Työllistämisen kynnys maaseudun yrityksissä madaltuu

Hallitus julkisti 11. huhtikuuta vuosien 2019–2022 julkisen talouden suunnitelman. Keskeinen tavoite on edistää kasvua panostamalla koulutukseen ja osaamiseen. Kehysriihen päätöksin panostetaan erityisesti työnhaun tukeen, osaamisen kehittämiseen ja työvoiman saatavuuteen. Päätöksillä on vaikutusta maaseudun yritysten kasvu- ja kehittymismahdollisuuksiin.

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020 nostaa yrittäjyyden ja kasvun edistämisessä tärkeäksi yrittäjyyttä tukevan toimintaympäristön. Uusia työpaikkoja syntyy palvelutuotantoa monipuolistamalla ja tarjoamalla palveluja maaseudun ulkopuolisille asiakkaille. Maaseutualueiden elinkeinorakenne palveluvaltaistuu edelleen samalla kun alkutuotannon eli maa- ja metsätalouden työpaikkojen lukumäärä laskee. Maatalouden ja kaikkiaan alkutuotannon rooli on edelleen merkittävä ydin- ja harvaan asutulla maaseudulla. Siirryttäessä lähemmäs kaupunkikeskuksia ja maaseudun paikalliskeskuksia alkutuotannon suhteellinen osuus työllistäjänä pienenee.

Maaseutukatsauksen 2017 mukaan liikeyritysten toimipaikoista lähes 40 % sijaitsi vuonna 2014 maaseutukunnissa. Suurin osa kaupunkien läheisellä maaseudulla, ydinmaaseudulla ja harvaan asutulla maaseudulla sijaitsevista liikeyrityksistä on pieniä alle 4 henkeä työllistäviä toimipaikkoja. Suuret, yli 250 henkilöä työllistävät, yritykset sijaitsivat pääosin kaupungeissa.

Kokonaisohjelman toimenpide-ehdotuksessa numero 41 nostetaan esiin maaseudun pienyrityksiin ja toimintaympäristöön kohdistuvien lainsäädännöllisten muutosten ja joustojen tärkeyttä. Hallituksen kehysriihessä linjaama työsopimuslakiin valmisteltava muutos, jonka tarkoituksena on keventää irtisanomisen kriteereitä alle 20 henkeä työllistävissä yrityksissä, on kokemukseni mukaan maaseudulla sijaitsevaa yrittäjyyttä kasvattava ja tukeva linjaus. Muutoksen perimmäinen tavoite on alentaa työllistämisen kynnystä.

Maaseutupoliittinen kokonaisohjelma 2014-2020: Lue lisää

Valtioneuvoston tiedote kehysriihen tuloksista 11.4.2018: Lue lisää