Hållbarhetsveckan-nätverket främjar landsbygdsaktörers delaktighet i hållbarhetsövergången

Kuvituskuva

Landsbygdspolitiska nätverksprojektet Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare arbetar med Hållbarhetsveckan som ett verktyg för att driva och synliggöra landsbygdspolitiska åtgärder. Inom nätverksprojektet kommer Hållbarhetsveckan i Österbotten fungera som en modell för arbetet, och konceptet sprids nationellt.

Ett viktigt led i förverkligande av projektet och spridningen av Hållbarhetsveckan är att engagera unga på landsbygden i konkreta initiativ för en hållbar utveckling. Intresset för landsbygden har ökat till följd av distansarbete under Corona pandemin, och en ny typ av vardag. Landsbygden ses som en hållbar livsmiljö och livet på landsbygden är av särskilt intresse för unga återvändare. Klimatförändringar och ansvarsfulla livsval är också viktiga ämnen för ungdomar.

Med Hållbarhetsveckan – landsbygden som vägvisare är målet att lyfta fram landsbygdens möjligheter och nya innovationer för en hållbar livsstil. Nätverksprojekt fungerar också som ett verktyg för att lyfta fram landsbygdspionjärer och är avsett att inspirera aktörer inom olika sektorer, arbetsgrupper och i synnerhet ungdomar att vidta praktiska åtgärder för en mer hållbar framtid.

Landsbygdens aktörer - en del av lösningen till en hållbar övergång

Ett konkret mål inom nätverket är att etablera Hållbarhetsveckor på olika håll i landet med Hållbarhetsveckan i Österbotten som modell. Hållbarhetsveckan som metod främjar delaktighet och gemenskap och tillsammans kan vi erbjuda lösningar i hållbarhetsfrågan. Hållbarhetsveckan synliggör goda exempel på hållbara lösningar på landsbygden, vilket också innefattar förfaringsätt för att öka tillgången till utbildning på olika stadier i glesbygden, tillgodoser möjligheten till platsoberoende arbete och service på landsbygden. Genom goda exempel inspirerar Hållbarhetsveckan till att skapa närserviceställen där befintliga byggnaders användningsgrad (i.e. byskolor) i glesbygden ökats för bland annat distansstudier och arbete.

Hållbarhetsveckan används som verktyg för att förverkliga landsbygdspolitiska åtgärder, men är samtidigt också ett verktyg för att hämta landsbygdspolitiken närmare glesbygdsborna.

Evenemangsvecka kring hållbarhet inspirationskälla för nätverket

Nätverksprojektet baseras på ett framgångsrikt koncept som utarbetats och testats i Österbotten. En evenemangsvecka som för samman olika aktörer för att inspirera till och synliggöra konkreta åtgärder för ett hållbart samhälle. Programmet för veckan har skapats av företag, föreningar, kommuner, utbildningsinstanser och församlingar över hela Österbotten. Arrangemanget har koordinerats av Finlands svenska 4H.

Hållbarhetsveckor har arrangerats i Österbotten 2020 och 2021. Arrangemanget fick en lysande start och vid spridning i hela landskapet. Under evenemangsveckorna har ca. 70 olika aktörer varit med och skapat innehåll och aktiviteter.

Efter två år med Hållbarhetsveckor i Österbotten kan konstateras att konceptet uppskattats och tagits väl emot. Under Hållbarhetsveckan deltar såväl små som stora aktörer och lyfter fram deras arbete med hållbarhet på olika sätt, tröskeln att delta är låg och på så vis får man fram de små goda exemplen på hållbarhet som finns i olika organisationers verksamhet.

Hållbarhetsveckan erbjuder ett konkret koncept som dellösning för en övergång till ett hållbart samhälle. Delaktighetsfrågan är också viktig och en del av den bärande idén. Tillsammans kan man skapa en starkt hållbarhetsbränd för landsbygden.

Ett tvåspråkigt nätverksprojekt

Nätverket drivs av SLF Svenska lantbrukssällskapens förbund, i samarbete med Finlands byar rf och Åbo Akademi. Finlands byar rf tar in ett brett nätverk av landsbygdsaktörer från hela landet och Regionalvetenskapen vid Åbo Akademi utvärderar och tillför vetenskaplig sakkunskap. Nätverket leds av Nora Backlund, sakkunnig på Svenska lantbrukssällskapens förbund. Backlund har också etablerat och koordinerat Hållbarhetsveckan i Österbotten och ser stort potential i konceptets roll att stärka landsbygdens aktörer i en hållbar övergång.

”Gemenskap och delaktighet är bärande element i Hållbarhetsveckan -modellen, och en förutsättning för att förverkliga hållbara lösningar på landsbygden”, konstaterar Nora Backlund. 

Nätverksprojektet är tvåspråkigt och kommer även att innehålla en nordisk och internationell dimension. Samarbete pågår redan i Sverige, och har varit till stor nytta och glädje i utarbetande av Hållbarhetsveckan- modellen. Projektet kommer också att skapa kopplingar till andra regioner i Europa som arbetar med hållbarhet, landsbygdsutveckling och landsbygdspolitik.

Hållbarhetsveckan -landsbygden som vägvisare är ett av landsbygdspolitikens nätverksprojekt och finansieras med de medel som riktats till landsomfattande landsbygdens forsknings- och utvecklingsprojekt och förfogas av landsbygdspolitiska rådet.

  • Backlund, Nora

    Specialsakkunnig, Hållbarhetsveckan (KEHÅ)-nätverket/ Svenska lantbrukssällskapens förbund

    E-postadress: nora.backlund@slf.fi
    Telefonnummer: 044 079 7079