovat yhteistä kaikille yrittäjille. Yrittäjämäinen asenne toimii kuin starttimoottori; se käynnistää asiakaslähtöisen liiketoiminnan. Polttoaineena yrityksen kehittymiselle ja kannattavuudelle on liiketoiminta- ja johtamisosaaminen. Näihin sisältyvät muun muassa: tuotannon järjestäminen, biologinen, viljelyllinen ja tekninen osaaminen, toimialan ja markkinoiden tunteminen sekä rahoituksen ja budjetoinnin osaaminen. Kyvykäs yrittäjä osaa valjastaa vahvuutensa liiketoiminnan voimavaraksi.

Varsinaisena liiketoiminnan moottorina voidaan pitää yrittäjän taitoja ymmärtää muita ihmisiä työntekijöinä, kollegoina, asiakkaina tai yhteistyökumppaneina. Työntekijän motivaatio ja toisaalta asiakkaan ostohalu kasvavat, kun ihminen ymmärtää yrityksen toiminnasta olevan hänelle itselleen hyötyä.

Kehittyvä liiketoiminta nojautuu yhä vahvemmin eri alojen toimijoista koostuviin verkostoihin. Erilaisissa yhteisöissä on erilaiset tavat viestiä. Neuvottelut ja sopimusten laatiminen edellyttävät hyviä kommunikointitaitoja vähintään yhtä paljon kuin juridiikan tuntemusta. Haastattelemamme yrittäjät korostivat läheistä kontaktia asiakkaisiin ja sidosryhmiin: ”Ihmiset. Oikeestaan kaikki lähtee ja päättyy ihmisiin aina. Mitä paremmin onnistutaan rekrytoimaan... innostamaan ihmisiä... Se businesspuoli tulee vaan sen päälle, mutta kaikki muu onnistuu, se tavarapuoli”.

Yrittäjä on orkesterin johtaja: kaikkea ei tarvitse osata itse, kunhan osaa valita sopivat kumppanit.

Asiakkaiden odotukset muuttuvat. Kasvisten ja luomun kysyntä kasvaa. Muutoksiin vaikuttaa terveellisyyden ja aitouden korostuminen, mutta myös kasvava ympäristötietoisuus. Ilmaston muutos tulee vaikuttamaan kuluttajan valintoihin ja tuotannon edellytyksiin. Kysyntää voi taitavan viestinnän avulla myös ohjata. Teknologiaosaamisen avulla kysynnän muutokset voidaan kääntää kilpailueduksi. Tuotteen alkuperä, viljelytoimet ja tarina voidaan liittää tuotteeseen, ja näin lisätä asiakkaan luottamusta valitsemaansa tuotteeseen.

Taina Eriksson, Hilkka Halla ja Helka Kalliomäki