Den biobaserade cirkulära ekonomin är beroende av en livskraftig landsbygd

Det finns en stor outnyttjad potential på landsbygden. Det är viktigt för Finlands framtida framgång att denna potential utnyttjas fullt ut enligt ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbara principer. Vi behöver en välmående landsbygd som producerar mat och vatten, förnybar energi och mångsidiga ekosystemstjänster. Människorna på landsbygden har en viktig roll när det gäller att trygga denna produktion och därför är det viktigt att samhället värnar om deras verksamhetsförutsättningar.

På dessa sidor finns information och verktyg som vi hoppas att du utnyttjar i ditt arbete, oavsett om du arbetar på lokal, regional eller nationell nivå. Det är viktigt att det offentliga beslutsfattandet och beredningen av besluten bygger på fakta om landsbygden och att landsbygdens perspektiv också beaktas i beslutsprocessen.

Till stöd för beslut med samhällsansvar

De stora strukturförändringarna i samhället, såsom den minskande befolkningen i arbetsför ålder, den åldrande befolkningen, strukturomvandlingen i ekonomin och näringslivet, hållbarhetsunderskottet i de offentliga finanserna, flyttningsrörelsen inom landet, invandringen och digitaliseringen, påverkar hela det finländska samhället. Förändringarna återspeglar sig på olika sätt i olika regioner.

I glesbygden är det den åldrande befolkningen som är den största utmaningen, och på den stadsnära landsbygden är det flyttningsrörelsen. Därför är det viktigt att beslutsfattarna kan identifiera de olika orternas resurser, utmaningar och behov. De påverkar förutom människornas boende och livsföring även företagsverksamheten och näringslivets utveckling.

Aktuell information om landsbygden till stöd för dem som fattar och bereder beslut 

De tematiska landsbygdspolitiska nätverken förmedlar aktuell information och förändringsstöd:

  • Glesbygdsnätverket (HAMA)
  • Nätverket för medborgarverksamhet och välmående (KAHVEE)
  • Nätverket för livskraftig verksamhetsmiljö (INFRA)
  • Nätverket för kompetens och sysselsättning (OTE)
  • Svenskfinland som brobyggare och pilotområde (IDNET)

Verktyg - till stöd för bättre beslut:

  • Landsbygdspolitiska helhetsprogrammet
  • Landsbygdsöversikten, ett kompakt informationspaket om den mångsidiga landsbygden
  • Landsbygdssäkring - ett verktyg som synliggör landsbygden i beslutsprocessen
  • Landsbygdspolitikens policy briefs - rekommendationer att ta i beaktande
  • Glesbygden - full med möjligheter, Glesbygdsstrategin 2017-2020
Om du har frågor och vill veta mer är du alltid välkommen att kontakta specialsakkunniga i våra nätverk och/eller de tjänstepersoner vid jord- och skogsbruksministeriet som arbetar med landsbygdspolitiska ärenden. Kontaktuppgifterna hittar du här. 

Varsågod – du får använda informationen fritt! Vi strävar efter att uppdatera informationen kontinuerligt.

@maaseutuverkosto, Jyrki Vesa
Bild: @landsbygdsnätverket, Jyrki Vesa