Landsbygdspolitiska rådets projektgrupp

De riksomfattande utvecklingsmedel för landsbygdspolitiken som MANE har till sitt förfogande används för att finansiera landsbygdspolitiskt relevanta landsomfattande forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller landsbygden (länken för till de finskspråkiga sidorna) samt nätverksprojekt. Finansieringen kommer från moment 30.10.63 i statsbudgeten och Gårdsbrukets utvecklingsfond. Projektgruppen består av representanter för såväl statsförvaltningen, landsbygdsforskningen som landsbygdsutvecklingen, och rådets generalsekreterare är ordförande för gruppen.  

Den projektgrupp som rådet har tillsatt bedömer projektansökningar och framställer utifrån de inlämnade ansökningarna finansieringsförslag till jord- och skogsbruksministeriet. I beredningen av finansieringsförslagen kan projektgruppen utnyttja den sakkunskap som finns i landsbygdspolitiska rådets nätverk och hos olika myndigheter.

Projektgruppen har till uppgift att utveckla förfarandena inom projektverksamheten och att samordna verksamheten med den övriga riksomfattande projektverksamheten.

Den nuvarande projektgruppens mandatperiod är 1.12.2017–31.12.2018.