Kohti kestävämpää liikkumista ja parempaa maaseudun saavutettavuutta

Maaseutualueilla liikkuminen on hyvin henkilöautopainotteista. Julkinen liikenne on rajallista, ja haasteita liikkumispalveluiden tarjoamiseen tuovat pitkät etäisyydet, harva asutus sekä vähäiset henkilö- ja tavaravirrat. Järjestämällä liikkuminen uudella tavalla ja tuomalla digitalisaatiota hyödyntäviä ratkaisuja voitaisiin parantaa maaseutualueiden saavutettavuutta, vähentää päästöjä sekä parantaa asukkaiden arkea ja yritysten toimintaedellytyksiä.

Onko yksityisautoilulle vaihtoehtoja maaseudulla?

Tarjoamalla uudenlaisia digitalisaatiota hyödyntäviä liikkumispalveluita, olisi mahdollista luoda nykyistä laajempaa palvelutarjontaa ja edistää samalla kestävää liikkumista. Keinovalikoimana olisi esimerkiksi kutsuohjautuva liikenne, eri palveluiden ja käyttäjäryhmien yhdistely sekä kimppakyydit.

Maaseudulla perinteinen aikatauluun ja ennalta määrättyyn reittiin perustuva joukkoliikenne on usein tehotonta pitkistä etäisyyksistä ja harvasta asutuksesta johtuen. Tällöin kutsuohjautuva liikenne, joka toimii asiakkaan haluaman lähtö- ja saapumispaikan mukaisesti palvelun toiminta-alueella ja -aikana, voi olla toimiva ratkaisu maaseudulle. Eri liikkumispalveluita ja käyttäjäryhmiä olisi mahdollista myös yhdistää. Julkisen sektorin järjestämiä lakisääteisiä kuljetuksia ja muita tuettuja liikkumispalveluita voitaisiin avata muillekin käyttäjäryhmille. Myös henkilö- ja tavarakuljetuksia voitaisiin yhdistellä.

Digitalisaation avulla eri käyttäjäryhmien ja matkojen yhdistely ja reitit voitaisiin optimoida tehokkaasti. Tämä vähentäisi ajettuja kilometrejä, mikä puolestaan laskisi päästöjä ja kustannuksia sekä parantaisi maaseudun kuljetusten toimintaedellytyksiä. Matkoja voitaisiin myös yhdistellä matkaketjuiksi teknologiaa hyödyntäen. Esimerkiksi liityntäliikenne pitkän matkan liikenteeseen on oleellista maaseudun liikkumispalvelutarjonnan ja saavutettavuuden kannalta.

Lisäksi yksityishenkilöt voisivat tarjota liikkumispalveluita jakamistalouden periaatteiden mukaisesti. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi kimppakyydit, niin henkilöille kuin tavaroille, sekä vertaisvuokrauspalvelut, joissa yksityishenkilöt vuokraavat ajoneuvojaan toisille yksityishenkilöille. Näin ollen palvelutarjontaa olisi mahdollista laajentaa resurssiviisaasti.

Miten maaseutualueet voisivat edistää asiaa?

Avainasemassa uuden luonnissa on yhteistyö. Liikkumispalveluiden suunnittelu ja hankinta ovat usein hyvin siiloutuneita, mihin vaikuttaa kuljetusten järjestämisvastuiden jakautuminen eri organisaatioihin ja yksiköihin. Yhteistyötä tarvitaan lisäksi julkisen ja yksityisen sektorin välillä. Olemassa olevia liikkumispalveluita ja tulevaisuuden tarpeita tulisi tarkastella ja yhteiskehittää kaikkien oleellisten sidosryhmien kanssa. Näin uudenlaisia liikkumispalveluita voitaisiin kehittää kokonaisuus huomioiden sekä mahdollistaen tunnistettujen hyötyjen toteutuminen eri sidosryhmille.

Uusia toimintatapoja luotaessa olisi myös huomioitava lainsäädäntö ja yhtenäistettävä tarvittaessa toimintatapoja, esimerkiksi sote-kyyteihin liittyen. Uusien palveluiden ja toimintatapojen lisäksi maaseutualueilla olisi potentiaalia edistää kestävää liikkumista tuottamalla ja hyödyntämällä biokaasua ajoneuvoille.

Mahdollisuuksia maaseudun kestävämpään liikkumiseen ja saavutettavuuden parantamiseen on siis paljon toimintaympäristön haasteista huolimatta!

Kirjoittaja

  • Eckhardt, Jenni

    Tutkimustiimin päällikkö, TkT, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Liikenteen palvelut