Landsbygdspolitiska rådet

Statsrådet har tillsatt ett landsbygdspolitiskt råd, MANE, som leder och drar upp riktlinjerna för landsbygdspolitiken. Rådets mål är att stödja statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor. 

MANE tar ställning till viktiga frågor som rör landsbygden och som är under beredning, såsom landskaps- och vårdreformen. Andra viktiga frågor som rådet behandlar är den vardagliga servicen och dess tillgänglighet, digitaliseringen och infrastrukturen för telekommunikation samt arbete och företagsamhet på landsbygden. 

MANE:s sammansättning återspeglar landsbygdspolitikens tväradministrativa karaktär. Dess 35 medlemmar representerar aktörer inom den offentliga, den privata och den tredje sektorn från lokal till nationell nivå. Rådet leds av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som ansvarar för landsbygdspolitiken. Vice ordförande är näringsminister Mika Lintilä, som ansvarar för regionutvecklingen. MANE:s mandatperiod är 31.3.2016–31.12.2020. 

Under MANE sorterar ett sekretariat och fem nätverk, och dessa viktiga aktörer genomför MANE:s uppgifter. 

MANE, sekretariatet, de medlemsorganisationer som hör till dem, de tematiska nätverken samt de riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt för landsbygden som finansieras med medel som förvaltas av rådet, bildar tillsammans ett omfattande landsbygdspolitiskt nätverk.