Det landsbygdspolitiska nätverket

Landsbygdspolitiska rådet MANE, sekretariatet och de medlemsorganisationer som hör till dem bildar tillsammans med de tematiska landsbygdspolitiska nätverken och de riksomfattande forsknings- och utvecklingsprojekten för landsbygden, som finansieras med medel som förvaltas av rådet, ett omfattande landsbygdspolitiskt nätverk. 

Landsbygdspolitiska rådet

Statsrådet har tillsatt det Landsbygdspolitiska rådet, MANE, som leder och drar upp riktlinjerna för landsbygdspolitiken. Rådet stöder statsrådet i tväradministrativa och strategiskt viktiga landsbygdspolitiska frågor. Dess 35 medlemmar representerar aktörer inom samhällets tre sektorer från lokal till nationell nivå. Rådet leds av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä, som ansvarar för landsbygdspolitiken. Vice ordförande är näringsminister Mika Lintilä, som ansvarar för regionutvecklingen. Rådets mandatperiod är 31.3.2016–31.12.2020. 

Beslut om tillsättandet finns att läsa på jord- och skogsbruksministeriets webbsida.

Landsbygdspolitiska rådets sekretariat

MANE:s sekretariat är rådets beredande organ. Sekretariatets medlemmar utses av rådet. För tillfället består sekretariatet av 25 medlemmar som representerar MANE:s medlemsorganisationer, de landsbygdspolitiska nätverken och andra aktörer som är viktiga med tanke på landsbygden. Rådets sekretariat leds av rådets generalsekreterare Christell Åström. 

De tematiska landsbygdspolitiska nätverken

De tematiska landsbygdspolitiska nätverkens verksamhet finansieras med projektmedel. Nätverken omorganiserades våren 2017. Nätverken arbetar på bred front och involverar aktörer i olika ämnesområden, som de på så sätt främjar. De kan backas upp av exempelvis frivilligorganisationer, forskningsinstitut, intressebevakningsorganisationer eller ministerier.  

Landsbygdspolitiska rådets projektgrupp

De riksomfattande utvecklingsmedel för landsbygdspolitiken som MANE har till sitt förfogande används till att finansiera landsbygdsfrämjande forsknings- och utvecklingsprojekt på riksnivå samt nätverksprojekt. Finansieringen kommer från moment 30.10.63 i statsbudgeten och Gårdsbrukets utvecklingsfond. Projektgruppen består av representanter för såväl statsförvaltningen, landsbygdsforskningen som landsbygdsutvecklingen, och rådets generalsekreterare är ordförande för gruppen.