Aluetaloustiedon tarpeita täyttämässä

TUUMA-verkosto selvitti, millaista tietoa aluetaloudellisista vaikutuksista kaivataan maakuntaliitoissa, ELY-keskuksissa, hyvinvointialueilla ja kunnissa. Alueiden tulevaisuuteen vaikuttavat toimijat ovat hyödyntäneet aluetaloustietoa päätöksenteossa, mutta uudelle tiedolle on tarvetta.

Päätöksentekijät eri aluetasoilta, ympäri Suomen vastasivat TUUMA-verkoston kyselyyn, jolla kartoitettiin heidän aluetaloudellisen tiedon tarpeitaan. Suurin osa 130 vastaajasta oli hyödyntänyt päätöksenteossa toistuvasti tutkimustietoa erilaisten toimintojen tai muutosten alue- tai paikallistaloudellisista vaikutuksista. Useimmat kuitenkin kaipaavat lisää tietoa päätöksentekoa tukemaan. Tietotarpeita saattaa olla hieman useammin kuntia laajemmalla aluetasolla.

Lisätiedon tarve kohdistuu erilaisiin teemoihin. Tietoa haluttaisiin lisää etenkin energiasta, liikenteestä ja matkailusta. Yleisesti kestävyyssiirtymään liittyvät aiheet nousivat keskeisimpien lisätiedon kohteiden joukkoon kuntia laajempien alueiden vastaajien keskuudessa. Tietotarpeita on myös luonnonvaroihin, ruokaan sekä kulttuuriin ja tapahtumiin liittyen.

Energia

Suomalaiset aluetaloustutkijat ovat pohtineet viime vuosina toteutetuissa energia-aiheisissa selvityksissä niin energiainfran rakentamisen kuin energiantuotannon aluetaloudellisia vaikutuksia. Esillä ovat olleet erilaiset toimintamallit kuten energiaomavaraisuus, agroekologiset symbioosit ja yhteisötalous sekä uudet mahdollisuudet kuten akkuklusteri ja merituulivoima. Selvityksissä on tarkasteltu ilmastonmuutoksesta johtuvia vaikutuksia ja liikenteen sähköistymistä sekä pohdittu talouteen linkittyviä ympäristövaikutuksia.

Uusille selvityksille vaikuttaa kuitenkin olevan tilausta. Tähän tarpeeseen ollaankin osaltaan vastaamassa käynnissä olevissa hankkeissa. Energiamurroksen myötä tapahtuvat muutokset energian tuotannossa, luonnonvarojen käyttö, energiaköyhyys sekä uudet liiketoimintamallit ovat herättäneet yleistä keskustelua ja lienevät mahdollisten tutkimuskohteiden joukossa. Energiakysymykset ovat maaseuduilla keskeisiä monista näkökulmista. Yksi niistä on aluetaloudellinen: maaseuduilla on vahvuuksia, joita hyödyntämällä energiasektorin muutokset voivat tukea maaseutualueiden talouksia, mutta mahdollisiin esteisiin ja ongelmiin on myös kiinnitettävä huomiota.

TUUMAn energia-aiheisessa tietokortissa (pdf) on tiivistetty toteutettujen aluetalousselvitysten keskeisiä havaintoja. Selvityksiin voi tutustua esimerkiksi TUUMAn julkaisuluettelon kautta.

Liikenne

Liikennejärjestelmän rakentamisen ja kehittämisen aluetaloudellisten vaikutusten arvioinneissa on muun muassa kiinnitetty huomiota siihen, mitä toimintaa järjestelmä mahdollistaa. Alueiden erityispiirteet heijastuvat vaikutuksiin. Toteutetuissa arvioinneissa on pohdittu esimerkiksi alueellisen uusiutuvan energian hyödyntämisen ja uusien palveluratkaisujen käyttöönoton mahdollisuuksia vahvistaa aluetalouksia.

Liikenteeseen liittyy monia aiheita, joiden vaikutusarvioinnit voisivat hyödyttää päätöksentekoa. Esimerkiksi liikenneköyhyys, julkiset henkilökuljetukset ja liikkumista muuttavat palveluratkaisut kuten myös digitalisaatio, tietoliikenneyhteydet ja paikkariippumaton työ sisältävät monia aluetaloudellisen tutkimuksen kannalta kiinnostavia kysymyksiä.

Liikenneaiheisten aluetalousselvitysten havaintoja on koostettu TUUMAn tietokorttiin (pdf) ja nostettu esiin TUUMAn julkaisuluettelossa.

Matkailu

Kyselyn perusteella myös matkailu on keskeinen päätöksentekijöitä kiinnostava teema. Matkailun aluetalousvaikutuksia on tarkasteltu lukuisissa selvityksissä. Niissä on keskitytty esimerkiksi kansallispuistojen kävijöihin ja monipaikkaisuuteen. Myös erilaisten tapahtumien ja matkailukohteiden vaikuttavuutta on arvioitu.

Matkailu tarjoaa maaseuduille mahdollisuuksia uusiin tulonlähteisiin vaikkapa ruoka- tai metsästysmatkailun kautta. Kansainvälistyminen ja vastuullinen matkailu ovat mahdollisuuksia myös maaseuduilla. Matkailun kehittämisen – kuten muidenkin aiheiden – aluetalousvaikutuksia voidaan arvioida monipuolisesti, huomioiden niin välittömät kuin välilliset vaikutukset sekä kilpailuasetelmat ja synergiat muiden toimialojen kanssa.

Matkailun aluetalousvaikutuksiin voi tutustua TUUMAn tietokortin (pdf) avulla. Matkailun kuten myös tapahtumien ja käyntikohteiden arviointeja voi löytää TUUMAn julkaisuluettelosta.

Lopuksi

Kyselyyn vastanneet päättäjät olivat kiinnostuneita myös muista teemoista. Voit tutustua heidän vastauksiinsa Ruralia-instituutin verkkosivuilta.

Joskus päätöksentekoon tarvittavaa tietoa ei ole vielä tuotettu, mutta ehkäpä olemassa oleva tieto ei ole aina saavuttanut tarvitsijoitaan. Toisaalta on ilahduttavaa, että useimmat kyselyyn vastanneista ovat hyödyntäneet aluetaloustietoa toistuvasti ja tarvittavaa tietoa on siis ollut käytettävissä. Toivomme, että TUUMAn kokoamat tiedot helpottavat tietoa keräävien päätöksentekijöiden työtä ja inspiroivat aluetalousvaikutuksia arvioivia tutkijoita tulevissa tutkimuksissaan.